Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg publiczny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 24 listopada 2011r


Goleniów, 18.10.2011r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

     • I. Obręb Modrzewie

- działka nr 1085/7 o powierzchni 5.450m2 , KW 17386

Cena wywoławcza : 160.420zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów” uchwalonym przez Radę Miejską w Goleniowie Uchwałą Nr XXXI/404/09 z dnia 30 czerwca 2009r. , nieruchomość zaprojektowano pod tereny usług, produkcji rolniczej, zabudowy mieszkaniowej i komunikacji samochodowej w strefie rozwoju działalności gospodarczej.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nabywca zapewni dojazd we własnym zakresie.

Zarządca drogi - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie nie wyraził zgody na podłączenie działki nr 1085/7 do drogi krajowej nr 3.

 1. Goleniów obręb nr 4, ulica Botaniczna osiedle „Zielone Wzgórza”

- działka nr 139/88 o powierzchni 5.183m2 , KW SZ1O/00013827/6

Łączna cena wywoławcza : 233.000zł

Na działce posadowiony jest wolnostojący budynek magazynu. Jest to dawny obiekt wojskowy - schron żelbetowy o powierzchni użytkowej 524m2. Budynek jest mocno zniszczony, zdewastowany i nie nadaje się do użytku - wymaga remontu lub rozbiórki.

Na działce obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/49/07 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 marca 2007r. działka o numerze nr 139/88 zawiera się w granicach terenu elementarnego 10 ZP, przeznaczenie - teren zieleni urządzonej. Dopuszcza się możliwość wykorzystania istniejącego obiektu, po jego przebudowie i dostosowaniu do funkcji usługowej w zakresie małej gastronomii, handlu, sportu i rekreacji. Dopuszcza się również jego likwidację.

Teren działki porośnięty dziko rosnącymi krzewami, trawą oraz drzewami liściastymi i iglastymi.

     • Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomości nie są obciążone , ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2011r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 ( niski parter ).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 18 listopada 2011r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2011r. Wadium należy wpłacać na konto : Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący nieruchomość.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży - wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl

Burmistrz Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny , informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 21-10-2011 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 21-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2011 14:16