Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 8 września 2021 r.


Data: 16.08.2021 r.

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla właścicieli i głównych najemców lokali mieszkalnych w budynku nr 3, 4 przy ul. Pocztowej w Goleniowie.

Przedmiotem przetargu są ogródki wyznaczone z część działki nr 438/10, położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów przy ul. Pocztowej, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Goleniowie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1O/00026999/6.

1.Część działki nr 438/10 o pow. 29,40 m2 oznaczona na mapie jako działka ogrodowa nr 3

Wywoławczy roczny czynsz wynosi: 52,89 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 5,00 zł

Wadium wynosi: 20,00 zł

2.Część działki nr 438/10 o pow. 29,40 m2 oznaczona na mapie jako działka ogrodowa nr 4

Wywoławczy roczny czynsz wynosi: 52,89 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 5,00 zł

Wadium wynosi: 20,00 zł

3.Część działki nr 438/10 o pow. 29,67 m2 oznaczona na mapie jako działka ogrodowa nr 5

Wywoławczy roczny czynsz wynosi: 52,89 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 5,00 zł

Wadium wynosi: 20,00 zł

Przetarg odbędzie się 08.09.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta
w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala konferencyjna nr 124 ( I piętro, wejście „ B ” od strony Biura Rady Miejskiej (tj. wejście boczne z prawej strony budynku).

Wadium należy wnosić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1,

72-100 Goleniów lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Nr 0610204795 0000 9802 0350 9361 w terminie do dnia 02.09.2021 r. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki ogrodowej. Dowód uiszczenia wadium w przetargu z zaznaczonym numerem działki ogrodowej należy przedłożyć w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach od 730 do 1530 w U G i M w Goleniowie lub przesyłką pocztową w terminie do dnia 03.09.2021 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 07.09.2021 r.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości.

Wejście na przetarg wyłącznie dla uczestników przetargu lub ich pełnomocników.

Uczestnicy, biorący udział w przetargu podlegają aktualnym ograniczeniom dotyczącym dezynfekcji rąk oraz ochrony ust i nosa za pomocą maseczki, zobowiązani są również do zachowania odstępu zgodnie z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego,

a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Umowy dzierżawy na użytkowanie gruntu przeznaczonego pod ogródki zostaną zawarta na okres
do 3 lat.

Do wylicytowanego rocznego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy dzierżawy.

Roczny czynsz dzierżawny płatny jest z góry do końca pierwszego kwartału każdego roku trwania umowy.

Czynsz za wydzierżawiony grunt gminny będzie podwyższany z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowego o dodatni średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS.

Przetarg na dzierżawę gruntu gminnego został ograniczony do właścicieli i głównych najemców lokali mieszkalnych w budynku nr 3, 4 przy ul. Pocztowej w Goleniowie z uwagi na położenie

w sąsiedztwie tych nieruchomości. Usytuowanie działki 438/10, oraz zainteresowanie wielu oferentów tj. mieszkańców budynku nr 3, 4 przy ul. Pocztowej przemawia za oddaniem do dzierżawy gruntu pod ogródki w trybie przetargu ograniczonego.

Dodatkowe informacje o gruncie pod ogródki wyznaczone z działki nr 438/10, położonej
w obrębie nr 5 miasta Goleniów przy ul. Pocztowej zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, tel. 91 46-98-248, e-mail: geodezja@goleniow.pl, ugim@goleniow.pl

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzedzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91 46 98 293 lub e-mail: abi@goleniow.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 18-08-2021 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 18-08-2021
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2021 14:10