Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 12 sierpnia 2021r.


Goleniów, dnia 2021.06.08

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Nieruchomości nie zabudowane położone na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego obręb Łozienica - pod realizację inwestycji związanych z przemysłem - zakłady przemysłowe i produkcyjne.

1)

Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XXX/366/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica - Goleniowski Park Przemysłowy teren oznaczony symbolem 7P - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

Dla terenu obowiązują ustalenia ogólne wynikające z ww. planu.

Nieruchomość obejmująca działki:

- działka nr 98/4 o powierzchni 4,2376ha, ul. Magazynowa, KW nr SZ1O/00036145/8.

Na ukos rogiem działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Na działce znajdują się 4 słupy energetyczne.

- działka nr 98/10 o powierzchni 2,0722ha, ul. Magazynowa, KW nr SZ1O/00036145/8.

Przez część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Na działce znajduje się 1 słup energetyczny.

- działka nr 98/12 o powierzchni 0,2231ha, ul. Magazynowa, KW nr SZ1O/00036145/8.

Przez część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

- działka nr 30/3 o powierzchni 2,1539ha, ul. Magazynowa, KW nr SZ1O/00016932/6.

Na działce znajdują się 2 słupy energetyczne oraz przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia SN.

Łączna powierzchnia nieruchomości: 8,6868ha

Łączna cena wywoławcza: 6.112.490zł

2)

Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XXX/366/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica - Goleniowski Park Przemysłowy teren oznaczony symbolem 26P - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

Dla terenu obowiązują ustalenia ogólne wynikające z ww. planu:

§ 13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, ustalono:

pkt 2) pasy ochrony funkcjonalnej, o szerokości po 11m od osi linii elektroenergetycznej 110 kV, dla których obowiązuje:

a) zakaz sadzenia roślinności wysokiej,

b) nakaz wycinki lub podcinki istniejącej roślinności wysokiej - zgodnie z przepisami odrębnymi.

  • działka nr 55/8 o powierzchni 1,7775ha, ul.Boczna, KW nr SZ1O/00053904/2.

Na ukos, rogiem działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia. Na działce ustanowione zostało ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o., prawo zostało ujawnione w dziale III KW.

Cena wywoławcza: 1.306.800zł

3)

Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XXX/366/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica - Goleniowski Park Przemysłowy teren oznaczony symbolem 11P - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

Dla terenu obowiązują ustalenia ogólne wynikające z ww. planu.

Nieruchomość obejmująca działki:

- działka nr 31/13 o powierzchni 1,5892ha, ul. Magazynowa, KW nr SZ1O/00016932/6

Na ukos rogiem działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia SN -15kV (1 słup) i napowietrzna linia energetyczna nN-0,4kV (2 słupy).

- działka nr 31/8 o powierzchni 0,0400ha, ul. Magazynowa, KW nr SZ1O/00016932/6.

Łączna powierzchnia nieruchomości: 1,6292ha

Łączna cena wywoławcza:1.201.900zł

Cenę nabycia nieruchomości będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nieruchomości nie są przedmiotem innych zobowiązań.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem znajdującym się na działkach, przeniesienie na koszt inwestora po uprzednim uzgodnieniu z właściwym organem sieciowym.

Gleby działek w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone.

Uprzątnięcie i wyrównanie terenu ww. działek na koszt nabywców.

Gmina Goleniów nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów.

Nieruchomości nie są obciążone innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomościami.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2021r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala konferencyjna nr 124 (I piętro, wejście „B” - od strony Biura Rady Miejskiej (tj. wejście boczne z prawej strony budynku).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361)

w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 05 sierpnia 2021r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wejście na przetarg wyłącznie dla uczestników przetargu lub ich pełnomocników.

Uczestnicy, biorący udział w przetargu podlegają aktualnym ograniczeniom dotyczącym dezynfekcji rąk oraz ochrony ust i nosa za pomocą maseczki, zobowiązani są również do zachowania odstępu zgodnie z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. 91 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją wyżej wymienionych nieruchomości .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91-4698293 lub email: abi@goleniow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 09-06-2021 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 09-06-2021
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2021 15:03