Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Zadanie z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczące organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i i młodzieży w czasie wakacji letnich, w tym:

Zadanie I Organizowanie form wyjazdowych wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Preferowane będą oferty obejmujące dzieci i młodzież spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej - dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 351 zł.

Zadanie II Organizowanie wypoczynku stacjonarnego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży.

 1. Cel zadania:

a) zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży w czasie wakacji letnich,

b) zwiększenie oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania w czasie wakacji letnich,

c) propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.

 1. Finansowaniem objęte będą formy wypoczynku organizowane:

1) poza miejscem zamieszkania Zadania I, trwające minimum 7 dni (6 noclegów) - w wysokości do 50,00 zł na uczestnika dziennie,

2) w miejscu zamieszkania Zadanie II, trwające minimum 5 dni - w wysokości do 10,00 zł na uczestnika dziennie.

 1. Zastrzega się prawo do zmniejszenia liczby dzieci i młodzieży objętej finansowaniem w stosunku do przedłożonej oferty.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadania wynosi 105000 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póżn. zm.).

 2. Zlecenia wykonania zadania dokonuje się w formie powierzenia, tj. udzielenia dotacji na finansowanie jego realizacji.

 3. Uwaga: Rozliczane będą koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w umowie.

 4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie następujących kosztów:

a) wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników,

b) zakupu materiałów na zajęcia dla uczestników,

c) transportu uczestników,

d) koszty osobowe opiekunów w wysokości nie przekraczającej odpowiednio 50,00 zł (Zadanie I) i 10,00 zł (Zadanie II) dziennie,

e) obsługi przewodnickiej i sędziowskiej imprez,

f) ubezpieczenia uczestników,

g) wstępu do zwiedzanych obiektów,

h) opłat za wynajem sal i wstęp do obiektów sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych.

 1. W przypadku realizacji Zadania I - kwalifikacji uczestników wyjazdu dokonuje organizator we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goleniowie.

 2. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż o 10 %.

 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku organizacja może:

1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

2) przedstawić aktualizacje opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane w okresie wakacji letnich, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 29 czerwca 2012 r. i kończy nie później niż 31 sierpnia 2012 r.

Uwaga: Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie.

 1. Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież z terenu Gminy Goleniów.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert dotyczący organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 1 czerwca 2012 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Na każde z zadań będące przedmiotem konkursu należy złożyć odrębną ofertę.

 4. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jeden podmiot na dane zadanie spowoduje wyłączenie go z procedury konkursowej.

 

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) wartość merytoryczna oferty: atrakcyjność oferty programowej rozumiana w szczególności jako różnorodność zajęć, dostosowanie zajęć do adresata wypoczynku, jego wieku, potrzeb rozwojowych, liczba uczestników wypoczynku, czas trwania wypoczynku (oceniana w skali 0 - 35),

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniana w skali 0 - 35),

c) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 30).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

 

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów, po wstępnej ocenie projektu pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Administracji i Spraw Społecznych Urzędu, dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania w terminie 7 dni od terminu zakończenia składania ofert.

 2. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 3. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 4. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 5. Możliwe jest sfinansowanie jednej oferty lub nie sfinansowanie żadnej z ofert.

 6. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 7. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 8. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

VII. Zrealizowane w 2011 r. i realizowane w 2012 r. przez Gminę Goleniów zadania publiczne tego samego rodzaju i wysokość dotacji na ich realizację:

rok 2011 - 1) organizacja różnych firm wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: 23830 zł,

2) organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży:96000 zł,

rok 2012 - organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: 25000 zł.

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

 

 

Goleniów, 11 maja 2012 r.

4

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 11-05-2012 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Edyta Guzikiewicz 18-05-2012 13:35