Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta Exodus w Goleniowie


Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta Exodus w Goleniowie

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzenie Klubu Abstynenta Exodus w Goleniowie

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Przedmiotem konkursu jest prowadzenie Klubu Abstynenta Exodus w Goleniowie.

Celem jest realizacja zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi polegającego na wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych :

- wspomaganie trzeźwienia osób uzależnionych od alkoholu,

- wspomaganie rodzin z problemem alkoholowym,

- propagowanie trzeźwego stylu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,

- umożliwianie działania grup samopomocowych dla alkoholików i ich rodzin,

- organizowanie trzeźwościowych imprez sportowo - rekreacyjnych,

- współpraca z podobnymi działaniami w innych gminach.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 33000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póżn. zm.).

 1. Zlecenia wykonania zadania dokonuje się w formie powierzenia, tj. udzielenia dotacji na finansowanie jego realizacji.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 3 stycznia 2012 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2012 r.

Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczenia kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu określonego w

podpisanej umowie.

 1. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na prowadzenie Klubu Abstnenta Exodus w Goleniowie”.

 1. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 2 stycznia 2012 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 1. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) wartość merytoryczna oferty: atrakcyjność oferty programowej, dostosowanie zajęć do adresatów projektu, ich wieku, potrzeb rozwojowych, liczba uczestników zadania (oceniana w skali 0 - 35),

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniana w skali 0 - 35),

c) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 30).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają finansowaniu.

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizacje zadań w ciągu 7 dni od końcowego terminu przyjmowania ofert.

 1. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 1. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 1. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 1. Możliwe jest sfinansowanie jednej oferty lub nie sfinansowanie żadnej z ofert.

 1. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 1. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 1. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

VII. Dotacja przekazana na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta Exodus w Goleniowie wynosiła w 2010 r. 31500 zł, a w 2011 r. - 33000 zł.

VIII. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 914698276, 510161204.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Goleniów, 25 listopada 2011 r.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 12-12-2011 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 12-12-2011 09:45