Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Faryniarz Danuta

Lp. Data i miejsce zgłoszenia Treść interpelacji, wniosku lub zapytania Odpowiedź
1. 29.11.2018r. II sesja RM

Składam wniosek w sprawie wyjaśnienia spraw mających związek z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, ustawą o pracownikach samorządowych i kodeksem pracy i proszęo odpowiedź na trzy następujące pytania. Czy Pan Wiceburmistrz Henryk Zajko po ogłoszeniu wyników wyborów uzyskując mandat radnego powinien złożyć wniosek o urlop bezpłatny ? Tutaj odwołuję się do ustawy o samorządzie gminnym art. 24 ust. b. Jeśli powinien, to czy złożył stosowny wniosek, czy przebywał na wnioskowanym urlopie i czy nie wykonywał zadań związanych z pełnieniem funkcji Wiceburmistrza ?

Odpowiedź
2. 29.11.2018r. II sesja RM

Drugi wniosek, to także prośba o udzielenie odpowiedzi, kiedy Pan Wiceburmistrz Henryk Zajko dokonał pisemnego zrzeczenia się mandatu radnego i w związku z tym proszę o kopię pisma w tej sprawie, pisma przekazanego Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie wraz z datą wpływu pisma do Komisarza.

Odpowiedź
3. 29.11.2018r. II sesja RM Trzeci wniosek, to wniosek o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkich postanowień Komisarza Wyborczego, postanowień dotyczących wygaśnięcia mandatu radnego Pana Burmistrza Roberta Krupowicza, Pana Henryka Zajko oraz w sprawie obsadzenia mandatu radnej przez Panią Jennifer Crissey i Panią Jolantę Musialską. Proszę o udzielenie odpowiedzi pisemnej. Odpowiedź
4. 30.01.2019r. V sesja RM Ja z kolei proszę o zajęcie stanowiska w sprawie, która miała miejsce wczoraj 29 stycznia na posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej. Otóż dyskutowaliśmy nad udzieleniem prolongaty należności niewymagalnych pewnej spółce i wówczas złożyłam wniosek o wniesienie zmian w Zarządzeniu Burmistrza Nr 202/2010 z 29 października 2010 r, w oparciu o które to Zarządzenie Komisja miała wydać stosowną opinięi z wnioskiem przeciwnym do mojego wniosku wystąpił wówczas Wiceburmistrz Pan Henryk Zajko. Stąd moje pytanie, czy Pan Wiceburmistrz nie będąc radnym, co jest oczywiste, nie będąc członkiem Komisji, czy w trakcie prac Komisji jest osobą uprawnioną do stawiania takich wniosków. Prosiłabym o taką odpowiedź uwzględniającą prawne stanowisko w tej sprawie. Odpowiedź
5. Interpelacja z 19.02. 2019 r. Radna złożyła interpelację na piśmie (interpelacja w załączeniu) https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/19513.dhtml Odpowiedź
6. 27.02.2019r.
VI sesja RM
Proszę o przyjęcie trzech wniosków. Pierwszy wniosek, o upublicznianie treści skargi i odpowiedzi na nie w trybie dostępu do informacji publicznej. Odpowiedź
7. 27.02.2019r.
VI sesja RM
Drugi wniosek, o ponowne przygotowanie i przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego, z materiałem rzeczowym przewidzianym ustawami, z przedstawieniem całego mienia komunalnego i jego wartości. Odpowiedź
8. 27.02.2019r.
VI sesja RM
Trzeci wniosek, o nie kasowanie nagrań audio z posiedzeń komisji, w  tym także z posiedzeń sesji. Odpowiedź
9. 27.03.2019r.
VII sesja RM
Pytanie dotyczy sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018, kiedy zostanie takie sprawozdanie roczne złożone ? Jak wiemy zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sprawozdanie powinno zostać złożone do organu stanowiącego, czyli do Rady w terminie do 31 marca i w tym też terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W związku z tym pytanie, jaka jest w tej sprawie sytuacja ? Dodam ponadto, że w związku ze zgłoszonym przeze mnie na posiedzeniu VI sesji Rady Miejskiej wnioskiem o przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego, otrzymałam odpowiedź, że ta informacja będzie załącznikiem właśnie do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 r. Termin do 31 marca. Pytam ponownie, kiedy zostaną podjęte działania dotyczące tego ustawowego obowiązku, bo pozostały cztery dni. Odpowiedź
10. 27.03.2019r.
VII sesja RM
Sprawa następna dotyczy zapytań złożonych przez zespół ludzi skupionych wokół Think Tank w Goleniowie, którzy to ludzie 04 lutego 2019 r. na oficjalnej stronie Twój Burmistrz złożyli obszerne pismo, składające się z 11 pytań w kwestii najjaśniejszego parku w Goleniowie. Była wyrażona prośba, aby te odpowiedzi na pytania zostały umieszczone właśnie na stronie Twój Burmistrz, lub także zostały udzielone te odpowiedzi oczywiście radnym. Jako osoba zainteresowana wnioskuję o to, aby Pan Burmistrz odpowiedział na zapytania mieszkańców. Odpowiedź
11.   27.03.2019r.
VII sesja RM
Ponadto proszę o dodatkową odpowiedź na temat kosztów poniesionych za energię elektryczną w Parku 750-lecia. Odpowiedź
12. 24.04.2019r.
VIII sesja RM
Również chciałam wyrazić dezaprobatę do jakości odpowiedzi udzielanych na zadane pytania, czy wnioski. Nawiąże tutaj do mojego wniosku złożonego podczas sesji 27 marca 2019 r., który to wniosek dotyczył odpowiedzi na pytania przesłane e-mailem w dniu 04 lutego do Wiceburmistrza Pana Tomasza Banach przez grupę Think Tank. Pan Burmistrz w lakonicznej odpowiedzi stwierdził uprzejmie, że nie zna treści złożonych pytań przez grupę Think Tank i w związku z tym nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na złożony przeze mnie wniosek. W związku z tym ja dzisiaj te pytania, adresowane również do wszystkich radnych, wręczę Wiceburmistrzowi i ponawiam wniosek o udzielenie odpowiedzi zgodnie z poprzednio zgłoszonym wnioskiem. Odpowiedź
13. 24.04.2019r.
VIII sesja RM
Mam pytanie w sprawie umiejscowienia Centrum Kultury przy Szkole Podstawowej nr 1, w którym to temacie powinna się toczyć dyskusja. Próbujemy ją zainicjować. Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy Gmina zwróciła się do Konserwatora Zabytków z zapytaniem, czy wnioskiem, czy Konserwator wyraża zgodę na jakąkolwiek zmianę wizji architektonicznej tego miejsca w otoczeniu budynku szkoły, który jest budynkiem zabytkowym, a także na terenie, który także podlega ocenie Konserwatora ? Jeśli taka odpowiedź istnieje, to proszę o przekazanie jej Radzie, a jeśli nie ma, to wnoszę o zwrócenie się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tej sprawie i udzielenie odpowiedzi. Odpowiedź
14. Interpelacja z 21.05. 2019 r. Radna złożyła interpelacje na piśmie (interpelacja w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/20166.dhtml Odpowiedź
15. 29.05.2019r. IX sesja RM Na prośbę mieszkańców Tarnówka i Pani sołtys wnioskuję o zabezpieczenie i remont zabytkowej wieży w tej miejscowości. W tej sprawie poczyniono, z tego co wiem, już bardzo wiele. Jest sporządzona w 2016 r. dokumentacja i poniesiono związane z tym pewne koszty niemałe i do tej pory nie podejmuje się żadnych działań. Rzeczona piękna, zabytkowa wieża niszczeje w zastraszającym tempie, a odpadające z wysokości elementy drewniane i cegły stwarzają zagrożenie dla ludzi, w szczególności dla dzieci, które tam przebywają. Najwyższa pora ratować pamiątki przeszłości i podjąć stosowne niecierpiące zwłoki działania, o co niniejszym proszę. Odpowiedź
16. Interpelacje z 16.07.2019r. Radna złożyła interpelacje na piśmie (interpelacje w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/20713.dhtml

Odpowiedź

Odpowiedź

17. 14.08.2019. Komisja Budżetu i Gospodarki Gminnej 

Wniosła o przedstawienie informacji, ile gratyfikacji otrzymują sołtysi poszczególnych sołectw.

Odpowiedź 
18. 28.08.2019r. XI sesja RM Wnioskuję o udzielenie informacji dotyczącej sprawy braku wody pitnej we wsi Kamieniska. Jak wiemy, temat był swego czasu podejmowany. Wiem, że jest obszerna korespondencja na ten temat, z którą to nie jesteśmy zapoznawani, notabene także nie zostaliśmy zapoznani w ostatnim okresie z pismami, które w ciągu dwóch miesięcy dotarły do Gminy. W każdym razie wracam do sprawy ujęcia wody zdatnej do picia dla mieszkańców podgoleniowskiej wsi Kamieniska. Odpowiedź
19. 28.08.2019r. XI sesja RM Drugi wniosek dotyczy interpelacji złożonej w lutym bieżącego roku, na którą otrzymałam odpowiedź 19 lutego, a chodzi o podjęcie działań mających na celu zapewnienie oświetlenia na przystanku autobusowym koło dworca. Podejmowałam wówczas szerzej temat, aby to miejsce ucywilizować, postawić ławki, zadaszenie i chodziło też o doświetlenie tego miejsca. Uzyskałam odpowiedź, że zostaną podjęte działania mające na celu zapewnienie tymczasowego doświetlenia. Stąd moje pytanie, jakie działania zostały już podjęte, ponieważ dzień jest coraz krótszy, szybciej robi się ciemno i problem z każdą chwilą coraz bardziej nabrzmiewa. Odpowiedź
20. 28.08.2019r. XI sesja RM Wniosek do Statutu, który chyba jeszcze podlega potrzebie dokonania zmiany, aby w Statucie ująć możliwość wygłaszania interpelacji na sesji, ponieważ te zgłaszane pisemnie niekoniecznie są nam wszystkim znane i są dublowane. Nie każdy radny czyta to o, co interpelował ktoś inny i te interpelacje po prostu pisemnie powiela. Wnioskuję o to, aby w ramach poprawek konicznych do naniesienia w Statucie Gminy ująć także tę poprawkę, że interpelacje, wnioski i zapytania mogą być zgłaszane podczas sesji. Odpowiedź
21. 25.09.2019r. XII sesja RM Przedstawiam nietypową, ale jak mniemam interesującą propozycję zgłoszenia naszej  Gminy do konkursu na „Najlepiej oświeconą gminę i miasto 2019 roku” i „Najlepszą inwestycję oświetleniową”, bo oto ruszyła XXI edycja konkursu o wymienionej nazwie. Z pewnością nietrudno się domyślić, że przedmiotem rywalizacji konkursowej powinien być park 750-lecia. To unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie w architekturze krajobrazu. Inwestycja niekonwencjonalna i innowacyjna w zakresie projektowym, rozwiązań technicznych i estetycznych. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Organizacja non-profit, działająca na rzecz edukacji i popularyzacji dobrych rozwiązań oświetleniowych. Konkurs organizowany jest pod patronatem Izby Architektów RP, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Związku Gmin Wiejskich RP. Celem konkursu jest po pierwsze, wyłonienie najlepszych inwestycji oświetleniowych. Po drugie, propagowanie i upowszechnianie dobrych i innowacyjnych rozwiązań, pokazywanie wzorów do naśladowania. Po trzecie, pokazanie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, dających możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej. Po czwarte, propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia również w małych społecznościach lokalnych. Piąte, promowanie inwestycji zwiększających bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Szóste, promowanie inwestycji zapewniających zadowolenie, komfort użytkowników lub mieszkańców oraz wpływających na upiększenie miast poprzez odpowiednie oświetlenie zabytkowych i nowoczesnych obiektów architektonicznych oraz miejsc służących do relaksu i integracji mieszkańców. Siódmy cel to, promowanie rozwiązań niekonwencjonalnych i innowacyjnych w zakresie projektowym, zastosowanych materiałów, rozwiązań technicznych lub rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych. Ósmy cel to, nagradzanie efektu pracy instytucji oraz firm projektujących, wykonujących i zlecających inwestycje oświetleniowe oraz producentów sprzętu, mających istotny wkład w realizację inwestycji oświetleniowych. Zgłoszenia do w/w konkursu można składać do 31 października br. Organizator zaprasza wszystkich, którzy w ostatnich dwóch latach przeprowadzili na swoim terenie inwestycje związane z oświetleniem. Zgłaszającymi mogą być następujące podmioty: urzędy miast, urzędy miast i gmin oraz urzędy gmin wiejskich. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronie www.pzpo.pl. Dodatkowe informacje można pozyskać w biurze PZPO, jest podany telefon. Myślę, że jest to dobra okazja do tego, aby naszą unikatową inwestycję zgłosić do konkursu, być może uzyskać nagrodę. Tym samym wnioskuję o przystąpienie Gminy do konkursu na „Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2019 roku. Odpowiedź
22. 30.10.2019r. XIII sesja RM Moje pytanie dotyczy regulaminu płacowego dla nauczycieli. Trochę ubolewam nad tym, że nie ma żadnego przedstawiciela Wydziału Edukacji, ale może sobie poradzimy z tematem. Projekt bardzo ważny, wyczekiwany i wzbudzający wśród nauczycieli duże zainteresowanie, ponieważ jest on związany między innymi z wysokością stawek dodatków dla nauczycieli, określanych przez organ prowadzący szkołę i z wysokością składników wynagrodzenia. Szanowni Państwo, ostatnio kiedy zajmowała się tą sprawą we wrześniu Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu przedstawiono projekt zakładający likwidację zwiększenia dodatku motywacyjnego nauczycieli zatrudnionych dodatkowo w oddziałach, w których uczą się dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji otrzymała petycje z dwóch goleniowskich szkół w sprawie regulaminu płacowego w proteście przeciw planowanej likwidacji dodatku motywacyjnego dla nauczycieli pracujących z dziećmi, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Stąd moje pytania, w tym gorącym okresie, na jakim etapie przygotowania jest regulamin płacowy nauczycieli ? Jakie są uzgodnienia ze związkami zawodowymi ? Kiedy regulamin będzie przedmiotem prac komisji ? Na kiedy planowane jest procedowanie uchwały ? Chciałabym, aby było tak jak w innych samorządach, że są już nawet zamieszczone w Dziennikach Urzędowych właściwych szczebli. Odpowiedź
23. 30.10.2019r. XIII sesja RM Drugi wniosek związany z organizacją pracy Rady, tak po części, jak mi się wydaje,a mianowicie z obsługiwaniem, czy powierzonym nam kontem pocztowym. Proszę o to, aby pojemność tego konta została zwiększona, ponieważ jest problem od czasu do czasu z odbiorem materiałów przesyłanych z Biura Rady na komisje i na sesje. Obecna pojemność wynosi, stwierdziłam ją jakoś w ubiegłym tygodniu, jeśli się nie zmieniło to ok. 500 MB i to jest pojemność zupełnie niewystarczająca, tym bardziej, że niektóre materiały przekazywane drogą email przez Biuro Rady są naprawdę dużych rozmiarów 70 MB i jeszcze więcej. Tu po drodze pytanie, czy nie dałoby się tak technicznie zrobić, a pewnie tak, aby sprawić technicznie, żeby odciążyć wielkość tymi bitami, czy megabitami ? Jak mówię, materiałów jest dużo i o dużej pojemności, a skrzynka jest niewielka i bardzo szybko się zapełnia i powoduje konieczność usuwania starszych materiałów, o co jesteśmy sukcesywnie proszeni, a to akurat jest sprzeczne z moją organizacją pracy, potrzebą posiadania wszystkich materiałów w jednym miejscu przez okres całej kadencji, tak chciałabym mieć te sprawy uporządkowane. Myślę, że to nie jest problem techniczny nie do przeskoczenia, tylko zupełnie prosty. Nawiasem mówiąc, w prywatnej skrzynce mam zachowaną pocztę sprzed lat ze zdjęciami, ze skanami i nie znajduję na chwilę obecną argumentu, dlaczego poczta radnego, czy radnej nie może mieć znacznie większej pojemności. Proszę zatem o usprawnienie konta pocztowego poprzez zwiększenie jego pojemności. Odpowiedź
24. 30.10.2019r. XIII sesja RM Proszę o wyjaśnienie kwestii związanej z zasiadaniem, bądź nie zasiadaniem Skarbnika Pana Mirosława Guzikiewicza w Radzie Nadzorczej GTBS w lutym 2018 r., bowiem dokumenty na ten temat stoją w istotnej sprzeczności. Rada Nadzorcza GTBS w sprawozdaniu za 2018 r. na str. 2 podała informację, że składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników i skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco w okresie od  01 stycznia do 28  lutego 2018 r.: Mirosław Guzikiewicz jako Przewodniczący, Bogusław Tunkiewicz członek, Andrzej Burzyński członek. Sprawozdanie datowane jest na dzień 25 kwietnia 2019 r., podpisała je Pani inżynier Magdalena Miklaszewska. Drugie pytanie, dlaczego Pan Mirosław Guzikiewicz nie zasiadając w lutym w Radzie Nadzorczej dokonał zwrotu płacy za miesiąc styczeń 2018 r., skoro z funkcji członka Rady Nadzorczej został zarządzeniem Burmistrza odwołany z dniem 01 lutego ? Proszę o wyjaśnienie wszystkich tych sprzeczności. Odpowiedź
25.

27.11.2019r.

XIV sesja RM

Pierwszy wniosek, to prośba o udzielenie informacji dotyczącej wycinki drzew przy ul. Lipowej w Lubczynie, gdzie w związku z planowanym remontem, czy może już rozpoczynającym się remontem ul. Lipowej drzewa zostały wycięte. Byłam na miejscu i w sumie, obraz był satysfakcjonujący, bo teren wycinki był pięknie uprzątnięty, śladów tej wycinki nie było. W zasadzie poza pozostałościami jakimiś jakby pniami.
W związku z tym właśnie proszę o taką informację, czy są w Gminie regulacje dotyczące wycinania drzew, ich sprzedaży oraz wyceny pozyskanego drewna ? Kto przeprowadził wycinkę drzew, jakiego gatunku były to drzewa, ile go pozyskano, jaka jest wielkość tego pozyskanego drewna w m3 i co się z nim w ogóle stało, kto zagospodarował to drewno ?

Odpowiedź

Odpowiedź

26.

27.11.2019r.

XIV sesja RM

Przy okazji chciałam zwrócić uwagę na to, że przy wjeździe, czy przy wyjeździe z Lubczyny na poboczu powstało jakby dzikie wysypisko śmieci, gdzie znajduje się gruz, uschnięte pnie i konary drzew. Stąd mój wniosek, o podjęcie działań odpowiednich służb w celu zapobieżenia zaśmiecaniu tego miejsca i usunięcia powstałego wysypiska. Odpowiedź
27.

27.11.2019r.

XIV sesja RM

Kolejny wniosek, to także prośba o udzielenie informacji związanej z wycinką drzew leśnych na terenie, na trasie do Lubczyny. Tam prowadzona jest wycinka na szeroką skalę. Kto z Państwa był, to widział, po obydwu stronach drogi. Nie ma żadnej tablicy, jak to zwykle w takich sytuacjach jest, żadnej tablicy informacyjnej. Postronny obywatel nie ma wiedzy, jakie działania będą podejmowane, w związku z wycinaniem lasu na terenie Gminy. W pierwszej chwili myślałam, że chodzi o wiatrołomy, ale oczywiście nie, bo tam są duże składowiska takie drewna, systemowo wycinanych drzew. Więc jako mieszkanka naszej Gminy, proszę o udzielenie odpowiedzi, dlaczego drzewa są wycinane, bo przecież jest jakiś plan działania, czy jest tam planowana jakaś inwestycja i kto podejmuje działania z tym związane ? Odpowiedź
28.

27.11.2019r.

XIV sesja RM

Kolejny  wniosek związany jest z informacją, jaka została mi przekazana przez Panią Prezes Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, że: „W Prokuraturze Rejonowej w Łobzie toczy się postępowanie wyjaśniające w przedmiocie nieprawidłowości związanych
z zasiadaniem Skarbnik w Radzie Nadzorczej GTBS”. Proszę zatem o udostępnienie postanowienia Prokuratury w tej sprawie.
Odpowiedź
29.

27.11.2019r.

XIV sesja RM

Nie tak dawno, bo tydzień, czy dwa tygodnie temu zostaliśmy doświadczeni pewnymi niewygodami
z awarią ciepłowniczą, która dotyczyła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Goleniowie i między innymi ja bezpośrednio na własnej skórze przez kilka dni doświadczałam tak, jak wielu, jak setki mieszkańców dużej części Goleniowa, doświadczaliśmy właśnie tego chłodu i braku ciepłej wody. Miałam w tym czasie i do teraz mam takie odczucie, braku bezpieczeństwa, ponieważ o ile rozumiem, że awarie zdarzały się i będą się zdarzać, to nie mogłam się pogodzić z tym, że brakowało informacji w tych kolejnych dniach, kiedy usuwanie awarii się przedłużało, przeciągało się w czasie. Nie było żadnej służby takiej, która zajęłaby się przekazaniem informacji, że to nie dzień, nie dwa, a chyba trzeciego dnia została ta awaria usunięta. Różne sytuacje są w naszych domach. Są małe dzieci, są ludzie chorzy. Trzeba się jakoś zabezpieczyć posiadając wiedzę na temat konkretów jakiś związanych z awarią. Nikt nie ogłosił, nie jechał żaden pojazd, nie widziała na drzwiach swojego miejsca zamieszkania sprostowania. Wisiała informacja, tylko, że doszło do awarii i ona na drugi dzień będzie usunięta. Przy całym zrozumieniu do sytuacji, do tej złośliwości rzeczy martwych i powagi sytuacji proszę jednak o to, aby mieć na uwadze to, że trzeba mieszkańców informować.
Odpowiedź
30. 09.12.2019r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu  Wniosła o przygotowanie na styczniowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu informacji na temat sytuacji w sprawie projektu uchwały w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli po odbytych konsultacjach ze Związkami Zawodowymi. Odpowiedź
31. 18.12.2019.r XVI sesja RM Taka ważna sprawa. O ważnych i żywotnych dla Gminy sprawach mieszkańcy dowiadują się z gazet, z mediów społecznościowych i z radia. Okazuje się, że nie zawsze przekazywane są informacje zgodne    z prawdą i stanem faktycznym. Dzisiaj z tego powodu doświadczyłam zarzutu mówienia nieprawdy, a nawet plotkowania. W związku z tą sytuacją proszę, aby zatrudniony przez Pana Burmistrza inspektor do spraw komunikacji, reagował na nierzetelne informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, interweniował w sytuacji  zaistniałej dezinformacji. Odpowiedź
32. 28.01.2020 r. Wspólne posiedzenie komisji  Wniosła o przedstawienie wysokości dotacji przyznanej na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepublicznemu przedszkolu KACPER w Załomiu. W informacji prosio uwzględnienie lat 2018 i 2019. Wnosi o wskazanie kwoty przyznanej na dzieci niepełnosprawne z tytułu realizacji w.w. ustawy. Odpowiedź
33. 28.01.2020 r. Wspólne posiedzenie komisji  Wniosła o przedstawienie informacji czego dotyczyła kontrola przeprowadzona przez CBAw Urzędzie Miasta i Gminy w Goleniowie,  jaki był jej zakres i ostateczne ustalenia. Odpowiedź
34. 18.02.2020r. Interpelacja złożona na piśmie  Radna złożyła interpelację na piśmie (interpelacja w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/22094.dhtml Odpowiedź
35. 18.02.2020r. Interpelacja złożona na piśmie Radna złożyła interpelację na piśmie (interpelacja w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/22095.dhtml Odpowiedź
36 29.04.2020r. XVIII sesja RM Zgłaszam wniosek o przedstawienie aktualnej sytuacji budynku przy ul. Kościuszki 3, którego zły stan techniczny i potencjalne zagrożenie katastrofą budowalną wymagał oceny pod kątem stanu technicznego i wykonania ekspertyzy. Proszę o przedstawienie wyników tej ekspertyzy i zaleceń. Odpowiedź
37 27.05.2020r. XIX sesja RM Dwie, albo trzy sprawy. Jedna dotyczy remontu auli w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kilińskiego, o którym to remoncie nic nie wiem  i nie przypominam sobie, aby w budżecie gminnym był przewidziany remont dla tej placówki. Pan Burmistrz mówi, że „Wysłużona sala, co raz bardziej przypomina nowoczesną salę koncertową. Jest to nowa scena, sufit, oświetlenie, ekrany akustyczne. Ponadto nauczyciele i pracownicy szkoły szykują dla uczniów  graficzne niespodzianki na korytarzach”. To wszystko zamieszcza Pan Burmistrz w  miejscu dla siebie ulubionym. Natomiast brakuje mi w świetle tego, co Pani Dyrektor mówi, brakuje mi konkretów dotyczących właśnie tego remontu na podstawie ustawy prawo zamówienia publicznych. Pani Dyrektor pisze w zamówieniu, które złożyła 15 stycznia 2020 r., że „wszystkie wymienione w pozycjach roboty, są robotami podstawowymi”. Wymienię pokrótce, to jest tak: wykonanie nawierzchni powierzchni, likwidacja pęknięć, malowanie, zagruntowanie powierzchni przewidzianych,    wprowadzenie pionów na narożnikach, malowanie dwukrotne wszystkich ścian, malowanie sufitów białą farbą, malowanie lamperii. I z takiego właśnie zakresu robót ogłoszonego w przetargu wyłania się nowoczesna sala koncertowa, o której dowiadujemy się w sposób o którym już tutaj powiedziałam. Także proszę o szczegóły dotyczące tego remontu, kosztów, zakresu robót. Kiedy się przetarg odbył, kiedy roboty zostaną zakończone. Wszystkie szczegóły związane z tymi pracami remontowymi.  Odpowiedź
38 27.05.2020r. XIX sesja RM Wnioskuję o ustalenie właściciela Strugi Goleniowskiej  na odcinku od tzw. wodospadu do ujścia rzeczki, które to miejsce znajduje się, powiem, w stanie ruiny. Wnioskuję o ustalenie właściciela i podjęcie stosownej interwencji, aby zaprowadzić w tym miejscu ład, porządek oraz poczynić odpowiednie prace budowlane. Odpowiedź
39.  17.06.2020r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Zapytała, czy była rozważana sprawa pracowników Wydziału Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie wchodzących w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej? Ma obawy, że członkostwo pracowników w składzie komisji koliduje z zapisami ustawy o pracownikach samorządowych. W związku z tym wniosła o wyjaśnienie tej sprawy przez Burmistrza Gminy Goleniów i radcę prawnego. Odpowiedź
40. 24.06.2020r. XX sesja RM W związku z otrzymaną odpowiedzią w sprawie interpelacji dotyczącej prac remontowych w auli Szkoły Podstawowej nr 1 wnoszę o uzupełnienie odpowiedzi i przedstawienie całej chronologii zdarzeń z informacją, gdzie w budżecie lub budżetach Gminy Goleniów w dokonywanych zmianach były wskazane wydatki na poszczególne etapy remontu auli, począwszy od wyłonienia autora projektu, akustyki, wnętrz i kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania. Niestety nie mogłam znaleźć w planowanych budżetach zadań inwestycyjnych Szkoły Podstawowej nr 1. Zamawiający nie są zobowiązani do uwzględnienia w planach postepowań zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, stąd pytanie, jaki kurs euro ustalony zostały przy ogłaszaniu w dniu 18 grudnia 2019 r., w dniu zapytania ofertowego na wykonanie adaptacji akustycznej wnętrza auli ? 132 000 zł to koszt remontu, który oscyluje w granicach 30 000 euro, a to oznacza, że być może powinien być ogłoszony przetarg na adaptację auli. Odpowiedź
41. 24.06.2020r. XX sesja RM Wnioskuję także o przedstawienie regulaminu zamówień publicznych, który obowiązuje w Szkole Podstawowej nr 1. Odpowiedź
42. 24.06.2020r. XX sesja RM I też takie zapytanie odnośnie odpowiedzi na interpelację skierowaną do Pani Przewodniczącej, do Burmistrza, odpowiedzi udzieliła Pani Dyrektor Szkoły nr 1, do której to nie zwracałam się z zapytaniem i dlatego okazuje zdziwienie, że odpowiada podmiot, do którego się nie zwracałam. Odpowiedź
43. 24.06.2020r. XX sesja RM Mam postulat od mieszkańca w sprawie zasad przyznawania, przydzielania dodatku mieszkaniowego mieszkańcom. Mieszkaniec zwrócił się do mnie z zapytaniem, ponieważ został tego dodatku pozbawiony i chce żeby ta sprawa została przedstawiona i omówiona przez radnych. Odpowiedź
44. 28.08.2020r. Interpelacja złożona na piśmie  Radna złożyła interpelacje na piśmie (interpelacja w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/23430.dhtml Odpowiedź
45. 03.09.2020r. Komisja Budżetu i Gospodarki Gminnej  Wniosła o doprecyzowanie zapisów Zarządzenia Nr 202/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 października 2010 r., w sprawie trybu udzielania prolongaty należności niewymagalnych w kontekście maksymalnej liczby prolongat dla jednego inwestora. Odpowiedź
46.  09.09.2020r. XXIII sesja RM Proszę, aby interpelacje, wnioski i zapytania radnych były podawane do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, bo tak się nie dzieje. Aby odpowiedzi na nie też były udzielane i publikowane w obowiązującym terminie. Zwracam uwagę, że są uchybienia w tym zakresie. Odpowiedź
47. 24.09.2020r. Komisja Budżetu i Gospodarki Gminnej  Wniosła o zobowiązanie Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. do dostarczenia informacji dotyczącej organizacji pracy pracowników spółki oraz wyjaśnienie schematu trasy pojazdów podczas odbioru odpadów. Odpowiedź
48. 28.08.2020r. Interpelacja złożona na piśmie Radna złożyła interpelacje na piśmie (interpelacja w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/23559.dhtml Odpowiedź
49.

28.10.2020r. Interpelacja złożona na piśmie 

Radna złożyła interpelacje na piśmie (interpelacja w załączeniu) https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/23803.dhtml Odpowiedź
50. 28.10.2020r. XXIV sesja RM W nawiązaniu do wniosku Pani Małgorzaty Latki odnośnie oświetlenia w parku, potrzeby dokonania naprawy punktów świetlnych zepsutych, czy zdewastowanych wnioskuję o to, aby po naprawieniu tych lamp dokonać znacznego ograniczenia ilości punktów świecących się przez całą noc. Uważam, że jest to zupełnie niepotrzebne. Mam na uwadze potrzebę oszczędzania oraz obecną sytuację związaną z COVID. Tam nikt nie chodzi w nocy. Uważam, że zupełnie niepotrzebnie tak mocno park jest oświetlony. Więc wnioskuję, albo o znaczne ograniczenie punktów świetlnych, lub całkowite ich wyłączenie. Odpowiedź
51. 01.12.2020r. Wspólne posiedzenie komisji Wniosła o udostępnienie pełnego Załącznika Nr 3.1. do Umowy nr 1426/2020 z dnia 11 września 2020 r., zawartej pomiędzy Gminą Goleniów a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Goleniów. Odpowiedź
52. 01.12.2020r. Wspólne posiedzenie komisji Wniosła o przygotowanie rejestru umów cywilnoprawnych, które Gmina Goleniów zawarła w 2020 r. z uwzględnieniem kwot wypłaconych z budżetu Gminy, z jakiego tytułu następowało wynagrodzenie, z kim zawierane były umowy, podanie numerów tych umów, a także o wskazanie rozliczeń dokonanych na podstawie wystawionych faktur lub innych dokumentów zobowiązujących Gminę do poniesienia kosztów na rzecz wystawcy. Poprosiła również o zamieszczanie tych umów w Biuletynie Informacji Publicznej.  
53. 01.03.2021r. Zapytanie złożone na piśmie  Radna złożyła zapytanie na piśmie (zapytanie w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24483.dhtml

Odpowiedź

Odpowiedź

54. 29.03.2021r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24618.dhtml Odpowiedź
55. 29.03.2021r. Wniosek złożony na piśmie Radna złożyła wniosek na piśmie (wniosek w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24619.dhtml Odpowiedź
56.

29.03.2021 r. Zapytanie złożone na piśmie 

Radna złożyła zapytanie na piśmie (zapytanie w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24620.dhtml Odpowiedź
57. 29.03.2021 r. Zapytanie złożone na piśmie  Radna złożyła zapytanie na piśmie (zapytanie w załączeniu)https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/24626.dhtml Odpowiedź
58. 30.03.2021 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu  Wniosła, by treść każdego projektu uchwały była analizowana przez radcę prawnego. Odpowiedź
59. 31.03.2021 r. XXX sesja RM  Wnioskuję o doraźny remont ul. Witosa w Goleniowie. Stan drogi zagraża bezpieczeństwu osób korzystających z niej, bowiem nawierzchnia ulicy jest w bardzo złym stanie technicznym z wieloma głębokimi ubytkami, nierównościami, pęknięciami. Od dawna taka była, a po zimie jest jeszcze w gorszym stanie, co uniemożliwia bezpieczny przejazd nawet przy małej prędkości. Droga wymaga szybkiej, gruntownej modernizacji. Temat był wielokrotnie poruszany. Obecnie problem, uważam, powinien być rozwiązany doraźnie i niezwłocznie. Odpowiedź
60. 13.05.2021 r. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wniosła, by ująć w porządku obrad sesji zaplanowanej na dzień 26 maja 2021 r. punkt dotyczący reorganizacji pracy kuchni w Przedszkolu nr 2 i nr 4 w Goleniowie oraz w Przedszkolu w Mostach. Odpowiedź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Jasińska 28-01-2019 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Monika Jasińska 25-05-2021 10:54