Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 244/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 244/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Andrzej Cieśliński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 244/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 29 października 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

680 175,63

8 762,50

688 938,13

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

662 445,00

8 762,50

671 207,50

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

662 445,00

8 762,50

671 207,50

855

 

 

Rodzina

51 682 128,82

166 876,00

51 849 004,82

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 873 574,13

166 876,00

11 040 450,13

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

10 873 574,13

166 876,00

11 040 450,13

Razem:

53 704 324,41

175 638,50

53 879 962,91

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 244/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 29 października 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

2 373 325,64

-80 000,00

2 293 325,64

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

360 000,00

-80 000,00

280 000,00

 

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

360 000,00

-80 000,00

280 000,00

Razem:

185 458 236,87

-80 000,00

185 378 236,87

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 244/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 29 października 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

680 175,63

8 762,50

688 938,13

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

662 445,00

8 762,50

671 207,50

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 985,00

5 762,50

22 747,50

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

23 126,90

2 000,00

25 126,90

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

720,00

1 000,00

1 720,00

855

 

 

Rodzina

51 682 128,82

166 876,00

51 849 004,82

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

40 600 000,00

0,00

40 600 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

603,00

250,00

853,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 000,00

-250,00

750,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 873 574,13

166 876,00

11 040 450,13

 

 

3110

Świadczenia społeczne

9 809 329,91

113 869,72

9 923 199,63

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

160 701,03

4 184,28

164 885,31

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

783 555,00

48 720,00

832 275,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

3 719,80

102,00

3 821,80

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

603,00

250,00

853,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 539,00

-250,00

1 289,00

Razem:

53 704 324,41

175 638,50

53 879 962,91

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia 244/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 29 października 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

57 786 838,63

0,00

57 786 838,63

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

17 834 819,00

0,00

17 834 819,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 400 000,00

8 000,00

1 408 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 770 669,00

-8 000,00

12 762 669,00

750

 

 

Administracja publiczna

12 350 022,06

0,00

12 350 022,06

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

418 205,12

0,00

418 205,12

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000,00

10 000,00

28 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

35 000,00

-10 000,00

25 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 446 109,06

0,00

2 446 109,06

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

1 132 855,34

0,00

1 132 855,34

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 600,00

-350,00

7 250,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

100,00

350,00

450,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

75 014 710,09

937,79

75 015 647,88

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 182 618,97

2 186,30

42 184 805,27

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 584 048,99

-83 175,89

24 500 873,10

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 397 069,59

310,41

4 397 380,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

546 420,00

51,78

546 471,78

 

 

4270

Zakup usług remontowych

430 006,00

85 000,00

515 006,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 280 882,04

16 660,29

1 297 542,33

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

127 478,00

-16 660,29

110 817,71

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 997 673,02

-116,17

2 997 556,85

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 047 667,09

-96,54

2 047 570,55

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

387 380,00

-16,60

387 363,40

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

54 924,00

-3,03

54 920,97

 

80104

 

Przedszkola

17 281 011,38

73,19

17 281 084,57

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 303 340,23

62,20

3 303 402,43

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

598 228,72

9,32

598 238,04

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

61 055,31

1,67

61 056,98

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 484 148,92

-4,79

3 484 144,13

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

333 664,00

-4,00

333 660,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

58 452,00

-0,69

58 451,31

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

8 123,00

-0,10

8 122,90

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 335 731,66

-1 852,60

3 333 879,06

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 160 798,39

-1 548,48

2 159 249,91

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

385 577,89

-266,18

385 311,71

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

56 081,16

-37,94

56 043,22

 

80195

 

Pozostała działalność

1 318 125,10

651,86

1 318 776,96

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

31 688,00

-5 588,00

26 100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

334 145,53

6 239,86

340 385,39

851

 

 

Ochrona zdrowia

2 025 203,90

0,00

2 025 203,90

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

83 000,00

0,00

83 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 450,00

600,00

19 050,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

31 550,00

-600,00

30 950,00

852

 

 

Pomoc społeczna

9 618 626,06

-80 000,00

9 538 626,06

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

190 669,00

0,00

190 669,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

-120,00

7 880,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

168,00

120,00

288,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

3 230 935,00

0,00

3 230 935,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 600,00

816,00

4 416,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

5 400,00

-816,00

4 584,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 254 862,00

0,00

1 254 862,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

-134,00

49 866,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

470,00

134,00

604,00

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

600 000,00

-80 000,00

520 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

600 000,00

-80 000,00

520 000,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 372 775,00

-937,79

4 371 837,21

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 300 105,25

-937,79

3 299 167,46

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 218 533,54

-792,43

2 217 741,11

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

400 516,43

-136,23

400 380,20

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

45 163,44

-9,13

45 154,31

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

261 790,00

0,00

261 790,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

80,00

63,00

143,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00

-63,00

537,00

855

 

 

Rodzina

3 312 915,00

0,00

3 312 915,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

282 163,00

0,00

282 163,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

-172,00

3 828,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 577,00

172,00

1 749,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 369 505,43

0,00

26 369 505,43

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 704 215,62

-9 672,15

1 694 543,47

 

 

4260

Zakup energii

25 000,00

-8 000,00

17 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

451,56

-451,56

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 627 715,62

-1 220,59

1 626 495,03

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

3 423 572,85

-572,85

3 423 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

110 572,85

-572,85

110 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 456 056,34

10 245,00

1 466 301,34

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

303 896,70

-5 000,00

298 896,70

 

 

4260

Zakup energii

22 483,00

-3 000,00

19 483,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00

-5 000,00

25 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

463 229,90

-200,00

463 029,90

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

618 446,74

23 445,00

641 891,74

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 391 174,54

0,00

6 391 174,54

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 702 702,01

0,00

3 702 702,01

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

117 051,36

-41,82

117 009,54

 

 

4220

Zakup środków żywności

69 530,95

83,76

69 614,71

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

99 228,49

-41,94

99 186,55

926

 

 

Kultura fizyczna

4 759 849,00

0,00

4 759 849,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 162 751,00

0,00

3 162 751,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

385 700,00

40 000,00

425 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

471 194,00

-40 000,00

431 194,00

Razem:

216 358 020,28

-80 000,00

216 278 020,28

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 05-11-2021 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Cieśliński 29-10-2021
Ostatnia aktualizacja: - 05-11-2021 11:19