Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt

 

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Zadanie z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczące działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu Gminy Goleniów oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

W ramach dotacji finansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania, w tym w szczególności:

 • sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących i bezdomnych psów,

 • pomoc diagnostyczna i operacyjna dla bezdomnych psów,

 • odrobaczanie, odpchlanie, szczepienia na choroby wirusowe psów z przytuliska,

 • wykonywanie paszportów dla psów wysyłanych za granicę.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20000 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póżn. zm.).

 2. Zlecenia wykonania zadania dokonuje się w formie powierzenia, tj. udzielenia dotacji na finansowanie jego realizacji.

 3. Uwaga: rozliczane będą koszty od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w umowie.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 21 grudnia 2012 r.

 2. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków.

 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku organizacja może:

1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

2) przedstawić aktualizację opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2012 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji oraz statut organizacji.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) wartość merytoryczna proponowanych działań, efekty realizacji zadania w stosunku założeń konkursu (oceniana w skali 0 - 35),

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniana w skali 0 - 35),

c) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 30).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają finansowaniu.

 

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów, po wstępnej ocenie projektu pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Administracji i Spraw Społecznych Urzędu, dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podziału środków na realizację zadania w terminie 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.

 1. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 2. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 3. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 4. Możliwe jest sfinansowanie jednej oferty lub nie sfinansowanie żadnej z ofert.

 5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 6. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 7. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

VII. Dotychczas Gmina Goleniów nie zlecała organizacjom pozarządowych realizacji zadań tego samego rodzaju.

 

VIII. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 914698203, 914698216.

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

 

 

 

 

 

 

Goleniów, 3 kwietnia 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 03-04-2012 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 15:54