Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 19 grudnia 2019r.


Goleniów, dnia 2019.11.06

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów

          • Obręb nr 9 miasta Goleniowa ul. Maszewska - Zakładowa

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, nie została również wydana decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób jej zagospodarowania.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów nieruchomość przeznaczona została pod tereny przemysłowe w strefie rozwoju funkcji uciążliwych. Teren przeznaczony pod: obiekty składowo - magazynowe, usługi rzemiosła, usługi, hurtownie, zakłady produkcyjne nieuciążliwe.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości w Starostwie Powiatowym z siedzibą w Goleniowie każda z działek oznaczona jest symbolem Ba.

- działka nr 68/8 o powierzchni 0,2646ha, KW nr SZ1O/00037925/7,

- działka nr 50/1 o powierzchni 0,1422ha, KW nr SZ1O/00037925/7.

Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,4068ha

Łączna cena wywoławcza: 353.020zł

W dziale III Księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. i jej następców prawnych. Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje ww. nieruchomości.

Teren nieruchomości porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

Niwelacja i uprzątnięcie terenu nieruchomości na koszt nabywcy.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych nieruchomości.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 24 czerwca 2019r., drugi 20 sierpnia 2019r, kolejny na dzień 29 października 2019r.

Teren nieruchomości porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

Niwelacja i uprzątnięcie terenu nieruchomości na koszt nabywcy.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu.

Do ceny ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Rokowania odbędą się w dniu 19 grudnia 2019r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 117 (I piętro).

Oferenci przystępujący do rokowań mają obowiązek wpłacenia przelewem na konto zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w wypadku uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości do dnia 07 grudnia 2019r. Zaliczka na nieruchomość wynosi 10% ceny wywoławczej.

Zaliczkę należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2019r. Zaliczkę należy wpłacić na konto: PKO Bank Polski S.A Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361).

Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w całości

w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach można złożyć w terminie do dnia

11 grudnia 2019 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie UGiM w Goleniowie , pokój 202.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do UGiM.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. datę sporządzenia zgłoszenia;

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki .

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników w dniu 19 grudnia 2019r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1 , sala nr 117 (I piętro).

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić Komisji przetargowej, przed rozpoczęciem rokowań dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Nie przystąpienie nabywcy do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Gminy Goleniów.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o rokowaniach można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości .

Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Burmistrz Gminy może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Gminy może odwołać rokowania z uzasadnionej przyczyny, informując o tym

w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91-4698293 lub email: abi@goleniow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 08-11-2019 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2019 12:19