Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

I.  Zadania objęte konkursem
Zadanie I : Bożonarodzeniowa pomoc świąteczna dla najuboższych. Termin realizacji w okresie od 7 – 28 grudnia 2009 r. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie zadania wynosi 5000 zł.
Zadanie II: Spotkanie wigilijne. Termin realizacji w okresie od 17 – 24 grudnia 2009 r. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie zadania wynosi 2000 zł   

II. Warunki konkursu
1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.).
2.Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
3.Dofinansowanie nie może przekraczać:
Zadanie I – 85 % całkowitych kosztów zadania
Zadanie II – 70 % całkowitych kosztów zadania.
4.Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania, w tym:
Zadanie I – na przygotowanie żywnościowych paczek świątecznych dla osób dotkniętych ubóstwem, długotrwałym bezrobociem, spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 351,00 zł, a dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 477,00 zł)
Zadanie II – na organizację integracyjnego spotkania wigilijnego, zorganizowanego zgodnie z polską tradycją dla co najmniej 50 osób samotnych, dotkniętych ubóstwem.  
5.Uwaga! - w przypadku Zadania II rozpatrywane będą wyłącznie oferty zakładające współdziałanie przy realizacji projektu co najmniej trzech podmiotów.   
6.W przypadku gdy suma dofinansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokość dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji organizator konkursu może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji.

III. Termin i warunki składania ofert
1.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427). Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl
2.Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ”.
3.Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 16 listopada 2009 r. o godz. 12.00.
4.Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
5.Podmioty składające kilka ofert mogą złożyć wymagane poniżej dokumenty tylko raz, jako załącznik do pierwszej oferty:
a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) kserokopię statutu,
c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2008, lub w przypadku krótszej działalności –  za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,
d) sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2008, lub w przypadku krótszej działalności – za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty.
6.Jeżeli aktualne dokumenty wymienione w ust. 5 są w posiadaniu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o tym fakcie.   
7.Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.    
8.Uwaga! - jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań.

IV. Termin i tryb wyboru oferty
1.Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu ich składania.
2.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Zespół Konsultacyjny powołany przez Burmistrza Gminy Goleniów.
3.Zespół w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.
4.Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Gminy Goleniów.
5.O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.
6.Zarządzenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

V. Kryteria wyboru oferty
1.Kryteria formalne:
a) terminowość złożenia oferty,
b) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),
c) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.
2.Kryteria merytoryczne:
a) zawartość merytoryczna oferty (oceniana w skali 0 - 30),
b) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udział innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0 - 30),
c) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniane w skali 0 - 30),  
d) wkład pracy wolontariuszy (oceniany w skali 0 - 10).

VI. Dotacje przekazane na realizację  zadań tego samego rodzaju w 2008r. wynosiły:
Zadanie I – 5000 zł,
Zadanie II – 2000 zł.

VII. Regulacje końcowe
1.Decyzje o  odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2.Dodatkowych informacji o konkursie udziela Pełnomocnik ds. Organizacji pozarządowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 20-11-2009 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 15:45