Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 231/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 231/2021

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 października 2021 roku

 

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian wydatków z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Andrzej Cieśliński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 231/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 października 2021r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

264 905,09

199 746,91

464 652,00

 

01095

 

Pozostała działalność

264 905,09

199 746,91

464 652,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

264 905,09

199 746,91

464 652,00

750

 

 

Administracja publiczna

394 624,83

14 500,00

409 124,83

 

75056

 

Spis powszechny i inne

41 825,00

14 500,00

56 325,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

41 825,00

14 500,00

56 325,00

852

 

 

Pomoc społeczna

679 875,57

300,06

680 175,63

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

1 776,57

300,06

2 076,63

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 776,57

300,06

2 076,63

Razem:

53 284 759,44

214 546,97

53 499 306,41

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 231/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 października 2021r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

2 314 445,64

58 580,00

2 373 025,64

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

477 877,00

58 580,00

536 457,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

459 777,00

58 580,00

518 357,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

113 704,00

5 496,00

119 200,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

112 204,00

5 496,00

117 700,00

 

 

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

20 204,00

5 496,00

25 700,00

Razem:

185 255 934,87

64 076,00

185 320 010,87

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 231/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 października 2021r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

239 547,00

-30 000,00

209 547,00

 

80104

 

Przedszkola

220 143,00

-30 000,00

190 143,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

155 927,00

-30 000,00

125 927,00

Razem:

5 758 951,10

-30 000,00

5 728 951,10

 

 

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia 231/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 października 2021r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

264 905,09

199 746,91

464 652,00

 

01095

 

Pozostała działalność

264 905,09

199 746,91

464 652,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 354,44

3 273,65

7 628,09

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

748,50

562,76

1 311,26

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

91,28

80,20

171,48

 

 

4430

Różne opłaty i składki

259 710,87

195 830,30

455 541,17

750

 

 

Administracja publiczna

394 624,83

14 500,00

409 124,83

 

75056

 

Spis powszechny i inne

41 825,00

14 500,00

56 325,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

41 259,00

14 500,00

55 759,00

852

 

 

Pomoc społeczna

679 875,57

300,06

680 175,63

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

0,00

294,06

294,06

 

 

3110

Świadczenia społeczne

0,00

294,06

294,06

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

1 776,57

6,00

1 782,57

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34,83

6,00

40,83

Razem:

53 284 759,44

214 546,97

53 499 306,41

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia 231/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 października 2021r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

12 307 677,26

0,00

12 307 677,26

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 246 728,13

0,00

10 246 728,13

 

 

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

4 100,00

24,09

4 124,09

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

35 024,09

-24,09

35 000,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

429 108,39

0,00

429 108,39

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

7 000,00

-5 000,00

2 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 000,00

-15 000,00

7 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

170 919,00

26 000,00

196 919,00

 

 

4380

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

3 500,00

-2 000,00

1 500,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

5 000,00

-4 000,00

1 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 446 109,06

0,00

2 446 109,06

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

1 132 855,34

0,00

1 132 855,34

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

64 487,00

-2 000,00

62 487,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

2 000,00

3 000,00

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

21 700,00

0,00

21 700,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

-82,40

2 917,60

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

82,40

4 082,40

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 824 353,09

85 000,00

74 909 353,09

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 208 188,15

44 882,46

42 253 070,61

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3 697 869,00

-70 000,00

3 627 869,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

605 847,00

-18 900,00

586 947,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 737 064,63

-24 560,00

24 712 504,63

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 769 553,10

-6,59

1 769 546,51

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 399 363,00

-32 293,41

4 367 069,59

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

575 420,00

-29 000,00

546 420,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

179 380,60

-16 000,00

163 380,60

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

743 215,12

48 000,00

791 215,12

 

 

4270

Zakup usług remontowych

335 976,00

86 230,00

422 206,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

37 776,00

882,00

38 658,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

644 348,40

-2 897,54

641 450,86

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

500,00

-500,00

0,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

21 091,27

-1 000,00

20 091,27

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

47 721,00

1 300,00

49 021,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

187 715,00

-60 237,00

127 478,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

424 670,88

163 865,00

588 535,88

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3 044 600,02

-46 927,00

2 997 673,02

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

66 994,00

-2 500,00

64 494,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 079 667,09

-32 000,00

2 047 667,09

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

131 557,37

-1 800,71

129 756,66

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

399 380,00

-12 000,00

387 380,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

56 824,00

-1 900,00

54 924,00

 

 

4260

Zakup energii

45 174,00

800,71

45 974,71

 

 

4270

Zakup usług remontowych

8 584,00

5 200,00

13 784,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

20 887,00

-2 727,00

18 160,00

 

80104

 

Przedszkola

17 046 911,14

215 715,24

17 262 626,38

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

6 082 773,00

90 000,00

6 172 773,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

5 922 443,00

120 000,00

6 042 443,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

75 941,47

6 534,00

82 475,47

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 284 929,17

18 411,06

3 303 340,23

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

235 538,69

-2 714,82

232 823,87

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

596 228,72

2 000,00

598 228,72

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

72 055,31

-11 000,00

61 055,31

 

 

4260

Zakup energii

175 545,65

336,00

175 881,65

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

146 939,63

-9 000,00

137 939,63

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

8 412,36

-1 597,00

6 815,36

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

500,00

-500,00

0,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 350,00

400,00

1 750,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

1 012,00

608,00

1 620,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

22 658,00

-21 562,00

1 096,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

47 000,00

23 800,00

70 800,00

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

383 127,00

-10 000,00

373 127,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

383 127,00

-10 000,00

373 127,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

2 946 032,50

-25 000,00

2 921 032,50

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

80 000,00

-25 000,00

55 000,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

944 707,23

-47 699,69

897 007,54

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

60 033,64

30 581,89

90 615,53

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

427 296,69

-68 855,59

358 441,10

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

63 367,58

-153,39

63 214,19

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

7 387,17

-7,35

7 379,82

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 986,48

-2 271,19

8 715,29

 

 

4220

Zakup środków żywności

264 313,76

-5 339,60

258 974,16

 

 

4260

Zakup energii

31 156,69

-391,00

30 765,69

 

 

4270

Zakup usług remontowych

8 525,68

-0,50

8 525,18

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 506,37

-1 135,82

10 370,55

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

686,64

-127,14

559,50

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 353 424,03

91 150,89

3 444 574,92

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 928 520,50

70 000,00

1 998 520,50

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

978 913,00

20 000,00

998 913,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 068,00

-180,00

3 888,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

331 629,00

2 035,00

333 664,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20 413,78

-937,11

19 476,67

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

58 222,00

230,00

58 452,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

8 073,00

50,00

8 123,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

388,00

-47,00

341,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 468 705,48

-16 827,82

3 451 877,66

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

245 764,00

30 000,00

275 764,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

219 470,00

-25 000,00

194 470,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

19 000,00

-4 324,71

14 675,29

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 289 694,12

-12 304,73

2 277 389,39

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

145 581,88

-220,43

145 361,45

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

386 890,00

-1 312,11

385 577,89

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

56 222,00

-140,84

56 081,16

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

12 166,00

-3 525,00

8 641,00

 

80195

 

Pozostała działalność

1 233 263,54

-120 294,08

1 112 969,46

 

 

4190

Nagrody konkursowe

12 300,00

-12 300,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 800,00

-10 000,00

3 800,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

216 655,97

-96 678,08

119 977,89

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 316,00

-1 316,00

0,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

2 025 203,90

0,00

2 025 203,90

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

83 000,00

0,00

83 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

800,00

15 800,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

35 000,00

-800,00

34 200,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 668 503,90

0,00

1 668 503,90

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

124 000,00

1 000,00

125 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

460 403,90

-1 000,00

459 403,90

852

 

 

Pomoc społeczna

9 559 746,06

58 580,00

9 618 326,06

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

223 264,28

0,00

223 264,28

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

53 592,50

3 690,50

57 283,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 199,40

-1 990,50

13 208,90

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

2 120,60

-290,00

1 830,60

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

315,00

90,00

405,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

12 000,00

-1 500,00

10 500,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

3 172 355,00

58 580,00

3 230 935,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 149 835,65

58 580,00

2 208 415,65

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 434 232,00

-49 504,00

4 384 728,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 375 968,89

-53 823,64

3 322 145,25

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

57 350,00

-2 447,99

54 902,01

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 265 671,31

-40 137,77

2 225 533,54

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

144 665,76

-405,75

144 260,01

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

422 823,00

-9 506,57

413 316,43

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

50 833,00

-2 669,56

48 163,44

 

 

4270

Zakup usług remontowych

13 303,00

5 200,00

18 503,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

21 620,00

-3 856,00

17 764,00

 

85404

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

242 103,00

-55 000,00

187 103,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

58 242,00

-55 000,00

3 242,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

256 294,00

5 496,00

261 790,00

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

20 204,00

5 496,00

25 700,00

 

85495

 

Pozostała działalność

47 151,11

53 823,64

100 974,75

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

47 151,11

53 823,64

100 974,75

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 263 651,18

0,00

26 263 651,18

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

16 123 059,71

-25 215,00

16 097 844,71

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 814 895,14

-25 215,00

15 789 680,14

 

90095

 

Pozostała działalność

1 324 987,09

25 215,00

1 350 202,09

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

254 462,04

11,09

254 473,13

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

437 033,91

25 203,91

462 237,82

Razem:

216 125 718,28

94 076,00

216 219 794,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 21-10-2021 16:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Cieśliński 15-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Cieśliński 21-10-2021 16:22