Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 217/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 217/2021

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 września 2021 roku

 

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian wydatków z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Andrzej Cieśliński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 217/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 września 2021r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

685 875,57

-6 000,00

679 875,57

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

18 000,00

-6 000,00

12 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

18 000,00

-6 000,00

12 000,00

855

 

 

Rodzina

51 230 916,82

246 194,00

51 477 110,82

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 450 371,13

218 300,00

10 668 671,13

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

10 450 371,13

218 300,00

10 668 671,13

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

179 000,00

27 894,00

206 894,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

179 000,00

27 894,00

206 894,00

Razem:

53 044 565,44

240 194,00

53 284 759,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 217/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 września 2021r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

685 875,57

-6 000,00

679 875,57

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

18 000,00

-6 000,00

12 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

18 000,00

-6 000,00

12 000,00

855

 

 

Rodzina

51 230 916,82

246 194,00

51 477 110,82

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 450 371,13

218 300,00

10 668 671,13

 

 

3110

Świadczenia społeczne

9 475 823,00

171 751,00

9 647 574,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

149 415,03

6 149,00

155 564,03

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

705 270,00

40 400,00

745 670,00

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

179 000,00

27 894,00

206 894,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

179 000,00

27 894,00

206 894,00

Razem:

53 044 565,44

240 194,00

53 284 759,44

 

 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 217/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 września 2021r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

72 000,00

0,00

72 000,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

15 000,00

0,00

15 000,00

 

 

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00

15 000,00

15 000,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

15 000,00

-15 000,00

0,00

Razem:

5 758 951,10

0,00

5 758 951,10

 

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia 217/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 września 2021r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

 

 

Turystyka

213 473,49

0,00

213 473,49

 

63003

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

213 473,49

0,00

213 473,49

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

36 000,00

-18 000,00

18 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50 596,40

18 000,00

68 596,40

750

 

 

Administracja publiczna

12 307 677,26

0,00

12 307 677,26

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 246 728,13

0,00

10 246 728,13

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

466 953,31

-5 100,00

461 853,31

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

203 000,00

5 100,00

208 100,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 824 353,09

0,00

74 824 353,09

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 296 745,28

-88 557,13

42 208 188,15

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

599 310,00

6 537,00

605 847,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 797 601,63

-60 537,00

24 737 064,63

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 822 062,71

-52 509,61

1 769 553,10

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 410 563,00

-11 200,00

4 399 363,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

586 920,00

-11 500,00

575 420,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

740 742,12

2 473,00

743 215,12

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

208 651,00

38 800,00

247 451,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

37 376,00

400,00

37 776,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

646 848,40

-2 500,00

644 348,40

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

36 399,00

-1 500,00

34 899,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 403,60

17,00

3 420,60

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 283 997,56

-3 115,52

1 280 882,04

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

249 871,00

-62 156,00

187 715,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

356 436,88

68 234,00

424 670,88

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 979 399,85

65 200,17

3 044 600,02

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

65 794,00

1 200,00

66 994,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 020 414,09

59 253,00

2 079 667,09

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

133 734,37

-2 177,00

131 557,37

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

388 341,00

11 039,00

399 380,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

55 024,00

1 800,00

56 824,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 503,00

200,00

2 703,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

83 795,34

258,17

84 053,51

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

27 260,00

-6 373,00

20 887,00

 

80104

 

Przedszkola

17 099 982,91

-53 071,77

17 046 911,14

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

71 844,02

4 097,45

75 941,47

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 335 471,62

-50 542,45

3 284 929,17

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

246 533,46

-10 994,77

235 538,69

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

596 014,72

214,00

596 228,72

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

75 055,31

-3 000,00

72 055,31

 

 

4260

Zakup energii

188 545,65

-13 000,00

175 545,65

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

8 912,36

-500,00

8 412,36

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

180 628,00

3 791,00

184 419,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

1 016,00

-4,00

1 012,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

40 791,00

-18 133,00

22 658,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12 000,00

35 000,00

47 000,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

916 972,92

27 734,31

944 707,23

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 171,98

53 861,66

60 033,64

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

443 713,35

-16 416,66

427 296,69

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

52 696,57

-1 928,96

50 767,61

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

64 017,28

-649,70

63 367,58

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

7 460,69

-73,52

7 387,17

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 502,51

-516,03

10 986,48

 

 

4270

Zakup usług remontowych

8 634,68

-109,00

8 525,68

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

328,13

-40,00

288,13

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 861,37

-355,00

11 506,37

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12 398,00

-5 040,00

7 358,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

720,00

-130,48

589,52

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

868,00

-868,00

0,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 290 556,50

62 867,53

3 353 424,03

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 068,00

1 000,00

4 068,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

275 290,00

56 339,00

331 629,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

22 518,00

-2 104,22

20 413,78

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

50 702,00

7 520,00

58 222,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

7 150,00

923,00

8 073,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9 308,00

938,75

10 246,75

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

2 137,00

-1 749,00

388,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 481 058,88

-12 353,40

3 468 705,48

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 306 983,12

-17 289,00

2 289 694,12

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

386 030,00

860,00

386 890,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

56 097,00

125,00

56 222,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 903,00

527,00

3 430,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

80 841,88

3 423,60

84 265,48

 

80195

 

Pozostała działalność

1 235 083,25

-1 819,71

1 233 263,54

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

218 475,68

-1 819,71

216 655,97

852

 

 

Pomoc społeczna

9 559 746,06

0,00

9 559 746,06

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

223 264,28

0,00

223 264,28

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

42 322,47

-300,00

42 022,47

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00

300,00

4 300,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 434 232,00

0,00

4 434 232,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 404 681,56

-28 712,67

3 375 968,89

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

55 270,00

2 080,00

57 350,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 299 671,31

-34 000,00

2 265 671,31

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

157 826,43

-13 160,67

144 665,76

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

426 423,00

-3 600,00

422 823,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

52 333,00

-1 500,00

50 833,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

400,00

-200,00

200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

74 470,86

-1 240,00

73 230,86

 

 

4260

Zakup energii

98 165,00

2 000,00

100 165,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 676,00

-100,00

3 576,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

100,00

-100,00

0,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

824,00

-100,00

724,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

104 768,56

2 065,00

106 833,56

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

60,00

-60,00

0,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

27 417,00

-5 797,00

21 620,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

25 000,00

25 000,00

 

85495

 

Pozostała działalność

18 438,44

28 712,67

47 151,11

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

18 438,44

28 712,67

47 151,11

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 263 651,18

7 000,00

26 270 651,18

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

1 722 656,04

11 479,87

1 734 135,91

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 692 656,04

11 479,87

1 704 135,91

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 716 660,74

-12 445,12

1 704 215,62

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 640 160,74

-12 445,12

1 627 715,62

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

596 680,00

7 000,00

603 680,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 000,00

3 380,00

10 380,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 205,40

582,00

1 787,40

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

171,50

84,00

255,50

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 000,00

- 4260,00

4 740,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

130,00

130,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

105,00

84,00

189,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 324 021,84

965,25

1 324 987,09

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

236 246,55

18 215,49

254 462,04

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

460 518,14

-23 484,23

437 033,91

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

558 207,15

6 233,99

564 441,14

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 372 357,59

0,00

6 372 357,59

 

92105

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

10 000,00

4 400,00

14 400,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

4 400,00

14 400,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 705 940,26

-4 400,00

3 701 540,26

 

 

4190

Nagrody konkursowe

5 148,06

319,84

5 467,90

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

91 690,32

-4 163,65

87 526,67

 

 

4220

Zakup środków żywności

83 307,68

-7 426,73

75 880,95

 

 

4270

Zakup usług remontowych

14 137,00

-7 385,00

6 752,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

110 536,41

-9 122,58

101 413,83

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

216 318,67

23 378,12

239 696,79

Razem:

216 125 718,28

0,00

216 125 718,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 08-10-2021 07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Cieśliński 30-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Cieśliński 21-10-2021 16:21