Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 12 października 2021r.


Goleniów, 06.09.2021r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

I. Obręb nr 11 miasta Goleniowa w rejonie ulicy Stargardzkiej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została również wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób jej zagospodarowania.

Działka stanowi obszar między ulicą Stargardzką i ścieżką rowerową, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do działki drogą od strony ulicy Stargardzkiej (działka nr 53), a następnie działką nr 54/3.

Teren porośnięty bezużytecznymi trawami i samosiejkami drzew liściastych. Działka ogrodzona jest starą pordzewiałą siatką, teren ze znacznym spadkiem. Teren wymaga wyrównania i usunięcia samosiejek drzew. Istnieje możliwość przyłączenia działki do istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

- działka nr 54/6 o powierzchni 775m2 , KW SZ1O/00033257/5

Cena wywoławcza: 93.266zł

     • II. Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Bolesława Chrobrego

Pod inwestycje polegające na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami.

1)

- działka nr 47/2 o powierzchni 1.060m2 , KW nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 131.270zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 698 z dnia 15 października 2009r.

Teren działki nierówny, z lekkim spadkiem w stronę ulicy B.Chrobrego.

2)

- działka nr 47/6 o powierzchni 954m2 , KW nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 117.880zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 702 z dnia 16 października 2009r.

3)

- działka nr 47/7 o powierzchni 1.171m2 , KW nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 140.920zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 703 z dnia 16 października 2009r.

4)

- działka nr 47/8 o powierzchni 1.080m2 , KW nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 130.660zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 704 z dnia 16 października 2009r.

5)

- działka nr 47/9 o powierzchni 1.992m2 , KW nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 238.300zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 700 z dnia 16 października 2009r.

III. Obręb nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Stargardzkiej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla części działki nr 741/2 została wydana Decyzja nr 101/2013 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, następnie nastąpił podział geodezyjny ww. działki. Brak odrębnych Decyzji o warunkach zabudowy dla nowo powstałych działek. Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzję o warunkach zabudowy, która określi sposób zagospodarowania działki. Po przeciwległej stronie działki drogowej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

- działka nr 741/3 o powierzchni 1.233m2 , KW SZ1O/00033257/5

Cena wywoławcza: 154.300zł

Przy granicy działki rosną drzewa.

IV. Obręb Marszewo

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z urządzeniami budowlanymi na każdej z działek.

Teren działek znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich prac budowlano - inżynierskich z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

Inwestycja na działkach winna być realizowana z uwzględnieniem warunków określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

1)

- działka nr 87/3 powierzchni 1.365m2 , KW nr SZ1O/00009851/2 , Marszewo nr 26

Cena wywoławcza : 62.630zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Nowogardu Nr 92/2015 z dnia 06.07.2015r.

2)

- działka nr 87/4 powierzchni 1.188m2 , KW nr SZ1O/00009851/2 , Marszewo nr 26a

Cena wywoławcza : 54.760zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Nowogardu Nr 91/2015 z dnia 03.07.2015r.

V. Obręb Krępsko

1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działki nr 76/15 została wydana Decyzja Burmistrza Gminy Goleniów nr 232 o warunkach zabudowy z dnia 05 maja 2009r., WAOŚ - MSZ-7331/61/2009 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Następnie, w wyniku prac geodezyjnych powstała działka nr 50/2.

Brak odrębnej Decyzji o warunkach zabudowy dla nowo powstałej działki. Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzję o warunkach zabudowy, która określi sposób zagospodarowania działki. Po przeciwległej stronie działki drogowej istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

- działka nr 50/2 o powierzchni 1.799m2 , ulica Piotra i Pawła nr 1c, KW nr SZ1O/00046005/8

Cena wywoławcza: 71.810zł

2) Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działki nr 76/17 została wydana Decyzja Burmistrza Gminy Goleniów nr 231 o warunkach zabudowy z dnia 05 maja 2009r., WAOŚ - MSZ-7331/61/2009 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Następnie, w wyniku prac geodezyjnych powstała działka nr 50/4.

Brak odrębnej Decyzji o warunkach zabudowy dla nowo powstałej działki. Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzję o warunkach zabudowy, która określi sposób zagospodarowania działki. Po przeciwległej stronie działki drogowej istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

- działka nr 50/4 o powierzchni 1.627m2 , ulica Piotra i Pawła nr 1 , KW nr SZ1O/00046005/8

Cena wywoławcza: 65.450zł

Teren działek porośnięty jest bezużytecznymi trawami i chwastami oraz samosiejkami krzewów i drzew.

W dziale III Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wymienionych w punkcie 1 i 2 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz operatora gazociągów przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. w Warszawie. Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje działek nr 50/2 i 50/4.

Uprzątnięcie i wyrównanie terenu działek wymienionych w punktach: I, II, III, IV, V i VI na koszt nabywców.

Gmina Goleniów nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie i na własny koszt.

Nieruchomości nie są obciążone innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomościami.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem Nabywca we własnym zakresie uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki we własnym zakresie i na własny koszt.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2021r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala konferencyjna nr 124 (I piętro, wejście „B” - od strony Biura Rady Miejskiej (tj. wejście boczne z prawej strony budynku).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361)

w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 04 października 2021r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wejście na przetarg wyłącznie dla uczestników przetargu lub ich pełnomocników.

Uczestnicy, biorący udział w przetargu podlegają aktualnym ograniczeniom dotyczącym dezynfekcji rąk oraz ochrony ust i nosa za pomocą maseczki, zobowiązani są również do zachowania odstępu zgodnie z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. 91 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją wyżej wymienionych nieruchomości .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91-4698293 lub email: abi@goleniow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 08-09-2021 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 06-09-2021
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2021 11:41