Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument LXI/712/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów. 2023-05-25 11:29
dokument LXI/711/23 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulic "Jasna" i "Miodowa" w miejscowości Podańsko. 2023-05-25 11:28
dokument LXI/710/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy placowi w Goleniowie. 2023-05-25 11:32
dokument LXI/709/23 w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów. 2023-05-25 11:25
dokument LX/705/23 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XLVII/578/22 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz w uchwale Nr LVII/671/23 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Goleniów. 2023-04-27 15:12
dokument LX/704/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko. 2023-04-27 15:43
dokument LX/703/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Łozienica. 2023-04-27 15:42
dokument LX/702/23 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pomiędzy ulicą Nowogardzką a linią kolejową, położony w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Goleniów 2023-04-27 15:07
dokument LX/701/23 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/267/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług 2023-04-27 15:06
dokument LX/700/23 w sprawie przekazania projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goleniów do zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie 2023-04-27 15:05
dokument LX/699/23 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Goleniów w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu Lider Powiatu Goleniowskiego na czas nieokreślony. 2023-04-27 14:57
dokument LIX/698/23 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Glewicach. 2023-04-04 15:14
dokument LIX/697/23 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnych. 2023-04-17 09:14
dokument LIX/696/23 w sprawie przekazania skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 2023-04-04 15:13
dokument LIX/695/23 w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie. 2023-04-04 15:12
dokument LIX/694/23 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego uchwały Nr XV/75/2023 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI. 2023-04-04 15:12
dokument LIX/693/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028. 2023-04-04 15:11
dokument LIX/692/23 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. 2023-04-04 15:10
dokument LIX/691/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/650/22 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich. 2023-04-04 15:10
dokument LIX/690/23 w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w gminie Goleniów. 2023-04-27 07:42
dokument LIX/689/23 zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/462/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2023-04-04 15:09
dokument LIX/688/23w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2023 rok. 2023-04-04 15:08
dokument LIX/687/23 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Goleniów oraz określenia sezonu kąpielowego. 2023-04-04 15:07
dokument LIX/686/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na lata 2023 - 2026". 2023-04-04 15:06
dokument LIX/685/23 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego w Goleniowie. 2023-04-04 15:05
dokument LVIII/684/23 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 października 2022 r., na Burmistrza Gminy Goleniów. 2023-03-07 11:35
dokument LVIII/683/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028 . 2023-03-07 11:34
dokument LVIII/682/23 w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r. 2023-03-07 11:33
dokument LVIII/681/23 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2023-03-07 11:33
dokument LVIII/680/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty. 2023-03-07 11:32
dokument LVIII/679/23 zmieniająca Uchwałę Nr XI/137/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnych wytypowanych do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 2023-03-07 11:32
dokument LVIII/678/23 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Żółwia ustalonej jako przysiółek wsi Budno na Żółwia rodzaj miejscowości ,"kolonia" . 2023-03-07 11:31
dokument LVIII/677/23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny. 2023-03-07 11:29
dokument LVIII/676/23 w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" w Gminie Goleniów na rok 2023 w związku z przystąpieniem Gminy Goleniów do realizacji rządowego Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023. 2023-03-07 11:30
dokument LVII/675/23 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2023-01-27 12:07
dokument LVII/674/23 w sprawie przekazania skargi do Wojewody Zachodniopomorskiego 2023-01-27 12:07
dokument LVII/673/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 12 stycznia 2023 r. 2023-01-27 12:06
dokument LVII/672/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 października 2022 r. 2023-01-27 12:05
dokument LVII/671/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 listopada 2022 r. 2023-01-27 12:05
dokument LVII/670/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 października 2022 r. 2023-01-27 12:04
dokument LVII/669/23 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2023 rok 2023-01-27 12:03
dokument LVII/668/23 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2023 rok 2023-01-27 12:03
dokument LVII/667/23 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją nowych sieci wodno-kanalizacyjnych 2023-01-27 12:02
dokument LVII/666/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 2023-01-27 12:02
dokument LVII/665/23 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/267/20 Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług 2023-01-27 12:01
dokument LVII/664/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Załomiu przy ulicy Polnej 2023-02-22 13:33
dokument LVII/663/23 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Jarzębinowa" w miejscowości Białuń 2023-01-27 12:00
dokument LVII/662/23 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 2023-01-27 11:59
dokument LVII/661/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-01-27 11:58
dokument LVII/660/23 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2023-2027 2023-01-27 15:06
dokument LXI/708/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/234/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goleniów na lata 2020-2025". 2023-05-25 11:24
dokument Uchwała Nr LXI/707/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/476/21 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie i nadania jej Statutu. 2023-05-25 11:23
dokument LXI/706/23 w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych. 2023-05-25 11:22