Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 28 grudnia 2022 r.


Goleniów, 21.11.2022r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Pierwszy przetarg:

I. Obręb nr 5 miasta Goleniowa ul. Łąkowa

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została również wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób jej zagospodarowania.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów uchwalonym przez Radę Miejską w Goleniowie Uchwałą Nr LI/601/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. działka znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej - intensywnej (symbol MN1).

Kształt działki regularny, trapezowy, mocno wydłużony. Teren działki porośnięty dziko rosnącą trawą i krzewami. Konfiguracja terenu działki pagórkowata.

- działka nr 200/3 o powierzchni 951m2 , KW nr SZ1O/00049604/8

Cena wywoławcza: 118.890zł

II. Obręb nr 11 miasta Goleniowa w rejonie ulicy Stargardzkiej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została również wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób jej zagospodarowania.

Działka stanowi obszar między ulicą Stargardzką i ścieżką rowerową, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do działki drogą wewnętrzną od strony ulicy Stargardzkiej (działka nr 53), a następnie działką nr 54/3.

Teren porośnięty bezużytecznymi trawami i samosiejkami drzew liściastych. Działka ogrodzona jest starą pordzewiałą siatką, teren ze znacznym spadkiem. Teren wymaga wyrównania i usunięcia samosiejek drzew. Istnieje możliwość przyłączenia działki do istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

- działka nr 54/6 o powierzchni 775m2 , KW SZ1O/00033257/5

Cena wywoławcza: 118.020zł

III. Obręb Białuń.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania wynikający z decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z użytkowym poddaszem, wbudowanym garażem wraz z urządzeniami budowlanymi na każdej z działek.

Przy granicach działek od strony drogi rosną drzewa oraz dziko rosnące krzewy i trawa.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem Nabywca we własnym zakresie uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki we własnym zakresie i na własny koszt.

1)

- działka nr 147/2 o powierzchni 1.497m2 , KW nr SZ1O/00034950/0

Cena wywoławcza : 82.870zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina o warunkach zabudowy nr 27/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

2)

- działka nr 147/3 o powierzchni 1.506m2 , KW nr SZ1O/00034950/0

Cena wywoławcza : 83.350zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina o warunkach zabudowy nr 28/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

3)

- działka nr 147/4 o powierzchni 1.515m2 , KW nr SZ1O/00034950/0

Cena wywoławcza : 83.830zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina o warunkach zabudowy nr 29/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

4)

- działka nr 147/5 o powierzchni 1.520m2 , KW nr SZ1O/00034950/0

Cena wywoławcza : 84.100zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z decyzją Wójta Gminy Osina o warunkach zabudowy nr 30/2012 z dnia 26 listopada 2012r.

Kolejny przetarg:

     • I. Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Bolesława Chrobrego

Pod inwestycje polegające na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami.

1)

- działka nr 47/2 o powierzchni 1.060m2 , KW nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 131.270zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 698 z dnia 15 października 2009r.

Teren działki nierówny, z lekkim spadkiem w stronę ulicy B.Chrobrego.

2)

- działka nr 47/6 o powierzchni 954m2 , KW nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 117.880zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 702 z dnia 16 października 2009r.

3)

- działka nr 47/7 o powierzchni 1.171m2 , KW nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 140.920zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 703 z dnia 16 października 2009r.

4)

- działka nr 47/8 o powierzchni 1.080m2 , KW nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 130.660zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 704 z dnia 16 października 2009r.

5)

- działka nr 47/9 o powierzchni 1.992m2 , KW nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 238.300zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 700 z dnia 16 października 2009r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 12 października 2021 r. , drugi na dzień 12 maja 2022 r.

Uprzątnięcie i wyrównanie wszystkich ww. działek na koszt nabywców.

Gmina Goleniów nie przeprowadziła badań geologicznych ww. gruntów. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntów do zabudowy we własnym zakresie i na własny koszt.

Nieruchomości nie są obciążone innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomościami.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem Nabywca we własnym zakresie uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki we własnym zakresie i na własny koszt.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala konferencyjna nr 124 (I piętro, wejście „B” - od strony Biura Rady Miejskiej (tj. wejście boczne z prawej strony budynku).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361) w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 grudnia 2022r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wejście na przetarg wyłącznie dla uczestników przetargu lub ich pełnomocników.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości UGiM w Goleniowie, tel. 91 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją wyżej wymienionych nieruchomości .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91-4698293 lub email: abi@goleniow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 24-11-2022 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 21-11-2022
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2022 14:35