Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasz przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 10 marca 2020r.


Goleniów, 03.02.2020r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Pierwszy przetarg

I. Obręb Miękowo.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została również wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości w Starostwie Powiatowym z siadzibą w Goleniowie działka oznaczona jest symbolem Bp.

Przy granicy działki przebiega linia energetyczna niskiego napięcia.

Przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

W przypadku kolizji inwestycji z istniejącą infrastrukturą przeniesienie na koszt nabywcy.

Przy granicy działki rosną drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem Nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew i dokona wycinki we własnym zakresie i na własny koszt.

- działka nr 206/12 o powierzchni 0,1311ha, KW SZ1O/00048867/2

Cena wywoławcza: 42.360zł

II. Obręb nr 5 miasta Goleniowa ul. Łąkowa

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została również wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób jej zagospodarowania.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów uchwalonym przez Radę Miejską w Goleniowie Uchwałą Nr XXXVII/432/13 (tekst jednolity) z dnia 30 października 2013r. działka przeznaczona została pod tereny budownictwa mieszkaniowego w strefie rozwoju osadnictwa.

Kształt działki regularny, trapezowy, mocno wydłużony. Teren działki porośnięty dziko rosnącą trawą i krzewami. Konfiguracja terenu działki pagórkowata.

- działka nr 200/3 o powierzchni 951m2 , KW nr SZ1O/00049604/8

Cena wywoławcza: 81.330zł

III. Obręb Czarna Łąka

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego z funkcją mieszkalną, parterowego z poddaszem użytkowym.

- działka nr 1/22 o powierzchni 1.099m2 , KW SZ1O/00051216/8

Cena wywoławcza : 72.560zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy UA-AM-7335/493/2003 z dnia 31 grudnia 2003r., Decyzją Burmistrza nr 148 WAOŚ-TS-7335/493/03/2006 oraz Nr 263 z dnia 16 marca 2006r.

Drugi przetarg

I. Obręb nr 11 miasta Goleniowa w rejonie ulicy Stargardzkiej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została również wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób jej zagospodarowania.

Działka stanowi obszar między ulicą Stargardzką i ścieżką rowerową, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do działki drogą od strony ulicy Stargardzkiej (działka nr 53), a następnie działką nr 54/3.

Teren porośnięty bezużytecznymi trawami i samosiejkami drzew liściastych. Działka ogrodzona jest starą pordzewiałą siatką, teren ze znacznym spadkiem. Teren wymaga wyrównania i usunięcia samosiejek drzew.

- działka nr 54/6 o powierzchni 775m2 , KW SZ1O/00033257/5

Cena wywoławcza: 93.090zł

II. Obręb Krępsko.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została również wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób jej zagospodarowania.

Przez środek działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. W przypadku kolizji inwestycji z istniejąca infrastrukturą przeniesienie na koszt nabywcy. Teren działki porośnięty bezużytecznymitrawami i chwastami oraz samosiejkami krzewów i drzew.

Uprzątnięcie terenu działki na koszt nabywców.

W dziale III Księgi Wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz operatora gazociągów przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. w Warszawie.Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje działki nr 76/18.

- działka nr 76/18 o powierzchni 2.064m2 , KW SZ1O/00046005/8

Cena wywoławcza: 69.290zł

III. Obręb nr 4 miasta Goleniowa ul. Rybacka osiedle „Zielone Wzgórza”

Zgodnie z uchwałą nr VI/49/07 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 - dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej”zmienionego uchwałą Nr XXXI/383/17 z dnia 31 maja 2017r. niżej wymienione działki przeznaczone są pod:

1) Symbol w planie 24MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym

- działka nr 139/22 o powierzchni 1.330m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 71.620zł

- działka nr 139/23 o powierzchni 1.001m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 54.370zł

2) Symbol w planie 27MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym

- działka nr 139/29 o powierzchni 978m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 53.170zł

- działka nr 139/31 o powierzchni 849m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 46.900zł

- działka nr 139/32 o powierzchni 1.122m2, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 61.210zł

Wszystkie działki mają dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości wymienionych w punkcie I, II i III został ogłoszony na dzień 24 września 2019r.

Kolejny przetarg

     • I. Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Bolesława Chrobrego

Pod inwestycje polegające na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami.

1)

- działka nr 47/2 o powierzchni 1.060m2 , KW nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 127.800zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 698 z dnia 15 października 2009r.

Teren działki nierówny, z lekkim spadkiem w stronę ulicy B.Chrobrego.

2)

- działka nr 47/6 o powierzchni 954m2 , KW nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 114.790zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 702 z dnia 16 października 2009r.

3)

- działka nr 47/7 o powierzchni 1.171m2 , KW nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 140.730zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 703 z dnia 16 października 2009r.

4)

- działka nr 47/8 o powierzchni 1.080m2 , KW nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 130.400zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 704 z dnia 16 października 2009r.

5)

- działka nr 47/9 o powierzchni 1.992m2 , KW nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 237.780zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 700 z dnia 16 października 2009r.

6)

- działka nr 46/6 o powierzchni 1.313m2 , KW nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 157.100 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 700 z dnia 16 października 2009r.

Teren ww. działek porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

II. Obręb nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Stargardzkiej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla części działki nr 741/2 została wydana Decyzja nr 101/2013 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, następnie nastąpił podział geodezyjny ww. działki. Brak odrębnych Decyzji o warunkach zabudowy dla nowo powstałych działek. Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzję o warunkach zabudowy, która określi sposób zagospodarowania działki. Po przeciwległej stronie działki drogowej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

- działka nr 741/3 o powierzchni 1.233m2 , KW SZ1O/00033257/5

Cena wywoławcza: 153.690zł

Przy granicy działki rosną drzewa.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości wymienionych w punkcie I i II został ogłoszony na dzień 10 września 2019r., drugi na dzień 14 listopada 2019r.

Uprzątnięcie i wyrównanie terenu działek wymienionych w punkcie I i II na koszt nabywcy.

Gmina Goleniów nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie i na własny koszt.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomościami.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem Nabywca we własnym zakresie uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki we własnym zakresie i na własny koszt.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 10 września 2019r., drugi na dzień 14 listopada 2019r.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2020r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 117 (I piętro).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361

w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 04 marca 2020r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. 91 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją wyżej wymienionych nieruchomości .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91-4698293 lub email: abi@goleniow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 04-02-2020 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 03-02-2020
Ostatnia aktualizacja: - 04-02-2020 12:37