Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 40, art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXIX/341/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, której przedmiotem są zagadnienia i tereny wskazane w w.w uchwale, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

w dniach od 06 lutego 2019 r. do dnia 07 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, w pokoju nr 206 w godzinach od 800 do 1500,

lub udostępnione na stronie internetowej www.goleniow.pl – miasto i gmina – zagospodarowanie przestrzenne – projekty planów miejscowych i studium do konsultacji społecznej (tel. do kontaktu – 91 46 98 232).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 13 lutego 2019 r. o godz. 15³º w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Zgodnie z art. 11 pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy w Goleniowie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2019 r.

Uwagi mogą być wnoszone ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, www.goleniow.pl - e-mail : ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zmianami):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem zaufanym.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 29-01-2019 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Milewska 04-02-2019 07:31