Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy i drugi przetarg publiczny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 24 października 2023 r.


Goleniów, 18.09.2023r.

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Pierwszy przetarg:

I. Obręb nr 11 miasta Goleniów

Budynek mieszkalny jednorodzinny przy ulicy Stargardzkiej nr 24a w Goleniowie o powierzchni 52,80m2 wraz z działką nr 18/37 o powierzchni 422m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Księga Wieczysta Nr SZ1O/00033846/1.

Budynek składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i korytarza na parterze budynku oraz z pokoju na poddaszu.

Dla budynku przy ul.Stargardzkiej nr 24a w Goleniowie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej numer SCHE/4929/115/2023, które jest ważne do 01.07.2033r.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

    • Łączna cena wywoławcza: 115.791zł.

Przetarg przeprowadza się łącznie na grunt i budynek mieszkalny.

II. Obręb nr 7 miasta Goleniów

Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ulicy Marii Konopnickiej nr 11 w Goleniowie o powierzchni 20,94m2 , do którego pomieszczeniem przynależnym jest komórka gospodarcza o powierzchni 9,00m2 wraz z udziałem do 174/1000 części w nieruchomości wspólnej i w prawie własności działki nr 96 o powierzchni 312m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Księga Wieczysta Nr SZ1O/00003714/8.

Lokal mieszkalny nr 3 składający się z pokoju i kuchni położony jest na I piętrze budynku trzylokalowego. Wc przeznaczone do korzystania przez właściciela lokalu nr 3 znajduje się na parterze budynku.

  • Dla lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul.Marii Konopnickiej nr 11 w Goleniowie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej numer SCHE/4929/114/2023, które jest ważne do 01.07.2033r.

  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

    • Łączna cena wywoławcza: 68.575,50zł.

Przetarg przeprowadza się łącznie na grunt i lokal mieszkalny.

III. Obręb Danowo

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Danowie nr 6 o powierzchni 68,80m2 wraz z budynkiem gospodarczym o powierzchni 66,70m2 z działką nr 93/1 o powierzchni 1.239m2 oraz udział do ? części w działce nr 93/2 o powierzchni 295m2.

Budynek mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni i korytarza na parterze budynku oraz z pokoju na poddaszu. Na nieruchomości znajduje się również blaszany garaż.

Dla budynku w Danowie nr 6 zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej numer SCHE/4929/113/2023, które jest ważne do 01.07.2033r.

Działka nr 93/2 stanowi drogę, zapewniającą dostęp do działek nr 93/3 i 93/1.

Nabywca będzie zobowiązany do uczestniczenia w kosztach budowy i urządzeniu całej działki nr 93/2 w udziale do 1/2 części.

Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Księga Wieczysta Nr SZ1O/00057979/6.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

    • Łączna cena wywoławcza: 108.662,10zł.

Przetarg przeprowadza się łącznie na grunt i budynki.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu, z zachowaniem proporcji wynikającej z ceny wywoławczej, zostanie ustalona cena za udział w działce nr 93/2 i cena za nieruchomość zabudowaną stanowiącą działkę nr 93/1.

Do wylicytowanej ceny udziału w działce nr 93/2 zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nieruchomości wymienione w punktach I, II i III można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z pracownikiem Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego- nr telefonu 91 418 28 51.

Drugi przetarg:

I. Obręb Danowo.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działki nr 93 tj. przed wykonaniem podziału geodezyjnego, została wydana Decyzja Burmistrza Gminy Goleniów nr 503 o warunkach zabudowy z dnia 07 października 2022 r.: WPN.6730.419.2022.MSz dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną. Następnie, w wyniku prac geodezyjnych powstały działki nr: 93/1, 93/2, 93/3.

Nie została wydana odrębna Decyzja o warunkach zabudowy dla nowopowstałej działki.

Nabywca we własnym zakresie uzyska Decyzję o warunkach zabudowy dla nowopowstałych działek, która określi sposób ich zagospodarowania. Sąsiednia działka nr 93/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym.

- działka nr 93/3 o powierzchni 0,1266ha oraz udział do 1/2 części w prawie własności działki nr 93/2 o powierzchni 0,0295ha stanowiącej dostęp do działki nr 93/3, które wpisane są w Księdze Wieczystej KW nr SZ1O/00057979/6

Łączna cena wywoławcza: 57.940zł

Nabywca będzie zobowiązany do uczestniczenia w kosztach budowy i urządzeniu całej działki nr 93/2 w udziale do 1/2 części.

Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości został ogłoszony na dzień 15 czerwca 2023 r.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2023 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala konferencyjna nr 124 (I piętro, wejście „B” - od strony Biura Rady Miejskiej (tj. wejście boczne z prawej strony budynku).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem nieruchomości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361) w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 17 października 2023r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wejście na przetarg wyłącznie dla uczestników przetargu lub ich pełnomocników.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości UGiM w Goleniowie, tel. 91 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91-4698293 lub email: abi@goleniow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 18-09-2023 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Miturska 18-09-2023
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2023 15:02