Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 15 listopada 2022r.


Data: 24.10.2022 r.

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

ogłasza przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla właścicieli i głównych najemców lokali mieszkalnych w budynku nr 3, 4 przy ul. Pocztowej w Goleniowie.

Przedmiotem przetargu jest ogródek wyznaczony z część działki nr 438/10, położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów przy ul. Pocztowej, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Goleniowie prowadzi księgę wieczystą

nr SZ1O/00026999/6.

1. Część działki nr 438/10 o pow. 29,40 m2 oznaczona na mapie jako działka

ogrodowa nr 4

Wywoławczy roczny czynsz wynosi: 100,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 10,00 zł

Wadium wynosi: 20,00 zł

Przetarg odbędzie się 15.11.2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta
w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala konferencyjna nr 124 ( I piętro, wejście „ B ” od strony Biura Rady Miejskiej tj. wejście boczne z prawej strony budynku).

Wadium należy wnosić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1,

72-100 Goleniów lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Nr 0610204795 0000 9802 0350 9361 w terminie do dnia 09.11.2022 r. Dowód uiszczenia wadium w przetargu należy przedłożyć w Biurze Obsługi Interesanta w U G i M w Goleniowie w godzinach od 730 do 1530 lub przesyłką pocztową w terminie do dnia 10.11.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 14.11.2022 r.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu,

a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa najmu na użytkowanie gruntu przeznaczonego pod ogródek zostanie zawarta na okres do 3 lat.

Do wylicytowanego rocznego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy najmu.

Roczny czynsz najmu płatny jest z góry do końca pierwszego kwartału każdego roku trwania umowy.

Czynsz za wynajmowany grunt gminny będzie podwyższany z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowego o dodatni średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów

i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS.

Przetarg na najem gruntu gminnego został ograniczony do właścicieli i głównych najemców lokali mieszkalnych w budynku nr 3, 4 przy ul. Pocztowej w Goleniowie z uwagi na położenie w sąsiedztwie tych nieruchomości. Usytuowanie działki 438/10, oraz zainteresowanie wielu oferentów tj. mieszkańców budynku nr 3, 4 przy ul. Pocztowej przemawia za oddaniem do najmu gruntu pod ogródek w trybie przetargu ograniczonego.

Dodatkowe informacje o gruncie pod ogródek wyznaczony z działki nr 438/10, położonej
w obrębie nr 5 miasta Goleniów przy ul. Pocztowej zamieszczonym w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, tel. 91 46-98-248, e-mail: geodezja@goleniow.pl, ugim@goleniow.pl

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w  formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91 46 98 293 lub e-mail: abi@goleniow.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 25-10-2022 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 25-10-2022
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2022 11:32