Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 152/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 152/2021

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 lipca 2021 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

 

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian wydatków z zakresu zadań zleconych budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuję zmian wydatków z zakresu zadań własnych budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Mirosław Guzikiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 152/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 lipca 2021r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

687 648,04

447,03

688 095,07

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

1 329,54

447,03

1 776,57

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 329,54

447,03

1 776,57

855

 

 

Rodzina

51 176 980,42

812,69

51 177 793,11

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

0,00

812,69

812,69

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

812,69

812,69

Razem:

52 970 154,13

1 259,72

52 971 413,85

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 152/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 lipca 2021r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

687 648,04

447,03

688 095,07

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

1 329,54

447,03

1 776,57

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 303,48

438,26

1 741,74

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26,06

8,77

34,83

855

 

 

Rodzina

51 176 980,42

812,69

51 177 793,11

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

0,00

812,69

812,69

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

679,11

679,11

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

116,94

116,94

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,00

16,64

16,64

Razem:

52 970 154,13

1 259,72

52 971 413,85

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 152/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 lipca 2021r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

 

 

Rodzina

51 177 793,11

0,00

51 177 793,11

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

40 600 000,00

0,00

40 600 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

223 627,53

2 842,00

226 469,53

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

39 918,00

489,00

40 407,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

5 608,00

69,00

5 677,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

-3 400,00

600,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 446 247,42

0,00

10 446 247,42

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

146 803,03

2 508,00

149 311,03

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

704 821,00

431,00

705 252,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

3 532,00

61,00

3 593,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 000,00

-3 000,00

2 000,00

Razem:

52 971 413,85

0,00

52 971 413,85

 

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia 152/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 lipca 2021r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

12 321 653,17

0,00

12 321 653,17

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

433 108,39

0,00

433 108,39

 

 

4090

Honoraria

66 300,00

-51 300,00

15 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

123 619,00

51 300,00

174 919,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 339 341,08

0,00

74 339 341,08

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 019 759,22

380,27

42 020 139,49

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

20 949,00

142,27

21 091,27

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

11 315,00

238,00

11 553,00

 

80104

 

Przedszkola

16 960 981,00

86 453,91

17 047 434,91

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

68 483,00

3 361,02

71 844,02

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 291 174,54

44 297,08

3 335 471,62

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

583 909,00

12 105,72

596 014,72

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

72 495,00

2 560,31

75 055,31

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 000,00

219,79

1 219,79

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

96 098,00

6 769,49

102 867,49

 

 

4260

Zakup energii

178 435,00

10 110,65

188 545,65

 

 

4270

Zakup usług remontowych

27 632,00

2 015,32

29 647,32

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

6 320,00

245,87

6 565,87

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

145 723,00

1 216,63

146 939,63

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

8 719,00

193,36

8 912,36

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

178 529,00

2 099,00

180 628,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

86,00

930,00

1 016,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

9 720,00

329,67

10 049,67

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 008 701,00

-86 834,18

921 866,82

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 533,00

-3 361,02

6 171,98

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

488 010,43

-44 297,08

443 713,35

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

76 123,00

-12 105,72

64 017,28

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

10 021,00

-2 560,31

7 460,69

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

250,00

-219,79

30,21

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 510,00

-7 007,49

11 502,51

 

 

4220

Zakup środków żywności

279 000,00

-9 792,34

269 207,66

 

 

4260

Zakup energii

29 275,00

-318,31

28 956,69

 

 

4270

Zakup usług remontowych

12 850,00

-2 015,32

10 834,68

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

574,00

-245,87

328,13

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

14 008,00

-2 146,63

11 861,37

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

880,00

-193,36

686,64

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

160,00

-142,27

17,73

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14 497,00

-2 099,00

12 398,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

725,00

-329,67

395,33

852

 

 

Pomoc społeczna

9 535 969,06

0,00

9 535 969,06

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

223 264,28

0,00

223 264,28

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 781,00

-800,00

5 981,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 620,28

2 202,19

42 822,47

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50 957,10

-2 202,19

48 754,91

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

800,00

1 300,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 254 862,00

0,00

1 254 862,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 440,00

2 900,00

6 340,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

25 000,00

-2 900,00

22 100,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 348 293,32

0,00

6 348 293,32

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 681 875,99

0,00

3 681 875,99

 

 

4220

Zakup środków żywności

87 759,58

-66,00

87 693,58

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

121 449,17

66,00

121 515,17

 

92195

 

Pozostała działalność

507 007,33

0,00

507 007,33

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

-3 000,00

1 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

2 500,00

4 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

29 646,00

500,00

30 146,00

Razem:

212 192 262,65

0,00

212 192 262,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 16-09-2021 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 14-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Cieśliński 16-09-2021 14:43