Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

 

OGŁOSZENIE

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

 

 

I. Zadania objęte konkursem

Zadanie I: Profilaktyka, pomoc psychologiczna i rehabilitacja zdrowotna osób chorych na choroby przewlekłe, nowotworowe.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. profilaktyka w zwalczaniu chorób przewlekłych, nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich Gminy Goleniów,

 2. pomoc psychologiczna dla chorujących na choroby przewlekłe, nowotworowe i ich rodzin,

 3. rehabilitacja fizyczna osób po przebytej chorobie

Zadanie II: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, higieny żywienia i zdrowego stylu życia.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. programy oparte na edukacji zdrowotnej z zakresu dietetyki i higieny żywienia,

 2. popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa.

Zadanie III: Organizacja szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zadanie IV: Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny dla dzieci w wieku 4 - 7 lat.

 

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi:

Zadanie I : 9.000,00 zł

Zadanie II: 2.000,00 zł

Zadanie III: 10.000,00zł

Zadanie IV: 6.000,00 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 1. Dofinansowanie nie może przekraczać 70 % całkowitych kosztów zadania.

 2. Żadne koszty poniesione przed dniem ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu nie mogą być przedmiotem dotacji.

 3. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania, w tym na:

1) Zadanie I:

a) porady psychologiczne,

b) rehabilitacje zdrowotną,

c) usługi poligraficzne

2) Zadanie II, III i IV:

a) organizację szkoleń i konferencji,

b) organizację konkursów,

c) usługi poligraficzne,

d) zakup nagród, upominków dla uczestników konkursów.

 1. W przypadku gdy suma dofinansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokość dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji organizator konkursu może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji. W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana, podmiot dokonuje aktualizacji kosztorysu, bądź wycofuje swoja ofertę.

 2. Podmiot realizujący zadanie może wprowadzać zmiany w budżecie projektu, pod warunkiem, że:

a) nie wpłyną one na realizację zasadniczych celów zadania, ani nie zmieniają zasadniczo jego zakresu merytorycznego,

b) zmiany (przesunięcia) w ramach głównych pozycji kosztorysu finansowanych z dotacji nie przekraczają 10 % ogólnej kwoty zadania. W przypadku potrzeby zmiany w kosztorysie zadania przekraczająca 10 % ogólnej kwoty zadania, podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do wystąpienia z uzasadnioną prośbą do Burmistrza za pośrednictwem Wydziału Administracji i Spraw Społecznych. Zmiana może być dokonana dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

 2. Beneficjentami zadania są mieszkańcy Gminy Goleniów.

 

V. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 21 grudnia 2009 r. o godz. 12.00.

 4. Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 5. Podmioty składające kilka ofert mogą złożyć wymagane poniżej dokumenty tylko raz, jako załącznik do pierwszej oferty:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) kserokopię statutu,

c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2008, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

d) sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2008, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

e) oświadczenie osób reprezentujących podmiot składający ofertę o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku.

 1. Jeżeli aktualne dokumenty wymienione w ust. 5 są w posiadaniu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o tym fakcie.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.

 

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 21 dni od ostatecznego terminu ich składania.

 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Zespół Konsultacyjny powołany przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 3. Zespół w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 4. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Gminy Goleniów (ostateczne rozstrzygnięcie konkursu).

 5. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

 6. Zarządzenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

VII. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) terminowość złożenia oferty,

b) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

c) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) zawartość merytoryczna oferty (oceniana w skali 0 - 30),

b) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udział innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0 - 30),

c) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniane w skali 0 - 30),

d) wkład pracy wolontariuszy (oceniany w skali 0 - 10).

 

VIII. Dotacje przekazane na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wynosiły w 2008

i 2009 r.:

2008 r. - 13500 zł,

2009 r. - 27000 zł.

 

IX. Regulacje końcowe

 1. Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 4698203, 4698216.

 

 

Zastępca Burmistrz Gminy

Krzysztof Zajko

 

 

 

 

 

Goleniów, 17 listopada 2009 r.

 

4

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 20-11-2009 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 15:46