Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 16 grudnia 2011r.


Goleniów, 14.11.2011r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

     • I. Obręb nr 4 miasta Goleniowa ul. Rybacka osiedle „Zielone Wzgórza”

W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 18 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym . W opracowanym planie widnieje zapis „ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zachowanie w max. stopniu istniejącego zadrzewienia (świerków pospolitych i modrzewi europejskich) z możliwością wycinki jedynie niezbędnych drzew dla uzyskania odpowiedniego nasłonecznienia terenu oraz dla celów sanitarnych ustala się nakaz wprowadzenia zieleni wysokiej i średniej zróżnicowanej gatunkowo wzdłuż terenów istniejących dróg.

- działka nr 139/50 o powierzchni 941m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 62.140zł

- działka nr 139/51 o powierzchni 940m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 61.140zł

- działka nr 139/53 o powierzchni 837m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 56.030zł

- działka nr 139/55 o powierzchni 957m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 63.430zł

W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 8 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym .

- działka nr 139/59 o powierzchni 979m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 63.730zł

- działka nr 139/60 o powierzchni 1.052m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 68.550zł

     • Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

     • Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Teren uzbrojony wyłącznie w sieć sanitarną. Wykonanie sieci wodociągowej po wprowadzeniu zadania do „Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych

i Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Goleniów na lata 2011-2017”, bądź wcześniejsze uzbrojenie we własnym zakresie przez nabywców.

Niwelacja i uprzątnięcie terenu nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomości nie są obciążone , ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2011r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 ( niski parter ).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 09 grudnia 2011r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2011r. Wadium należy wpłacać na konto : Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący nieruchomość.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży - wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl

Burmistrz Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny , informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Miturska 15-11-2011 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2011 14:40