Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Pocztowej 15/18, 72-100 Goleniów


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2012

Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów, przy ul. Pocztowej 15/18 w Goleniowie.

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na wybór organu prowadzącego, który z dniem 1 września 2012 r. będzie prowadził niepubliczne przedszkole w budynku stanowiącym własność Gminy Goleniów przy ul. Pocztowej 15/18, 72-100 Goleniów.

§ 1.

1. Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola na majątku Gminy Goleniów.

2. Przedmiotem konkursu jest wybór organu prowadzącego dającego gwarancję prawidłowej realizacji zadania polegającego na prowadzeniu niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), od dnia 1 września 2012 r., któremu zostanie na czas nieokreślony wydzierżawiona nieruchomość i użyczone mienie ruchome, o których mowa w pkt 3.

3. Opis nieruchomości: Gmina Goleniów oferuje wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola, o powierzchni użytkowej 624,05 m2, położonej w Goleniowie przy ul. Pocztowej 15/18, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 427, o powierzchni 4070 m2, w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów, zapisanej w księdze wieczystej KW brak, prowadzonej przez brak i użyczenie mienia ruchomego, składającego się z środków trwałych i wyposażenia. W ww. budynku przedszkola użyczane są 2 pomieszczenia piwniczne o łącznej powierzchni 100 m2 wraz z sanitariatem przez stowarzyszenia (niniejsza powierzchnia nie jest uwzględniona w ww. powierzchni użytkowej budynku) organ prowadzący przedszkole zgodnie z projektem umowy będzie zobligowany do dalszego użyczenia niniejszych pomieszczeń.

4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się dnia 23.02.2012 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleniów: www.bip.goleniow.pl w zakładce „Ważne informacje - ogłoszenie”, na stronie internetowej Gminy Goleniów: www.goleniow.pl w zakładce „Najświeższe wiadomości”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Goleniowie.

5. Termin składania ofert w sekretariacie (pok. 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie mija dnia 08.03.2012 r. o godzinie 12.00.

§ 2.

1. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz Gminy Goleniów powołuje Komisję konkursową w składzie:

1) Burmistrz Gminy Goleniów, jako przewodniczący,

2) I Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów,

3) Skarbnik Gminy Goleniów,

4) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 5 „Misiowe Przedszkole” w Goleniowie,

5) Przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 5 „Misiowe Przedszkole” w Goleniowie,

6) 2 przedstawicieli Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UGiM w Goleniowie,

- dyrektor wydziału, jako zastępca przewodniczącego,

- inspektor, jako sekretarz.

2. Pracami Komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją” kieruje przewodniczący, a w przypadku nieobecności przewodniczącego zastępca przewodniczącego.

3. Prace Komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków.

4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

§ 3.

Oferty powinny zawierać:

 1. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola, w tym:

1) ofertę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą,

2) organizację pracy przedszkola,

3) wieloletni plan rozwoju przedszkola.

 1. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zarządzaniu przedszkolem lub szkołą, potwierdzone dokumentami, bądź o braku takiego doświadczenia.

 2. Oświadczenie, że wysokość opłaty miesięcznej ponoszonej przez rodziców za realizację podstawy programowej (bez uwzględniania zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie rodziców) i 9 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu:

1) w roku szkolnym 2012-13 nie będzie większa niż 100% kwoty opłaty w przedszkolach samorządowych, odpowiadającej 9 godzinnemu pobytowi dziecka w przedszkolu,

2) w latach kolejnych nie będzie większa niż 110% kwoty opłaty w przedszkolach samorządowych, odpowiadającej 9 godzinnemu pobytowi dziecka w przedszkolu.

 1. Oświadczenie o gotowości dzierżawy nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 3, wraz z zobowiązaniem do ponoszenia kosztów czynszu dzierżawnego w wysokości 2170 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt złotych) miesięcznie powiększonego o obowiązujący podatek od towarów i usług, który będzie waloryzowany raz w roku, tj. od dnia 1 kwietnia danego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni oraz zobowiązanie do ponoszenia kosztów eksploatacji pomieszczeń i ich bieżącego utrzymania wraz z niezbędnymi remontami.

 2. Oświadczenie o gotowości użyczenia pomieszczeń stowarzyszeniom obecnie funkcjonującym w budynku przedszkola.

 3. Aktualny odpis albo zaświadczenie z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzające status prawny oferenta (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, albo kserokopii dowodu osobistego (w przypadku osoby fizycznej).

 4. Oświadczenie, że oferent (w przypadku osoby fizycznej) lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (w przypadku osoby prawnej) nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu/nim postępowanie karne.

 5. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na prowadzenie przedszkola.

 6. Oświadczenie oferenta o braku zaległości w uiszczaniu podatków i składek na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które będzie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem przed podpisaniem umowy.

§ 4.

Kryteria podlegające ocenie:

 1. oferta edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola,

 2. organizacja pracy przedszkola,

 3. wieloletni plan rozwoju przedszkola,

 4. doświadczenie w zarządzaniu przedszkolem lub szkołą.

§ 5.

 1. Dnia 08.03.2012 r. o godzinie 13.00 Komisja w części jawnej dokonuje otwarcia ofert i podaje nazwę i adres oferenta oraz termin złożenia oferty.

 2. Komisja w części niejawnej rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia, czy oferty zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że oferta spełnia wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o konkursie, według formularza spełniania warunków formalnych konkursu, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o konkursie dokumentów, oraz oferty, z których wynika, że oferta nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu i nie są dopuszczone do dalszego postępowania konkursowego.

 4. Wybór oferenta i rozstrzygnięcie konkursu może być dokonane, jeżeli wpłynie co najmniej jedna ważna oferta spełniająca wymogi regulaminu.

 5. Zastępca Przewodniczącego Komisji telefonicznie informuje oferentów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego - części ustnej. Listę oferentów zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego oraz jego termin zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleniów.

§ 6.

 1. Oferenci w części niejawnej prezentują swoją ofertę w kolejności alfabetycznej.

 2. Członkowie Komisji mogą zadawać oferentom pytania.

 3. Komisja wyłania oferenta w głosowaniu tajnym. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem.

 4. Konkurs wyłania oferenta, jeżeli jeden z uczestników otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji.

 5. Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni oferenta, a do konkursu przystąpiło co najmniej dwóch oferentów, przeprowadza się drugie głosowanie. Do drugiej tury przechodzą dwaj oferenci, którzy uzyskali najwięcej głosów, a jeżeli według powyższej zasady nie można wyłonić dwóch oferentów, wszyscy oferenci, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów.

 6. Jeżeli w drugim głosowaniu oferent nie zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 4, komisja konkursowa zarządza jeszcze jedno głosowanie według reguł określonych w ust. 5 albo stwierdza nierozstrzygnięcie konkursu.

 7. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji.

 8. O ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu, oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 9. Od ostatecznej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu w każdym momencie bez podawania przyczyn.

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Matławski 23-02-2012 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Matławski 23-02-2012 08:20