Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ?VIII Festyn Goleniowskich Organizacji Pozarządowych?

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „VIII Festyn Goleniowskich Organizacji Pozarządowych”

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „VIII Festyn Goleniowskich Organizacji Pozarządowych”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15000 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 2. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.

 

III. Warunki konkursu

 1. Termin realizacji zadania od 1 - 3 lipca 2011 r.

Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczenia kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie.

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „VIII Festyn Goleniowskich Organizacji Pozarządowych”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 26 maja 2011 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 

IV. Warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno charakteryzować się wysokim poziomem realizacji.

2. Zadanie powinno mieć charakter ogólnodostępny.

3. Podmiot realizujący zadanie obowiązany jest zapewnić na potrzeby organizacji projektu:

a) scenę z zadaszeniem oraz nagłośnienie,

b) udział w Festynie co najmniej 15 organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Goleniów,

c) możliwość prezentacji w formie występów, pokazów podczas Festynu wszystkim zainteresowanym organizacjom działającym na terenie Gminy Goleniów,

d) możliwość zorganizowania stanowisk wystawowych dla przynajmniej 15 organizacji pozarządowych z możliwością podłączenia się do energii elektrycznej.

 

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) wartość merytoryczna oferty: rezultaty i oddziaływanie projektu, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy (oceniana w skali 0 - 35),

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniana w skali 0 - 35),

c) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 30).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

 

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 2. Rozpatrzenie ofert przez komisję konkursową nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu ich składania.

 3. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 4. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 5. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Gminy Goleniów.

 6. Możliwe jest dofinansowanie dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 8. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 9. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

VII. Zrealizowane przez Gminę Goleniów w 2010 r. zadania tego samego rodzaju przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyniosły 15000 zł.

 

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goleniów, 4 maja 2011 r.

3

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 05-05-2011 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 15:52