Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 31 maja 2021 r.


Goleniów, 22.04.2021r.

              • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Pierwszy przetarg

I. Obręb nr 11 miasta Goleniów ul. Wileńska.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości nie została wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób jej zagospodarowania.

W sąsiedztwie działki istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym z siedzibą w Goleniowie działka oznaczona jest symbolem B RVI.

- działka nr 37/2 o powierzchni 0,0514ha , ul. Wileńska, KW nr SZ1O/00049409/1

Cena wywoławcza: 72.200zł

Na działce rosną 4 (cztery) drzewa owocowe. Od strony ul. Paderewskiego działka ogrodzona jest siatką metalową.

II. Obręb Dobroszyn ul. Siewna.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości nie zostały wydane Decyzje o warunkach zabudowy określające sposób ich zagospodarowania.

Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzje o warunkach zabudowy określające sposób zagospodarowania nieruchomości. W sąsiedztwie działki istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Teren nieruchomości znajduje się w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia, znajdującego się w drodze stanowiącej ulicę Siewną.

Nabywcy dokonają uzbrojenia terenu działek we własnym zakresie i na własny koszt.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym z siedzibą w Goleniowie działki oznaczone są symbolem RV.

- działka nr 71/4 o powierzchni 1.962m2 , KW nr SZ1O/00033952/7

Cena wywoławcza: 117.100zł

- działka nr 72/4 o powierzchni 1.662m2 , KW nr SZ1O/00033952/7, wraz z udziałem do 1/2 części w prawie własności działek nr 71/5 i 72/5 o łącznej powierzchni 420m2, KW nr SZ1O/00057330/5

Łączna cena wywoławcza: 116.000zł

W dziale III KW nr SZ1O/00033952/7 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. Zakres ustanowionej służebności nie obejmuje ww. działek.

Kolejny przetarg

I. Obręb nr 5 miasta Goleniowa ul. Łąkowa

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została również wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób jej zagospodarowania.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów uchwalonym przez Radę Miejską w Goleniowie Uchwałą Nr XXXVII/432/13 (tekst jednolity) z dnia 30 października 2013r. działka przeznaczona została pod tereny budownictwa mieszkaniowego w strefie rozwoju osadnictwa.

Kształt działki regularny, trapezowy, mocno wydłużony. Teren działki porośnięty dziko rosnącą trawą i krzewami. Konfiguracja terenu działki pagórkowata.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym z siedzibą w Goleniowie działka oznaczona jest symbolem Bp.

- działka nr 200/3 o powierzchni 951m2 , KW nr SZ1O/00049604/8

Cena wywoławcza: 81.330zł

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 10 marca 2020r., drugi na dzień 30 czerwca 2020r., kolejny na 23 października 2020r.

Uprzątnięcie i wyrównanie terenu ww. działek na koszt nabywców.

Gmina Goleniów nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu.

Nieruchomości nie są obciążone innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomościami.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2021r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala konferencyjna nr 124 (I piętro, wejście boczne z prawej strony budynku).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361)

w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 maja 2021r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wejście na przetarg wyłącznie dla uczestników przetargu lub ich pełnomocników.

Uczestnicy, biorący udział w przetargu podlegają aktualnym ograniczeniom dotyczącym dezynfekcji rąk oraz ochrony ust i nosa za pomocą maseczki, zobowiązani są również do zachowania odstępu zgodnie z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. 91 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją wyżej wymienionych nieruchomości .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91-4698293 lub email: abi@goleniow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 26-04-2021 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 22-04-2021
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2021 12:01