Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 23 lutego 2022 r.


Goleniów, dnia 2022.01.18

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Obręb Łozienica.

1) Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 14P - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów+ 6KD - teren dróg publicznych klasy dojazdowej.

  • działka nr 86 o powierzchni 0,05ha, KW nr SZ1O/00045432/3

Cena wywoławcza: 26.460 zł

Ze względu na małą powierzchnię i bardzo mocno wydłużony kształt działki nie będzie możliwa jej zabudowa.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 40/1, 42, 43, 44/4, z których zapewniony będzie bezpośredni dostęp do do zbywanej nieruchomości.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości w Starostwie Powiatowym z siedzibą w Goleniowie działka oznaczona jest symbolem ŁIV.

2) Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 17P + 14P - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

  • działka nr 87 o powierzchni 0,10ha, KW nr SZ1O/00049387/0

Cena wywoławcza: 52.040 zł

Ze względu na małą powierzchnię i bardzo mocno wydłużony kształt działki nie będzie możliwa jej zabudowa.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 43, 46/2, 1226/3, 44/4, 44/6, 45, z których zapewniony będzie bezpośredni dostęp do zbywanej nieruchomości.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości w Starostwie Powiatowym z siedzibą w Goleniowie działka oznaczona jest symbolem ŁIV.

3) Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol w planie 20P + 19P - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów + 1ZL - teren dróg publicznych klasy lokalnej - symbol w planie 2KD-L.

  • działka nr 97 o powierzchni 0,10ha, KW nr SZ1O/00049387/0

Cena wywoławcza: 52.040zł

Ze względu na małą powierzchnię i bardzo mocno wydłużony kształt działki nie będzie możliwa jej zabudowa.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 52, 53/1, 53/2, 1227/10, z których zapewniony będzie bezpośredni dojstęp do zbywanej nieruchomości.

W ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości w Starostwie Powiatowym z siedzibą w Goleniowie działka oznaczona jest symbolem ŁIV.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomości na dzień ogłoszenia przetargu nie są obciążone służebnością i nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia nieruchomości będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2022r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala konferencyjna nr 124 (I piętro, wejście „B” - od strony Biura Rady Miejskiej (tj. wejście boczne z prawej strony budynku).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 15 lutego 2022 r., w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach do 730 do 1500 lub pocztą.

Wadium należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361).

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na nieruchomości wymienione w punktach: 1, 2 i 3 zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 21 lutego 2022 r.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości.

Wejście na przetarg wyłącznie dla uczestników przetargu lub ich pełnomocników.

Uczestnicy, biorący udział w przetargu podlegają aktualnym ograniczeniom dotyczącym dezynfekcji rąk oraz ochrony ust i nosa za pomocą maseczki, zobowiązani są również do zachowania odstępu zgodnie z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl. lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91-4698293 lub email: abi@goleniow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 18-01-2022 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 18-01-2022
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2022 13:29