Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza drugi przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 13 listopada 2018r.


Goleniów, dnia 2018.10.01

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

1. Obręb nr 11 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Jodłową i Świerkową.

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została również wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości. Nieruchomość nie zabudowana znajdująca się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- działka nr 147/4 o powierzchni 0,0170ha, KW nr SZ1O/00038347/8

Cena wywoławcza: 25.250zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 133, nr 147/8, nr 147/3, nr 147/7, nr 147/5, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki brak wjazdu.

2. Obręb nr 1 miasta Goleniowa przy ulicy 11-go Listopada.

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została również wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości. Nieruchomość nie zabudowana znajdująca się w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

- działka nr 165/7 o powierzchni 0,0011ha, KW nr SZ1O/00033914/9

Cena wywoławcza: 2.340zł

Ze względu na małą powierzchnię nie będzie możliwa zabudowa działki nr 165/7. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 165/8 i nr 165/2.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości wymienionych w punkcie 1 i 2 został ogłoszony na dzień 17 września 2018r.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomości wymienione w punkcie nr 1 i 2 na dzień ogłoszenia przetargu nie są obciążone służebnością i nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2018r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala konferencyjna nr 124 (I piętro).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 05 listopada 2018r., w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 07 listopada 2018r.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl. lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91-4698293 lub email: abi@goleniow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 04-10-2018 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2018 12:49