Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 26 października 2018r.


Goleniów, dnia 2018.09.18

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Nieruchomości nie zabudowane położone w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego - pod realizację inwestycji związanych z przemysłem - zakłady przemysłowe i produkcyjne.

Gleby działek w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowych działek.

Działki nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działek nie zostały wydane Decyzje o warunkach zbudowy, określające sposób ich zagospodarowania.

Zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Goleniowie działki oznaczone są symbolem ŁV, w związku z czym do sprzedaży działek 216/43 i 216/44 będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego .

- działka nr 216/43 o powierzchni 4.545m2, KW nr SZ1O/00053904/2

Cena wywoławcza: 155.700zł

Na ukos, rogiem działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia.

- działka nr 216/44 o powierzchni 5.401m2, KW nr SZ1O/00053904/2

Cena wywoławcza: 184.330zł

W Księdze Wieczystej SZ1O/00053904/2 prowadzonej dla ww. nieruchomości ustanowione zostało ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o., prawo to zostało ujawnione w dziale III Księgi wieczystej. Zakres terenowy służebności obejmuje pas technologiczny o łącznej powierzchni 464m2 o długości linii około 52m, o szrokości pasa służebności 9m.

Cenę nabycia poszczególnych nieruchomości będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nieruchomości nie są przedmiotem innych zobowiązań.

      • Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej .

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2018r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala konferencyjna nr 124 (I piętro).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 18 października 2018r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Nie uzyskanie przez oferenta zagranicznego zezwolenia na nabycie ww. nieruchomości nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Goleniów.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nie uzyskanie przez oferenta zgody na nabycie ww. nieruchomości nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Goleniów.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. 91 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91-4698293 lub email: abi@goleniow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 25-09-2018 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 18-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2018 10:01