Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 262/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 262/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: Alicja Macikowska

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 262/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

2 282 072,24

-50 647,00

2 231 425,24

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

208 892,00

-24 572,00

184 320,00

 

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

201 692,00

-24 572,00

177 120,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

809 345,00

-26 075,00

783 270,00

 

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

805 345,00

-26 075,00

779 270,00

Razem:

185 596 385,32

-50 647,00

185 545 738,32

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 262/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

9 527 887,66

-50 647,00

9 477 240,66

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

406 192,00

-24 572,00

381 620,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

401 692,00

-24 572,00

377 120,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

811 345,00

-26 075,00

785 270,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

805 345,00

-26 075,00

779 270,00

Razem:

216 468 168,73

-50 647,00

216 417 521,73

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 262/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 30 listopada 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

5 208 210,00

0,00

5 208 210,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 528 210,00

0,00

1 528 210,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

170 000,00

15 000,00

185 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

20 000,00

-15 000,00

5 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

12 488 380,06

0,00

12 488 380,06

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 351 254,93

0,00

10 351 254,93

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 105 835,63

-66,00

1 105 769,63

 

 

4580

Pozostałe odsetki

100,00

66,00

166,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

430 138,39

0,00

430 138,39

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

1 000,00

8 000,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

1 000,00

200,00

1 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

196 919,00

-1 200,00

195 719,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 452 797,06

0,00

2 452 797,06

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

1 139 543,34

0,00

1 139 543,34

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

35 000,00

2 700,00

37 700,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 269,33

2 700,00

27 969,33

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 250,00

150,00

7 400,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

-500,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10 900,00

-5 050,00

5 850,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 947 587,34

0,00

74 947 587,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 161 634,51

14 420,00

42 176 054,51

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

585 347,00

300,00

585 647,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 447 053,49

-29 700,00

24 417 353,49

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

544 433,50

-10 000,00

534 433,50

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

812 818,12

39 900,00

852 718,12

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

243 622,25

35 335,00

278 957,25

 

 

4260

Zakup energii

1 201 536,00

-27 034,12

1 174 501,88

 

 

4270

Zakup usług remontowych

514 591,00

37 000,00

551 591,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

36 458,00

-200,00

36 258,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

616 837,86

1 000,00

617 837,86

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

19 591,27

-200,00

19 391,27

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 299 616,33

7 034,12

1 306 650,45

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

500,00

-500,00

0,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

50 121,00

-1 500,00

48 621,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

110 817,71

-250,00

110 567,71

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

588 535,88

-36 765,00

551 770,88

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3 000 025,14

13 000,00

3 013 025,14

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 050 043,49

-42 840,00

2 007 203,49

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

387 358,75

-7 800,00

379 558,75

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

72 994,05

9 800,00

82 794,05

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

30 540,00

4 000,00

34 540,00

 

 

4260

Zakup energii

45 974,71

-3 000,00

42 974,71

 

 

4270

Zakup usług remontowych

13 784,00

53 051,98

66 835,98

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

84 053,51

-211,98

83 841,53

 

80104

 

Przedszkola

17 120 541,05

-30 670,00

17 089 871,05

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

82 475,47

-500,00

81 975,47

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 286 402,43

-1 500,00

3 284 902,43

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

594 238,04

-1 500,00

592 738,04

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

57 056,98

-2 000,00

55 056,98

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

102 714,49

-3 200,00

99 514,49

 

 

4260

Zakup energii

164 756,65

-8 900,00

155 856,65

 

 

4270

Zakup usług remontowych

38 647,32

-13 400,00

25 247,32

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

6 781,87

-300,00

6 481,87

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

126 813,63

1 800,00

128 613,63

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 400,00

-70,00

1 330,00

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

500,00

-500,00

0,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

9 564,67

-600,00

8 964,67

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 475 194,01

0,00

3 475 194,01

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

333 460,00

-90,85

333 369,15

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11 296,63

90,85

11 387,48

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 338 812,63

250,00

3 339 062,63

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 158 439,79

-1 090,16

2 157 349,63

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

84 265,48

1 090,16

85 355,64

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

8 641,00

250,00

8 891,00

 

80195

 

Pozostała działalność

1 535 978,96

3 000,00

1 538 978,96

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

557 587,39

3 000,00

560 587,39

852

 

 

Pomoc społeczna

9 477 240,66

0,00

9 477 240,66

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

190 669,00

8 153,00

198 822,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

118 340,57

4 800,00

123 140,57

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 196,00

827,00

23 023,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

3 188,00

118,00

3 306,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

8 200,00

8 303,00

16 503,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

350,00

-235,00

115,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 880,00

-1 500,00

4 380,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 710,00

-2 200,00

1 510,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 747,00

130,00

3 877,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

-2 090,00

1 910,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

3 230 935,00

-8 153,00

3 222 782,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 202 415,65

-17 953,00

2 184 462,65

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

70 000,00

2 500,00

72 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

17 800,00

6 000,00

23 800,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

62 400,00

-3 400,00

59 000,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2 300,00

-2 300,00

0,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

12 000,00

7 000,00

19 000,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 401 608,57

0,00

2 401 608,57

 

85395

 

Pozostała działalność

891 608,57

0,00

891 608,57

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

1 500,00

16 500,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

5 000,00

1 500,00

6 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

98 500,00

-3 000,00

95 500,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 477 790,00

0,00

4 477 790,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 350 120,25

3 000,00

3 353 120,25

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

54 205,01

-900,00

53 305,01

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 263 638,13

-36 162,00

2 227 476,13

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

73 280,86

9 500,00

82 780,86

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

33 596,00

1 000,00

34 596,00

 

 

4260

Zakup energii

101 862,00

-5 000,00

96 862,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

18 890,00

35 167,64

54 057,64

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

106 728,97

-605,64

106 123,33

 

85495

 

Pozostała działalność

140 974,75

-3 000,00

137 974,75

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

140 974,75

-3 000,00

137 974,75

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 374 038,36

0,00

26 374 038,36

 

90095

 

Pozostała działalność

1 461 438,12

0,00

1 461 438,12

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

297 737,35

8 118,00

305 855,35

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

474 190,26

-8 118,00

466 072,26

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 362 327,36

0,00

6 362 327,36

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 701 988,23

0,00

3 701 988,23

 

 

4190

Nagrody konkursowe

7 016,97

1 200,00

8 216,97

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

113 992,57

2 700,00

116 692,57

 

 

4220

Zakup środków żywności

67 763,23

798,64

68 561,87

 

 

4260

Zakup energii

167 513,12

-200,00

167 313,12

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

100 684,15

2 201,36

102 885,51

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

218 934,79

-6 700,00

212 234,79

 

92195

 

Pozostała działalność

556 529,13

0,00

556 529,13

 

 

4270

Zakup usług remontowych

83 000,00

-1 500,00

81 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

32 446,00

1 500,00

33 946,00

926

 

 

Kultura fizyczna

4 759 849,00

0,00

4 759 849,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 162 751,00

0,00

3 162 751,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 500,00

2 195,00

9 695,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 037 337,00

10 000,00

1 047 337,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

278 000,00

-10 463,00

267 537,00

 

 

4190

Nagrody konkursowe

68 500,00

-2 195,00

66 305,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

423 900,00

25 000,00

448 900,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

432 994,00

-25 000,00

407 994,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

765,00

-80,00

685,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

28 680,00

543,00

29 223,00

Razem:

216 468 168,73

-50 647,00

216 417 521,73

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Macikowska 17-12-2021 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Macikowska 30-11-2021
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2021 11:53