Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KONKURS NA STANOWISKO: Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie Ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniów działając na podstawie Regulaminu Przeprowadzania Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Goleniowie OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki


Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki, w dni robocze,  w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie do 13.04.2012 r.
Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do siedziby Spółki.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
• Ukończone studia wyższe (techniczne, ekonomiczne, prawnicze),
• Posiadać minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
a) List motywacyjny wraz z CV
b) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:
• dyplom ukończenia studiów wyższych (technicznych, ekonomicznych, prawniczych),
• zaświadczenie potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.
c) Pisemne opracowanie zawierające ocenę sytuacji Spółki dokonaną w oparciu o udostępnione dokumenty wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju Spółki.
d) Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wystawione nie wcześniej niż 1-miesiąc przed datą ogłoszenia.
e) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
f) Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
g) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej i braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych.
h) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Goleniowie i jego akceptacja.
i) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o.
j) Wszystkie oświadczenia i przedkładane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem przez kandydata.
k) Informację o numerze telefonu, pod którym należy kontaktować się z kandydatem.

Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, a w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifi kacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
W toku postępowania konkursowego również w trakcie rozmowy kwalifi kacyjnej kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej wszelkie dodatkowe dokumenty.
Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.

Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie odpowiednio: „Postępowanie kwalifi kacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki PEC w Goleniowie - nie otwierać” i zaadresowane na Radę Nadzorczą PEC Sp. z o.o.
Kandydaci, których oferty po weryfi kacji uznane zostały za kompletne dopuszczeni są do II etapu konkursu, o czym zostaną powiadomieni listem poleconym lub telefonicznie.
Kandydatom w siedzibie Spółki, udostępnione będą dokumenty Spółki (bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok), po złożeniu przez nich oświadczenia o nie ujawnianiu, ani nie wykorzystaniu dokumentów i informacji dotyczących PEC Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza w II etapie przeprowadzi z kandydatem rozmowę kwalifi kacyjną, w toku której oceniać będzie w szczególności:
a) wiedzę o zakresie działania Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka.
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych.
d) znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych.
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
f) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce prawa handlowego.
g) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy fi nansowej i rachunkowości zarządczej.

Rozmowy kwalifi kacyjne odbywać się będą w siedzibie PEC Sp. z o.o. w Goleniowie.
O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, co najmniej na 3 dni przed jej terminem.
Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez rozstrzygnięcia, o czym powiadamia pisemnie kandydatów.
Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu pisemnie o jego wynikach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 30-03-2012 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2012 10:41