Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomosci gminnych na dzień 11 października


Goleniów, 31.08.2011r.

 

 

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

     •  

     • I) Obręb nr 1 miasta Goleniowa

- działki nr 165/1 i 165/8 o łącznej powierzchni 602m2 , ul. 11-go Listopada, KW 33914

Łączna cena wywoławcza : 83.620zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 5 z dnia 07 stycznia 2011r.

Teren działki porośnięty dziko rosnącymi krzewami i trawą.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 14 czerwca 2011r.

 

 

     • II. Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Bolesława Chrobrego

Pod inwestycje polegające na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami.

1)

- działka nr 47/2 o powierzchni 1.060m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 79.680zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 698 z dnia 15 października 2009r.

Teren działki nierówny, z lekkim spadkiem w stronę ulicy B.Chrobrego, porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

2)

- działka nr 47/6 o powierzchni 954m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 72.280zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 702 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

3)

- działka nr 47/7 o powierzchni 1.171m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 88.590zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 703 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

4)

- działka nr 47/8 o powierzchni 1.080m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 80.520zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 704 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

5)

- działka nr 47/9 o powierzchni 1.992m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 146.930zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 700 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

6)

- działka nr 46/5 o powierzchni 1.050m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 78.810zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 696 z dnia 15 października 2009r.

Przez teren działki przebiega infrastruktura techniczna - sieć kanalizacji deszczowej.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

Na działce rośnie 1 drzewo liściaste i 1 drzewo iglaste. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

7)

- działka nr 46/6 o powierzchni 1.313m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 101.840 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 700 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

8)

- działka nr 46/8 o powierzchni 941m2 , KW SZ1O/00050391/1

Cena wywoławcza : 76.000zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 694 z dnia 15 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 21 lipca 2011r.

 

III. Obręb Krępsko

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 232

o warunkach zabudowy z dnia 05 maja 2009r., WAOŚ - MSZ-7331/61/2009.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1. działka nr 76/15 o powierzchni 1.786m2 , ulica Piotra Pawła nr 1c, KW 46005

Cena wywoławcza : 79.240zł

 

2. działka nr 76/17 o powierzchni 1.754m2 , ulica Piotra Pawła nr 1 , KW 46005

Cena wywoławcza : 77.850zł

 

Na skraju działek nr 76/15 i 76/17 znajdują się słupy energetyczne podtrzymujące napowietrzną linię energetyczną. W przypadku kolizji inwestycji z istniejąca infrastrukturą przeniesienie na koszt nabywcy.

Teren działek porośnięty jest bezużytecznymi trawami i chwastami oraz samosiejkami krzewów i drzew.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 232.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 21 lipca 2011r.

 

 

 

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

 

Niwelacja i uprzątnięcie terenu poszczególnych nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntów do zabudowy we własnym zakresie.

 

 

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2011r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 04 października 2011r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 października 2011r. Wadium należy wpłacać na konto: Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

 

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

 

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /..91/ 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 01-09-2011 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 01-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Genowefa Palczak 01-09-2011 14:30