Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 256/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 256/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 23 listopada 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Andrzej Cieśliński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 256/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 23 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

 

 

Rodzina

51 849 592,13

1 272 101,00

53 121 693,13

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

40 600 000,00

1 272 101,00

41 872 101,00

 

 

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

40 600 000,00

1 272 101,00

41 872 101,00

Razem:

53 996 899,85

1 272 101,00

55 269 000,85

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 256/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 23 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

2 293 325,64

-17 719,00

2 275 606,64

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

83 341,00

-17 719,00

65 622,00

 

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

83 341,00

-17 719,00

65 622,00

Razem:

185 425 595,87

-17 719,00

185 407 876,87

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 256/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 23 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

 

 

Rodzina

51 849 592,13

1 272 101,00

53 121 693,13

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

40 600 000,00

1 272 101,00

41 872 101,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

40 254 900,00

1 261 288,14

41 516 188,14

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

226 469,53

7 995,58

234 465,11

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

40 407,00

2 817,28

43 224,28

Razem:

53 996 899,85

1 272 101,00

55 269 000,85

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia 256/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 23 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

 

 

Turystyka

213 473,49

0,00

213 473,49

 

63003

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

213 473,49

0,00

213 473,49

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

-1 100,00

900,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

68 596,40

1 100,00

69 696,40

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

5 208 210,00

0,00

5 208 210,00

 

70095

 

Pozostała działalność

3 680 000,00

0,00

3 680 000,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

900 000,00

-500,00

899 500,00

 

 

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

10 000,00

500,00

10 500,00

750

 

 

Administracja publiczna

12 350 022,06

0,00

12 350 022,06

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

418 205,12

0,00

418 205,12

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

400,00

-236,00

164,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 000,00

2 099,20

30 099,20

 

 

4220

Zakup środków żywności

1 000,00

-463,20

536,80

 

 

4380

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

500,00

-500,00

0,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

8 950,00

-500,00

8 450,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

500,00

-400,00

100,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 219 072,93

0,00

10 219 072,93

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 537 750,10

30 532,20

5 568 282,30

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

461 853,31

-30 532,20

431 321,11

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 979 069,09

0,00

74 979 069,09

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 175 242,26

41 274,00

42 216 516,26

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

584 347,00

1 000,00

585 347,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 465 953,49

12 000,00

24 477 953,49

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 398 543,88

3 000,00

4 401 543,88

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

545 433,50

-1 000,00

544 433,50

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

18 450,00

350,00

18 800,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800 485,12

12 333,00

812 818,12

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

272 055,00

-3 000,00

269 055,00

 

 

4260

Zakup energii

1 186 070,00

15 000,00

1 201 070,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

513 006,00

600,00

513 606,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

38 858,00

-2 400,00

36 458,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

612 737,86

4 100,00

616 837,86

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

34 899,00

-100,00

34 799,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

20 091,27

-500,00

19 591,27

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 420,60

-109,00

3 311,60

 

80104

 

Przedszkola

17 137 425,05

-37 784,00

17 099 641,05

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 295 402,43

-9 000,00

3 286 402,43

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

598 238,04

-4 000,00

594 238,04

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

60 056,98

-3 000,00

57 056,98

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 219,79

-100,00

1 119,79

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

115 412,49

-12 698,00

102 714,49

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

26 800,00

14 068,00

40 868,00

 

 

4260

Zakup energii

179 056,65

-10 000,00

169 056,65

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

7 191,87

-500,00

6 691,87

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

138 313,63

-11 500,00

126 813,63

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

6 815,36

-100,00

6 715,36

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 750,00

-350,00

1 400,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

275,00

-119,00

156,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10 049,67

-485,00

9 564,67

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 342 302,63

-3 490,00

3 338 812,63

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

14 675,29

10,00

14 685,29

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 160 439,79

-2 000,00

2 158 439,79

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

385 516,25

-1 500,00

384 016,25

852

 

 

Pomoc społeczna

9 538 626,06

-17 719,00

9 520 907,06

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

83 341,00

-17 719,00

65 622,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

83 341,00

-17 719,00

65 622,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 401 608,57

0,00

2 401 608,57

 

85395

 

Pozostała działalność

891 608,57

0,00

891 608,57

 

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

102 235,34

-267,31

101 968,03

 

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 069,05

-49,85

19 019,20

 

 

4717

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

0,00

267,31

267,31

 

 

4719

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

0,00

49,85

49,85

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 427 775,00

0,00

4 427 775,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 300 105,25

0,00

3 300 105,25

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

54 902,01

-697,00

54 205,01

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

200,00

60,00

260,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

73 230,86

50,00

73 280,86

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

33 529,00

67,00

33 596,00

 

 

4260

Zakup energii

100 625,00

1 737,00

102 362,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

18 503,00

895,00

19 398,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 782,00

-400,00

3 382,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

48 585,00

-950,00

47 635,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 576,00

25,00

3 601,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

724,00

-50,00

674,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 119,00

-400,00

2 719,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

17 764,00

-337,00

17 427,00

855

 

 

Rodzina

3 312 915,00

0,00

3 312 915,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

282 163,00

0,00

282 163,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

0,00

1 000,00

1 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 000,00

-1 000,00

7 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 369 505,43

0,00

26 369 505,43

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 683 543,47

0,00

1 683 543,47

 

 

4260

Zakup energii

6 000,00

5 812,30

11 812,30

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 626 495,03

-5 812,30

1 620 682,73

 

90095

 

Pozostała działalność

1 458 701,34

0,00

1 458 701,34

 

 

4270

Zakup usług remontowych

25 000,00

3 000,00

28 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

462 894,03

-3 000,00

459 894,03

Razem:

216 297 379,28

-17 719,00

216 279 660,28

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Cieśliński 30-11-2021 15:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Cieśliński 23-11-2021
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2021 15:49