Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 266/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 266/2021

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 6 grudnia 2021 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

 

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Dokonuję zmian wydatków z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Alicja Macikowska

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 266/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 6 grudnia 2021r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

237 547,00

-42 000,00

195 547,00

 

80104

 

Przedszkola

218 143,00

-42 000,00

176 143,00

 

 

2310

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

153 927,00

-42 000,00

111 927,00

Razem:

5 756 951,10

-42 000,00

5 714 951,10

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 266/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 6 grudnia 2021r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

698 525,38

0,00

698 525,38

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

3 654,00

0,00

3 654,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

3 654,00

-54,00

3 600,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

54,00

54,00

855

 

 

Rodzina

53 121 693,13

0,00

53 121 693,13

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

41 872 101,00

0,00

41 872 101,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

234 465,11

1 771,00

236 236,11

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

43 224,28

-1 006,00

42 218,28

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

5 677,00

-765,00

4 912,00

Razem:

55 269 000,85

0,00

55 269 000,85

 

 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 266/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 6 grudnia 2021r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

 

 

Działalność usługowa

1 082 348,26

0,00

1 082 348,26

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

328 009,00

-5 000,00

323 009,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

250 000,00

-5 000,00

245 000,00

 

71035

 

Cmentarze

754 339,26

5 000,00

759 339,26

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

655 368,26

5 000,00

660 368,26

750

 

 

Administracja publiczna

12 488 380,06

0,00

12 488 380,06

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

421 807,12

0,00

421 807,12

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 099,20

1 706,54

31 805,74

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

-1 506,54

23 493,46

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

8 450,00

-200,00

8 250,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 351 254,93

0,00

10 351 254,93

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

228 100,00

-2 000,00

226 100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 105 769,63

1 800,00

1 107 569,63

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

75 100,00

2 000,00

77 100,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

3 000,00

-1 800,00

1 200,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 947 587,34

42 000,00

74 989 587,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 176 054,51

500 904,00

42 676 958,51

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

585 647,00

-3 039,00

582 608,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 417 353,49

-337 521,00

24 079 832,49

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 401 543,88

-41 347,00

4 360 196,88

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

534 433,50

-77 971,00

456 462,50

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

18 800,00

-7 150,00

11 650,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

158 430,60

-29 930,00

128 500,60

 

 

4190

Nagrody konkursowe

18 075,00

654,00

18 729,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

852 718,12

58 234,00

910 952,12

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

278 957,25

968 300,00

1 247 257,25

 

 

4260

Zakup energii

1 174 501,88

38 700,00

1 213 201,88

 

 

4270

Zakup usług remontowych

551 591,00

-42 870,00

508 721,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

36 258,00

-7 033,00

29 225,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

617 837,86

-12 950,00

604 887,86

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

34 799,00

-2 093,00

32 706,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

19 391,27

-7 893,00

11 498,27

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

2 000,00

-2 000,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 311,60

-150,00

3 161,60

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 306 650,45

2 360,00

1 309 010,45

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

11 462,00

-654,00

10 808,00

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

500,00

-470,00

30,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

9 000,00

-4 000,00

5 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

48 621,00

-3 980,00

44 641,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

110 567,71

-78 113,00

32 454,71

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

551 770,88

91 820,00

643 590,88

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3 013 025,14

-16 790,00

2 996 235,14

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

64 494,00

100,00

64 594,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 007 203,49

18 127,00

2 025 330,49

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

129 756,66

-10 714,00

119 042,66

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

379 558,75

-2 125,00

377 433,75

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

54 920,97

-6 976,00

47 944,97

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

106,00

92,40

198,40

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

82 794,05

-1 500,00

81 294,05

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

34 540,00

-4 345,40

30 194,60

 

 

4260

Zakup energii

42 974,71

-1 200,00

41 774,71

 

 

4270

Zakup usług remontowych

66 835,98

9 160,00

75 995,98

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 703,00

-290,00

2 413,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

36 973,00

-500,00

36 473,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 255,00

20,00

2 275,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 359,00

-942,00

417,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 370,00

-560,00

1 810,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

18 160,00

-15 137,00

3 023,00

 

80104

 

Przedszkola

17 089 871,05

39 200,50

17 129 071,55

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

6 087 773,00

36 000,00

6 123 773,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

5 982 443,00

10 000,00

5 992 443,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

81 975,47

-1 400,00

80 575,47

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 284 902,43

-3 300,00

3 281 602,43

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

592 738,04

-2 950,00

589 788,04

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

55 056,98

-600,00

54 456,98

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

-1 500,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

99 514,49

6 500,00

106 014,49

 

 

4260

Zakup energii

155 856,65

-5 500,00

150 356,65

 

 

4270

Zakup usług remontowych

25 247,32

400,00

25 647,32

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

6 481,87

-1 100,00

5 381,87

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

128 613,63

5 400,00

134 013,63

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

6 625,36

-78,00

6 547,36

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 330,00

-300,00

1 030,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

156,00

-75,00

81,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

187 759,48

-614,00

187 145,48

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

8 964,67

-1 682,50

7 282,17

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

2 929 497,50

-14 614,96

2 914 882,54

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 300,00

-64,96

10 235,04

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

36 000,00

-2 000,00

34 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

3 700,00

-300,00

3 400,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

60 000,00

-2 000,00

58 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60 500,00

-5 000,00

55 500,00

 

 

4260

Zakup energii

2 355,00

300,00

2 655,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

710,00

-650,00

60,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 538 460,00

-5 000,00

2 533 460,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

100,00

10 100,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

195 394,00

0,00

195 394,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

70 627,00

-1 745,00

68 882,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

124 767,00

1 745,00

126 512,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 475 194,01

-66 938,82

3 408 255,19

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2 067 944,50

-40 000,00

2 027 944,50

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

958 913,00

-5 000,00

953 913,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

333 369,15

-14 600,00

318 769,15

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 476,67

-4 010,82

15 465,85

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

58 451,31

-2 962,00

55 489,31

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

8 122,90

-366,00

7 756,90

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 339 062,63

26 231,00

3 365 293,63

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

14 685,29

-791,00

13 894,29

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 157 349,63

39 199,00

2 196 548,63

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

145 361,45

-2 377,00

142 984,45

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

384 016,25

9 639,00

393 655,25

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

56 072,37

-11 669,00

44 403,37

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

3 404,00

791,00

4 195,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 463,00

-440,00

2 023,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

-500,00

0,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

8 891,00

-7 621,00

1 270,00

 

80195

 

Pozostała działalność

1 538 978,96

-425 991,72

1 112 987,24

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

560 587,39

-425 991,72

134 595,67

852

 

 

Pomoc społeczna

9 477 240,66

0,00

9 477 240,66

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

198 822,00

1 260,00

200 082,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

123 140,57

1 260,00

124 400,57

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

3 222 782,00

-1 260,00

3 221 522,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 184 462,65

-1 260,00

2 183 202,65

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 401 608,57

0,00

2 401 608,57

 

85395

 

Pozostała działalność

891 608,57

0,00

891 608,57

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 100,00

100,00

2 200,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 702,00

-100,00

1 602,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 477 790,00

0,00

4 477 790,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 353 120,25

-78 893,00

3 274 227,25

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

53 305,01

-350,00

52 955,01

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 227 476,13

-46 622,00

2 180 854,13

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

144 260,01

-3 621,00

140 639,01

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

406 516,43

-12 743,00

393 773,43

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

45 163,44

-9 099,00

36 064,44

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

82 780,86

6 000,00

88 780,86

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

34 596,00

-200,00

34 396,00

 

 

4260

Zakup energii

96 862,00

-150,00

96 712,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

54 057,64

3 560,00

57 617,64

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 342,00

-380,00

2 962,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

47 795,00

-1 300,00

46 495,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 584,00

15,00

3 599,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

674,00

-300,00

374,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 679,00

-575,00

2 104,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

17 387,00

-13 128,00

4 259,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

261 790,00

0,00

261 790,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300,00

-300,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

198,00

-5,00

193,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

-20,00

180,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 282,00

320,00

1 602,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

608,70

5,00

613,70

 

85495

 

Pozostała działalność

137 974,75

78 893,00

216 867,75

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

137 974,75

78 893,00

216 867,75

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 374 038,36

0,00

26 374 038,36

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 288 000,00

-36 388,00

1 251 612,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

795 000,00

-36 388,00

758 612,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

16 099 388,71

36 388,00

16 135 776,71

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

31 222,00

6 750,00

37 972,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4 452,00

963,00

5 415,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30 000,00

28 675,00

58 675,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 362 327,36

0,00

6 362 327,36

 

92195

 

Pozostała działalność

556 529,13

0,00

556 529,13

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 336,60

-1 278,00

24 058,60

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

33 946,00

1 278,00

35 224,00

Razem:

216 417 521,73

42 000,00

216 459 521,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Macikowska 14-12-2021 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Macikowska 06-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Alicja Macikowska 14-12-2021 10:55