Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 250/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r


ZARZĄDZENIE NR 250/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 9 listopada 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie nr 244/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 października 2021 roku.

§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 29 października 2021 r.

Opracował: Andrzej Cieśliński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 250/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 9 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

688 938,13

8 762,50

697 700,63

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

671 207,50

8 762,50

679 970,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

671 207,50

8 762,50

679 970,00

855

 

 

Rodzina

51 849 004,82

166 876,00

52 015 880,82

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 040 450,13

166 876,00

11 207 326,13

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

11 040 450,13

166 876,00

11 207 326,13

Razem:

53 879 962,91

175 638,50

54 055 601,41

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 250/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 9 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

2 293 325,64

-80 000,00

2 213 325,64

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

280 000,00

-80 000,00

200 000,00

 

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

280 000,00

-80 000,00

200 000,00

Razem:

185 378 236,87

-80 000,00

185 298 236,87


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 250/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 9 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

688 938,13

8 762,50

697 700,63

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

671 207,50

8 762,50

679 970,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 747,50

5 762,50

28 510,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25 126,90

2 000,00

27 126,90

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 720,00

1 000,00

2 720,00

855

 

 

Rodzina

51 849 004,82

166 876,00

52 015 880,82

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

40 600 000,00

0,00

40 600 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

853,00

250,00

1 103,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

750,00

-250,00

500,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 040 450,13

166 876,00

11 207 326,13

 

 

3110

Świadczenia społeczne

9 923 199,63

113 869,72

10 037 069,35

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

164 885,31

4 184,28

169 069,59

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

832 275,00

48 720,00

880 995,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

3 821,80

102,00

3 923,80

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

853,00

250,00

1 103,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 289,00

-250,00

1 039,00

Razem:

53 879 962,91

175 638,50

54 055 601,41

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia 250/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 9 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

57 786 838,63

0,00

57 786 838,63

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

17 834 819,00

0,00

17 834 819,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 408 000,00

8 000,00

1 416 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 762 669,00

-8 000,00

12 754 669,00

750

 

 

Administracja publiczna

12 350 022,06

0,00

12 350 022,06

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

418 205,12

0,00

418 205,12

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 000,00

10 000,00

38 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

-10 000,00

15 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 446 109,06

0,00

2 446 109,06

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

1 132 855,34

0,00

1 132 855,34

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 250,00

-350,00

6 900,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

450,00

350,00

800,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 932 647,88

0,00

74 932 647,88

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 184 805,27

-143,35

42 184 661,92

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 500 873,10

-85 131,14

24 415 741,96

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 397 380,00

-25,71

4 397 354,29

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

546 471,78

13,50

546 485,28

 

 

4270

Zakup usług remontowych

515 006,00

85 000,00

600 006,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 297 542,33

16 660,29

1 314 202,62

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

110 817,71

-16 660,29

94 157,42

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 997 556,85

-147,88

2 997 408,97

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 047 570,55

-123,60

2 047 446,95

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

387 363,40

-21,25

387 342,15

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

54 920,97

-3,03

54 917,94

 

80104

 

Przedszkola

17 198 084,57

73,19

17 198 157,76

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 303 402,43

62,20

3 303 464,63

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

598 238,04

9,32

598 247,36

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

61 056,98

1,67

61 058,65

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 484 144,13

-4,79

3 484 139,34

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

333 660,00

-4,00

333 656,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

58 451,31

-0,69

58 450,62

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

8 122,90

-0,10

8 122,80

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 333 879,06

-429,03

3 333 450,03

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 159 249,91

-358,60

2 158 891,31

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

385 311,71

-61,64

385 250,07

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

56 043,22

-8,79

56 034,43

 

80195

 

Pozostała działalność

1 318 776,96

651,86

1 319 428,82

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

26 100,00

-5 588,00

20 512,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

340 385,39

6 239,86

346 625,25

851

 

 

Ochrona zdrowia

2 025 203,90

0,00

2 025 203,90

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

83 000,00

0,00

83 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 050,00

600,00

19 650,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 950,00

-600,00

30 350,00

852

 

 

Pomoc społeczna

9 538 626,06

-80 000,00

9 458 626,06

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

190 669,00

0,00

190 669,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 880,00

-120,00

7 760,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

288,00

120,00

408,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

3 230 935,00

0,00

3 230 935,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4 416,00

816,00

5 232,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

4 584,00

-816,00

3 768,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 254 862,00

0,00

1 254 862,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

49 866,00

-134,00

49 732,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

604,00

134,00

738,00

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

520 000,00

-80 000,00

440 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

520 000,00

-80 000,00

440 000,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 426 837,21

0,00

4 426 837,21

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

261 790,00

0,00

261 790,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

143,00

63,00

206,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

537,00

-63,00

474,00

855

 

 

Rodzina

3 312 915,00

0,00

3 312 915,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

282 163,00

0,00

282 163,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 828,00

-172,00

3 656,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 749,00

172,00

1 921,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 369 505,43

0,00

26 369 505,43

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 694 543,47

-9 672,15

1 684 871,32

 

 

4260

Zakup energii

17 000,00

-8 000,00

9 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

0,00

-451,56

-451,56

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 626 495,03

-1 220,59

1 625 274,44

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

3 423 000,00

-572,85

3 422 427,15

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

110 000,00

-572,85

109 427,15

 

90095

 

Pozostała działalność

1 466 301,34

10 245,00

1 476 546,34

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

298 896,70

-5 000,00

293 896,70

 

 

4260

Zakup energii

19 483,00

-3 000,00

16 483,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

25 000,00

-5 000,00

20 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

463 029,90

-200,00

462 829,90

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

641 891,74

23 445,00

665 336,74

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 391 174,54

0,00

6 391 174,54

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 702 702,01

0,00

3 702 702,01

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

117 009,54

-41,82

116 967,72

 

 

4220

Zakup środków żywności

69 614,71

83,76

69 698,47

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

99 186,55

-41,94

99 144,61

926

 

 

Kultura fizyczna

4 759 849,00

0,00

4 759 849,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 162 751,00

0,00

3 162 751,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

425 700,00

40 000,00

465 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

431 194,00

-40 000,00

391 194,00

Razem:

216 250 020,28

-80 000,00

216 170 020,28

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 10-11-2021 17:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Cieśliński 09-11-2021
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2021 17:43