Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 255/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 255/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 16 listopada 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Andrzej Cieśliński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 255/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 16 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

688 938,13

9 587,25

698 525,38

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

671 207,50

9 587,25

680 794,75

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

671 207,50

9 587,25

680 794,75

855

 

 

Rodzina

51 849 004,82

587,31

51 849 592,13

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

812,69

587,31

1 400,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

812,69

587,31

1 400,00

Razem:

53 986 725,29

10 174,56

53 996 899,85

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 255/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 16 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 696 023,31

47 359,00

3 743 382,31

 

80195

 

Pozostała działalność

933 971,53

47 359,00

981 330,53

 

 

2020

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0,00

47 359,00

47 359,00

Razem:

185 378 236,87

47 359,00

185 425 595,87

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 255/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 16 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

688 938,13

9 587,25

698 525,38

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

671 207,50

9 587,25

680 794,75

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

449 301,90

4 000,00

453 301,90

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

80 048,60

702,40

80 751,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

11 169,10

98,00

11 267,10

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 747,50

4 786,85

27 534,35

855

 

 

Rodzina

51 849 004,82

587,31

51 849 592,13

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

40 600 000,00

0,00

40 600 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 980,00

-980,00

9 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

23 296,00

1 953,83

25 249,83

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 200,00

-223,83

6 976,17

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

750,00

-750,00

0,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 040 450,13

0,00

11 040 450,13

 

 

3110

Świadczenia społeczne

9 923 199,63

-26 400,00

9 896 799,63

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

164 885,31

5 000,00

169 885,31

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

832 275,00

29 523,83

861 798,83

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14 680,00

-3 200,00

11 480,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 439,42

-4 800,00

8 639,42

 

 

4260

Zakup energii

5 070,00

300,00

5 370,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 200,00

-223,83

6 976,17

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 289,00

-200,00

1 089,00

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

812,69

587,31

1 400,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

679,11

490,78

1 169,89

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

116,94

84,51

201,45

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

16,64

12,02

28,66

Razem:

53 986 725,29

10 174,56

53 996 899,85

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia 255/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 16 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 931 710,09

47 359,00

74 979 069,09

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 196 085,26

-20 843,00

42 175 242,26

 

 

4270

Zakup usług remontowych

515 006,00

-2 000,00

513 006,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

631 580,86

-18 843,00

612 737,86

 

80104

 

Przedszkola

17 128 425,05

9 000,00

17 137 425,05

 

 

4270

Zakup usług remontowych

29 647,32

9 000,00

38 647,32

 

80195

 

Pozostała działalność

1 476 776,96

59 202,00

1 535 978,96

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

498 385,39

59 202,00

557 587,39

852

 

 

Pomoc społeczna

9 538 626,06

0,00

9 538 626,06

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

1 915 000,00

100 000,00

2 015 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

63 000,00

-20 000,00

43 000,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

1 852 000,00

120 000,00

1 972 000,00

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

223 564,28

0,00

223 564,28

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

42 322,47

-258,38

42 064,09

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 325,00

258,38

2 583,38

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

190 669,00

0,00

190 669,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

116 755,57

1 585,00

118 340,57

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 500,00

1 064,00

3 564,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

3 762,00

5 262,00

 

 

4260

Zakup energii

2 000,00

830,00

2 830,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 880,00

-2 000,00

5 880,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

9 440,00

-5 730,00

3 710,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 360,00

387,00

3 747,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

2 000,00

4 000,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 898,00

-1 898,00

0,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

3 230 935,00

0,00

3 230 935,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 208 415,65

-6 000,00

2 202 415,65

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

385 504,00

11 000,00

396 504,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

8 596,00

-5 000,00

3 596,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 254 862,00

0,00

1 254 862,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

226 858,88

-3 000,00

223 858,88

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 197,00

6 000,00

15 197,00

 

 

4260

Zakup energii

3 380,00

1 000,00

4 380,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

49 866,00

-2 000,00

47 866,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

-2 000,00

2 000,00

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

520 000,00

-100 000,00

420 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

520 000,00

-100 000,00

420 000,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 427 775,00

0,00

4 427 775,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

261 790,00

0,00

261 790,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 000,00

948,00

10 948,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1 500,00

-1 302,00

198,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

70,00

1 070,00

 

 

4260

Zakup energii

1 128,00

674,04

1 802,04

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 600,00

-49,74

1 550,26

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

537,00

-88,00

449,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

861,00

-252,30

608,70

855

 

 

Rodzina

3 312 915,00

0,00

3 312 915,00

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

75 269,00

0,00

75 269,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

34 343,00

814,00

35 157,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

814,00

-814,00

0,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

282 163,00

0,00

282 163,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

175 896,06

5 000,00

180 896,06

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

40 000,00

-5 000,00

35 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

770,00

1 770,00

 

 

4260

Zakup energii

3 000,00

730,00

3 730,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

-1 500,00

1 500,00

 

85508

 

Rodziny zastępcze

350 000,00

13 650,00

363 650,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

350 000,00

13 650,00

363 650,00

 

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

550 000,00

-13 650,00

536 350,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

550 000,00

-13 650,00

536 350,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 369 505,43

0,00

26 369 505,43

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 288 000,00

0,00

1 288 000,00

 

 

4260

Zakup energii

50 000,00

5 000,00

55 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

800 000,00

-5 000,00

795 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 391 174,54

0,00

6 391 174,54

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 702 702,01

0,00

3 702 702,01

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

114 492,57

-300,00

114 192,57

 

 

4260

Zakup energii

167 373,12

140,00

167 513,12

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

101 186,55

160,00

101 346,55

Razem:

216 250 020,28

47 359,00

216 297 379,28

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 19-11-2021 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Cieśliński 16-11-2021
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2021 09:01