Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

przetarg 16 czerwca 2011r.


Goleniów, 10.05.2011r.

              • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

I. Obręb nr 2 miasta Goleniowa ul. Stanisława Mikołajczyka

Nieruchomość położona w obrębie nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Stanisława Mikołajczyka nr 21, zlokalizowana na działce nr 579/5 o powierzchni 117m2 , zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 83,00m2, KW nr 38367.

Łączna cena wywoławcza: 157.324,34zł

Przetarg przeprowadza się łącznie na grunt i budynek użytkowy.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu, z zachowaniem proporcji wynikającej z ceny wywoławczej zostanie ustalona cena za grunt i cena za budynek użytkowy.

Budynek użytkowy można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin

z pracownikiem GTBS Panią Magdaleną Piotrowską nr telefonu 91 418 28 51.

II. Obręb Mosty

Nieruchomość położona w obrębie Mosty, zlokalizowana na działce nr 144/27 o powierzchni 4.649m2 , zabudowana budynkiem byłego przedszkola o powierzchni użytkowej 859,80m2, KW nr 20413.

Łączna cena wywoławcza: 250.223,78zł

Przetarg przeprowadza się łącznie na grunt i budynek byłego przedszkola.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu, z zachowaniem proporcji wynikającej z ceny wywoławczej zostanie ustalona cena za grunt i cena za budynek byłego przedszkola.

Budynek byłego przedszkola można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z inspektorem ds. sprzedaży nieruchomości w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska (pokój 010) nr telefonu 91 46 98 244.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomości nie są obciążone , ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2011r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 09 czerwca 2011r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2011r. Wadium należy wpłacać na konto: Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /..91/ 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 11-05-2011 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Miturska 11-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2011 09:16