Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 247/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r


ZARZĄDZENIE NR 247/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 2 listopada 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie nr 231/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 października 2021 roku.

§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuję zmian wydatków z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 15 października 2021 r.

Opracował: Andrzej Cieśliński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 247/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 2 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

464 652,00

199 746,91

664 398,91

 

01095

 

Pozostała działalność

464 652,00

199 746,91

664 398,91

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

464 652,00

199 746,91

664 398,91

750

 

 

Administracja publiczna

409 124,83

14 500,00

423 624,83

 

75056

 

Spis powszechny i inne

56 325,00

14 500,00

70 825,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

56 325,00

14 500,00

70 825,00

852

 

 

Pomoc społeczna

680 175,63

300,06

680 475,69

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

2 076,63

300,06

2 376,69

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 076,63

300,06

2 376,69

Razem:

53 499 306,41

214 546,97

53 713 853,38

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 247/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 2 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

2 373 025,64

58 580,00

2 431 605,64

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

536 457,00

58 580,00

595 037,00

 

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

518 357,00

58 580,00

576 937,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

119 200,00

5 496,00

124 696,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

117 700,00

5 496,00

123 196,00

 

 

2040

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

25 700,00

5 496,00

31 196,00

Razem:

185 320 010,87

64 076,00

185 384 086,87

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 247/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 2 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

209 547,00

-2 000,00

207 547,00

 

80104

 

Przedszkola

190 143,00

-2 000,00

188 143,00

 

 

2310

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

125 927,00

-2 000,00

123 927,00

Razem:

5 728 951,10

-2 000,00

5 726 951,10

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia 247/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 2 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

464 652,00

199 746,91

664 398,91

 

01095

 

Pozostała działalność

464 652,00

199 746,91

664 398,91

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 628,09

3 273,65

10 901,74

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 311,26

562,76

1 874,02

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

171,48

80,20

251,68

 

 

4430

Różne opłaty i składki

455 541,17

195 830,30

651 371,47

750

 

 

Administracja publiczna

409 124,83

14 500,00

423 624,83

 

75056

 

Spis powszechny i inne

56 325,00

14 500,00

70 825,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

55 759,00

14 500,00

70 259,00

852

 

 

Pomoc społeczna

680 175,63

300,06

680 475,69

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

1 782,57

300,06

2 082,63

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 741,74

294,06

2 035,80

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40,83

6,00

46,83

Razem:

53 499 306,41

214 546,97

53 713 853,38

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia 247/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 2 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

12 307 677,26

0,00

12 307 677,26

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 246 728,13

0,00

10 246 728,13

 

 

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

4 124,09

24,09

4 148,18

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

35 000,00

-24,09

34 975,91

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

429 108,39

0,00

429 108,39

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

2 000,00

-5 000,00

-3 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

-15 000,00

-8 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

196 919,00

26 000,00

222 919,00

 

 

4380

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

1 500,00

-2 000,00

-500,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

1 000,00

-4 000,00

-3 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 446 109,06

0,00

2 446 109,06

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

1 132 855,34

0,00

1 132 855,34

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

62 487,00

-2 000,00

60 487,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 000,00

2 000,00

5 000,00

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

21 700,00

0,00

21 700,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 917,60

-82,40

2 835,20

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 082,40

82,40

4 164,80

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 909 353,09

2 000,00

74 911 353,09

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 253 070,61

44 882,46

42 297 953,07

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3 627 869,00

-70 000,00

3 557 869,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

586 947,00

-18 900,00

568 047,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 712 504,63

-24 560,00

24 687 944,63

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 769 546,51

-6,59

1 769 539,92

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 367 069,59

-32 293,41

4 334 776,18

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

546 420,00

-29 000,00

517 420,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

163 380,60

-16 000,00

147 380,60

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

791 215,12

48 000,00

839 215,12

 

 

4270

Zakup usług remontowych

422 206,00

86 230,00

508 436,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

38 658,00

882,00

39 540,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

641 450,86

-2 897,54

638 553,32

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

0,00

-500,00

-500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

20 091,27

-1 000,00

19 091,27

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

49 021,00

1 300,00

50 321,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

127 478,00

-60 237,00

67 241,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

588 535,88

163 865,00

752 400,88

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 997 673,02

-46 927,00

2 950 746,02

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

64 494,00

-2 500,00

61 994,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 047 667,09

-32 000,00

2 015 667,09

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

129 756,66

-1 800,71

127 955,95

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

387 380,00

-12 000,00

375 380,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

54 924,00

-1 900,00

53 024,00

 

 

4260

Zakup energii

45 974,71

800,71

46 775,42

 

 

4270

Zakup usług remontowych

13 784,00

5 200,00

18 984,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

18 160,00

-2 727,00

15 433,00

 

80104

 

Przedszkola

17 262 626,38

132 715,24

17 395 341,62

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

6 172 773,00

35 000,00

6 207 773,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

6 042 443,00

92 000,00

6 134 443,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

82 475,47

6 534,00

89 009,47

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 303 340,23

18 411,06

3 321 751,29

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

232 823,87

-2 714,82

230 109,05

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

598 228,72

2 000,00

600 228,72

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

61 055,31

-11 000,00

50 055,31

 

 

4260

Zakup energii

175 881,65

336,00

176 217,65

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

137 939,63

-9 000,00

128 939,63

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

6 815,36

-1 597,00

5 218,36

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

0,00

-500,00

-500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 750,00

400,00

2 150,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

1 620,00

608,00

2 228,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 096,00

-21 562,00

-20 466,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

70 800,00

23 800,00

94 600,00

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

373 127,00

-10 000,00

363 127,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

373 127,00

-10 000,00

363 127,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

2 921 032,50

-25 000,00

2 896 032,50

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

55 000,00

-25 000,00

30 000,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

897 007,54

-47 699,69

849 307,85

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

90 615,53

30 581,89

121 197,42

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

358 441,10

-68 855,59

289 585,51

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

63 214,19

-153,39

63 060,80

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

7 379,82

-7,35

7 372,47

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 715,29

-2 271,19

6 444,10

 

 

4220

Zakup środków żywności

258 974,16

-5 339,60

253 634,56

 

 

4260

Zakup energii

30 765,69

-391,00

30 374,69

 

 

4270

Zakup usług remontowych

8 525,18

-0,50

8 524,68

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 370,55

-1 135,82

9 234,73

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

559,50

-127,14

432,36

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 444 574,92

91 150,89

3 535 725,81

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 998 520,50

70 000,00

2 068 520,50

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

998 913,00

20 000,00

1 018 913,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 888,00

-180,00

3 708,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

333 664,00

2 035,00

335 699,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 476,67

-937,11

18 539,56

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

58 452,00

230,00

58 682,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

8 123,00

50,00

8 173,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

341,00

-47,00

294,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 451 877,66

-16 827,82

3 435 049,84

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

275 764,00

30 000,00

305 764,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

194 470,00

-25 000,00

169 470,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

14 675,29

-4 324,71

10 350,58

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 277 389,39

-12 304,73

2 265 084,66

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

145 361,45

-220,43

145 141,02

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

385 577,89

-1 312,11

384 265,78

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

56 081,16

-140,84

55 940,32

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

8 641,00

-3 525,00

5 116,00

 

80195

 

Pozostała działalność

1 112 969,46

-120 294,08

992 675,38

 

 

4190

Nagrody konkursowe

0,00

-12 300,00

-12 300,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 800,00

-10 000,00

-6 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

119 977,89

-96 678,08

23 299,81

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

-1 316,00

-1 316,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

2 025 203,90

0,00

2 025 203,90

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

83 000,00

0,00

83 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 800,00

800,00

16 600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

34 200,00

-800,00

33 400,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 668 503,90

0,00

1 668 503,90

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

125 000,00

1 000,00

126 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

459 403,90

-1 000,00

458 403,90

852

 

 

Pomoc społeczna

9 618 326,06

58 580,00

9 676 906,06

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

223 264,28

0,00

223 264,28

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

57 283,00

3 690,50

60 973,50

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 208,90

-1 990,50

11 218,40

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1 830,60

-290,00

1 540,60

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

405,00

90,00

495,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

10 500,00

-1 500,00

9 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

3 230 935,00

58 580,00

3 289 515,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 208 415,65

58 580,00

2 266 995,65

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 384 728,00

5 496,00

4 390 224,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 322 145,25

-53 823,64

3 268 321,61

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

54 902,01

-2 447,99

52 454,02

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 225 533,54

-40 137,77

2 185 395,77

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

144 260,01

-405,75

143 854,26

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

413 316,43

-9 506,57

403 809,86

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

48 163,44

-2 669,56

45 493,88

 

 

4270

Zakup usług remontowych

18 503,00

5 200,00

23 703,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

17 764,00

-3 856,00

13 908,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

261 790,00

5 496,00

267 286,00

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

25 700,00

5 496,00

31 196,00

 

85495

 

Pozostała działalność

100 974,75

53 823,64

154 798,39

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

100 974,75

53 823,64

154 798,39

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 263 651,18

0,00

26 263 651,18

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

16 097 844,71

-25 215,00

16 072 629,71

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 789 680,14

-25 215,00

15 764 465,14

 

90095

 

Pozostała działalność

1 350 202,09

25 215,00

1 375 417,09

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

254 473,13

11,09

254 484,22

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

462 237,82

25 203,91

487 441,73

Razem:

216 219 794,28

66 076,00

216 285 870,28

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 05-11-2021 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Cieśliński 02-11-2021
Ostatnia aktualizacja: - 05-11-2021 11:20