Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 268/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.


ZARZĄDZENIE NR 268/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:

§ 1. Dokonuję zmian wydatków z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała: Alicja Macikowska

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 268/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 grudnia 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

195 547,00

2 600,00

198 147,00

 

80104

 

Przedszkola

176 143,00

10 600,00

186 743,00

 

 

2310

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

111 927,00

9 000,00

120 927,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

64 216,00

1 600,00

65 816,00

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

10 104,00

-8 000,00

2 104,00

 

 

2310

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 104,00

-8 000,00

2 104,00

Razem:

5 714 951,10

2 600,00

5 717 551,10

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 268/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 grudnia 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

698 525,38

0,00

698 525,38

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

680 794,75

0,00

680 794,75

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 155,30

-226,90

1 928,40

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

453 301,90

-14 340,00

438 961,90

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

80 751,00

-1 500,00

79 251,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 534,35

13 500,00

41 034,35

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00

2 525,90

6 525,90

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

-300,00

0,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

800,00

-299,00

501,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 500,00

640,00

3 140,00

855

 

 

Rodzina

53 121 693,13

0,00

53 121 693,13

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 040 450,13

0,00

11 040 450,13

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600,00

-600,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11 480,00

-1 790,00

9 690,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 639,42

-610,45

8 028,97

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

400,00

-370,00

30,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

48 476,00

3 900,00

52 376,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 976,17

-325,55

6 650,62

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

-204,00

1 796,00

Razem:

55 269 000,85

0,00

55 269 000,85

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 268/2021

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 grudnia 2021r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

5 208 210,00

0,00

5 208 210,00

 

70095

 

Pozostała działalność

3 680 000,00

0,00

3 680 000,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

899 500,00

-2 100,00

897 400,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

15 000,00

2 100,00

17 100,00

750

 

 

Administracja publiczna

12 488 380,06

0,00

12 488 380,06

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 351 254,93

8 000,00

10 359 254,93

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

34 700,00

2 500,00

37 200,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

20 000,00

20 000,00

40 000,00

 

 

4260

Zakup energii

225 000,00

8 000,00

233 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

9 500,00

-2 500,00

7 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 107 569,63

-20 000,00

1 087 569,63

 

75095

 

Pozostała działalność

722 760,47

-8 000,00

714 760,47

 

 

4430

Różne opłaty i składki

186 500,00

-8 000,00

178 500,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 452 797,06

0,00

2 452 797,06

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

457 550,00

0,00

457 550,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

48 000,00

1 000,00

49 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

33 000,00

11 000,00

44 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

49 050,00

-12 000,00

37 050,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

74 989 587,34

-2 600,00

74 986 987,34

 

80101

 

Szkoły podstawowe

42 676 958,51

-39 471,97

42 637 486,54

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

606 246,00

11 997,60

618 243,60

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3 677 869,00

169,59

3 678 038,59

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

582 608,00

1 500,00

584 108,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

11 650,00

1 000,00

12 650,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

128 500,60

-1 769,36

126 731,24

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

910 952,12

-12 000,00

898 952,12

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

1 247 257,25

-7 000,00

1 240 257,25

 

 

4260

Zakup energii

1 213 201,88

-6 000,00

1 207 201,88

 

 

4270

Zakup usług remontowych

508 721,00

-71 532,45

437 188,55

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

604 887,86

-17 500,00

587 387,86

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

32 706,00

-450,00

32 256,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 309 010,45

3 067,00

1 312 077,45

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

44 641,00

366,65

45 007,65

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

32 454,71

-440,00

32 014,71

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

643 590,88

28 000,00

671 590,88

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

31 119,00

31 119,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 996 235,14

10 775,74

3 007 010,88

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 025 330,49

8 700,00

2 034 030,49

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

377 433,75

-1 100,00

376 333,75

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

47 944,97

-190,00

47 754,97

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

30 194,60

7 000,00

37 194,60

 

 

4260

Zakup energii

41 774,71

-350,00

41 424,71

 

 

4270

Zakup usług remontowych

75 995,98

-397,20

75 598,78

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

36 473,00

-3 000,00

33 473,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 275,00

-40,00

2 235,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

83 841,53

575,00

84 416,53

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 810,00

-304,00

1 506,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

3 023,00

-118,06

2 904,94

 

80104

 

Przedszkola

17 129 071,55

-12 838,98

17 116 232,57

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

6 123 773,00

9 000,00

6 132 773,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

5 992 443,00

-21 838,98

5 970 604,02

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

40 868,00

46,00

40 914,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

25 647,32

-46,00

25 601,32

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 408 255,19

750,00

3 409 005,19

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

318 769,15

700,00

319 469,15

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

55 489,31

90,00

55 579,31

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

7 756,90

-15,00

7 741,90

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

341,00

-25,00

316,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 365 293,63

-3 278,21

3 362 015,42

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

282 764,00

-1 928,21

280 835,79

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 196 548,63

-1 100,00

2 195 448,63

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

393 655,25

-200,00

393 455,25

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

44 403,37

-50,00

44 353,37

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 023,00

65,00

2 088,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 270,00

-65,00

1 205,00

 

80195

 

Pozostała działalność

1 112 987,24

41 463,42

1 154 450,66

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

134 595,67

41 463,42

176 059,09

852

 

 

Pomoc społeczna

9 477 240,66

0,00

9 477 240,66

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

230 029,88

0,00

230 029,88

 

 

4260

Zakup energii

35 000,00

-428,50

34 571,50

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

10 500,00

428,50

10 928,50

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

200 082,00

0,00

200 082,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

124 400,57

240,00

124 640,57

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 510,00

-240,00

1 270,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 477 790,00

0,00

4 477 790,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 274 227,25

13 500,00

3 287 727,25

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

393 773,43

-900,00

392 873,43

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

36 064,44

-800,00

35 264,44

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

88 780,86

20 925,00

109 705,86

 

 

4260

Zakup energii

96 712,00

-2 544,00

94 168,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

57 617,64

-450,00

57 167,64

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 962,00

-200,00

2 762,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

46 495,00

20,00

46 515,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 599,00

-150,00

3 449,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

374,00

-30,00

344,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

304,00

-25,00

279,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

106 123,33

24,00

106 147,33

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 104,00

-210,00

1 894,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

4 259,00

-2 160,00

2 099,00

 

85495

 

Pozostała działalność

216 867,75

-13 500,00

203 367,75

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

216 867,75

-13 500,00

203 367,75

855

 

 

Rodzina

3 312 915,00

0,00

3 312 915,00

 

85508

 

Rodziny zastępcze

363 650,00

7 100,00

370 750,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

363 650,00

7 100,00

370 750,00

 

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

536 350,00

-7 100,00

529 250,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

536 350,00

-7 100,00

529 250,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 374 038,36

0,00

26 374 038,36

 

90095

 

Pozostała działalność

1 461 438,12

0,00

1 461 438,12

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

305 855,35

1 189,22

307 044,57

 

 

4260

Zakup energii

16 883,00

-1 433,00

15 450,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

466 072,26

243,78

466 316,04

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 362 327,36

0,00

6 362 327,36

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 701 988,23

18 168,78

3 720 157,01

 

 

4190

Nagrody konkursowe

8 216,97

633,78

8 850,75

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

116 692,57

211,83

116 904,40

 

 

4220

Zakup środków żywności

68 561,87

-165,21

68 396,66

 

 

4260

Zakup energii

167 313,12

11 953,38

179 266,50

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

102 885,51

5 535,00

108 420,51

 

92116

 

Biblioteki

2 092 000,00

-17 535,00

2 074 465,00

 

 

6220

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

50 000,00

-17 535,00

32 465,00

 

92195

 

Pozostała działalność

556 529,13

-633,78

555 895,35

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 058,60

642,39

24 700,99

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

35 224,00

-1 276,17

33 947,83

926

 

 

Kultura fizyczna

4 759 849,00

0,00

4 759 849,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 162 751,00

0,00

3 162 751,00

 

 

4190

Nagrody konkursowe

66 305,00

-5 000,00

61 305,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

448 900,00

5 000,00

453 900,00

Razem:

216 459 521,73

-2 600,00

216 456 921,73

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Macikowska 17-12-2021 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Macikowska 14-12-2021
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2021 12:18