Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Zadania z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci, w tym:

 

Zadanie I Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Goleniowie

Zadanie II Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Danowie

Zadanie III Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Kliniskach

Wielkich

Zadanie IV Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Marszewie

Zadanie V Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Mostach

Zadanie VI Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Stawnie

Zadanie VII Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Świętej

Zadanie VIII Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Żółwiej

Błoci

52980

37080

41080

 

33080

37080

37080

41080

37080

 

Uwaga! Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu Gminy Goleniów w części przeznaczonej na realizację zadania.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póżn. zm.).

 2. Zlecenia wykonania zadań dokonuje się w formie powierzenia, tj. udzielenia dotacji na finansowanie ich realizacji.

 3. W ramach dotacji finansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania, w tym w szczególności:

1) otwarcie świetlicy od poniedziałku do piątku przez co najmniej 4 godziny dziennie,

2) zatrudnienie co najmniej 1 osoby z wykształceniem pedagogicznym - kwalifikacje kadry pedagogicznej powinny być potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami,

3) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,

4) pomoc w nauce,

5) dożywianie (przynajmniej jeden posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania),

6) organizacja czasu wolnego,

7) organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania,

8) działania koordynatora projektu.

 

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2012 r.

Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczenia kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu określonego w podpisanej umowie.

 1. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 16 grudnia 2011 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Na każde z zadań będące przedmiotem konkursu należy złożyć odrębną ofertę.

 4. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jeden podmiot na dane zadanie spowoduje wyłączenie go z procedury konkursowej.

 

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) merytoryczna zawartości oferty: atrakcyjność oferty programowej rozumiana w szczególności jako różnorodność zajęć, dostosowanie zajęć do adresatów projektu, ich wieku i potrzeb rozwojowych, liczba uczestników projektu (oceniana w skali 0 - 35),

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniana w skali 0 - 35),

c) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 30).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają finansowaniu.

 

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów, po wstępnej ocenie projektu pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Administracji i Spraw Społecznych Urzędu, dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizacje zadań w ciągu 7 dni od daty przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2012, gwarantującej środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

 1. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 2. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 3. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 4. Możliwe jest sfinansowanie jednej oferty lub nie sfinansowanie żadnej z ofert.

 5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 6. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 7. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

VII. Dotacja przekazana na realizację zadania polegającego na prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci wynosiła w 2010 r. 195225,12, a w 2011 r. - 246640 zł.

 

VIII. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 914698203, 914698216.

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

 

Goleniów, 25 listopada 2011 r.

 

3

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 25-11-2011 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 15:52