Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie- Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028

WPNS. 604.20.2019.JC                                                                                                           Goleniów, dnia 29 września 2020r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.),

 

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028”.

 

Na podstawie uzgodnień dokonanych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym
w Szczecinie oraz Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie uznano, iż realizacja postanowień „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

 

Uzasadnienie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie znak: WOPN-OS.410.36.2020.KM z dnia 30 marca 2020 r. stwierdził, iż dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028” istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w piśmie znak: NZNS.7040.1.5.2020 z dnia 20 marca 2020 r. wyraził opinię, iż dla projektu dokumentu
pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028”, nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko

 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie w piśmie znak: OW.52001.2.20.AZ(2) z dnia    4 marca 2020 r. uzgodnił odstąpienie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu dokumentu pn. ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028".

 

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   dla ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028" uwzględniono uwarunkowania wymienione w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.).

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska z dnia 2 września 2015 r. podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zgodnej z zamierzeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska   i przyrody na szczeblu danej JST.

 

Inwestycje uwzględnione w projekcie programu charakteryzują się dużym stopniem ogólności. POŚ w głównej mierze wyznacza kierunki działań jakie należy realizować  w poszczególnych obszarach interwencji w celu poprawy stanu wybranych komponentów środowiska, bez określania szczegółowych rozwiązań (ram) lokalizacyjnych   i technologicznych dla konkretnych zadań.

Realizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028” wpłynie pozytywnie na zdiagnozowane najważniejsze problemy środowiskowe na terenie gminy, takie jak:

  • wyznaczony na terenie gminy obszar przekroczeń poziomu docelowego  dla benzo(a)pirenu – poprzez realizację zadań określonych w ramach obszaru interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza atmosferycznego, polegających przede wszystkim na ograniczenia zjawiska tzw. „niskiej emisji”, która jest główną przyczyną złej jakości powietrza na terenie nie tylko gminy, ale i całego województwa;
  • zły stan wód powierzchniowych – poprzez realizację zadań określonych w ramach obszaru interwencji gospodarowanie wodami oraz gospodarka wodno-ściekowa, polegających głównie na modernizacji i rozbudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

 

Realizacja zaplanowanych zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028” wpłynie na poprawę jakości i stanu poszczególnych komponentów środowiska. Jednak w fazie realizacji (budowy) poszczególnych inwestycji może dojść do negatywnych oddziaływań na środowisko. Jednak będą to oddziaływania krótkotrwałe, o lokalnym zasięgu, całkowicie odwracalne (typowe dla prac budowlanych). Prowadzenie robót uwzględniające przyjęcie odpowiedniej technologii prac oraz opracowanie projektów organizacji robót zapewniających minimalną ingerencję w środowisko wpłynie na minimalizację szkodliwego oddziaływania. W ramach realizacji zadań nie nastąpi kumulowanie się oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć oraz nie nastąpi oddziaływanie transgeniczne (brak wpływu na środowisko krajów sąsiadujących). Należy zaznaczyć, iż odstąpienie od wdrażania zapisów projektu przedmiotowego programu będzie oznaczać odstąpienie od obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę cel w jakim jest sporządzany i realizowany projekt programu (kompleksowa ochrona poszczególnych komponentów środowiska), należy uznać, iż środkami zapobiegającymi negatywnemu oddziaływaniu na środowisko są w rzeczywistości rozwiązania (zadania) zaproponowane do realizacji w projekcie.

 

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Programu nie będą znacząco oddziaływać na wyznaczone na terenie gminy formy ochrony przyrody. Wyznaczone zadania nie są sprzeczne                z aktami prawnymi dotyczącymi form ochrony przyrody. W szczególności POŚ nie wyznacza do realizacji zadań, które zostały uznane za zakazane w stosunku   do istniejących na terenie Gminy Goleniów obszarów chronionych.

 

 

                                                                                                                                                     Burmistrz Gminy Goleniów

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 02-10-2020 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 02-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 02-10-2020 15:22