Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

 

 

 

Konsultacje społeczne z inicjatywy Burmistrza Gminy Goleniów w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 przeprowadzono w dniach od 4 do 25 października 2012 r.

 

Podstawą prawną konsultacji były:

1) uchwała Nr XLIV/577/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. W. Zach. Nr 107, poz. 1916),

2) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

 

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Program określa cele i zasady współpracy , formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, okres i sposób realizacji programu, sposób oceny realizacji programu.

W konsultacjach mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

Konsultacje zaplanowane zostały na okres od 4 do 25 października 2012 r.

Projekt Programu był udostępniony na:

1. stronie Biuletynu Informacji Publicznej - www.goleniow.pl;

2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Opinie i uwagi do Programu można było zgłaszać pisemnie na formularzy stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konsultacjach do Wydziału Administracji i Spraw Społecznych Urzędu bądź w formie elektronicznej na adres ngo@goleniow.pl. Ponadto projekt Programu został wysłany organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Goleniów wraz zaproszeniem na forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w dniu 25 października 2012 r.

 

W okresie prowadzonych konsultacji do Urzędu wpłynął jeden formularz złożony przez Klub seniora „Relaks” w Goleniowie. Stowarzyszenie nie zgłosiło w nim żadnych uwag do projektu Programu.

W trakcie forum w dniu 25 października br. pełnomocnik Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goleniowie zgłosił następujące propozycje:

 

 

 

Lp

Część dokumentu którego dotyczy uwaga

Proponowana zmiana wraz z uzasadnieniem

Odpowiedź na zgłoszoną propozycję

1

§ 3 „Program jest adresowany do organizacji działających na rzecz gminy i jej mieszkańców”

Sposób tworzenia Programu i przebieg konsultacji.

Powinno być miejsce na zgłaszanie uwag do projektu Programu przez organizacje

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji określa uchwała Nr XLIV/577/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 8 września 2010 r. To na jej podstawie konsultowany był projekt Programu. Organizacje mogły składać swoje uwagi do Programu w sposób określony w ogłoszeniu o konsultacjach, które zostało zamieszczona na stronie internetowej Gminy Goleniów w dniu 4 października br. Propozycja nie została przyjęta.

2

§ 8 dot. wymienieniu pozafinansowych form współpracy

Zakres podmiotowy współpracy; Rada, jej komisje, Burmistrz, Wydziały, organizacje pozarządowe

Zgodnie z Programem współpraca Gminy z organizacjami ma charakter finansowy lub pozafinansowy. § 8 Programu wymienia pozafinansowe formy współpracy. Propozycja nie została przyjęta.

3

§ 10 „Przyjmuje się roczny okres realizacji Programu, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.”

Zadania publiczne przewidziane do zlecania organizacjom pozarządowym

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa co roczny program współpracy musi zawierać. Jednym z takich elementów jest okres realizacji programu. Priorytetowe zadania publiczne przeznaczone do realizacji w 2013 r. określa § 9 Programu. Propozycja nie została przyjęta.

4

§ 11 „Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu określa uchwała budżetowa Gminy na rok 2013”

Wprowadzić zapis obligujący Wydziały, by określiły pule pieniędzy na małe dotacje

Program nie przewiduje podziału dotacji na „małe' i na inne. Propozycja nie została przyjęta.

 

 

W ramach konsultacji przeprowadzonych na Forum Organizacji Pozarządowych projekt Programu został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych

Marzena Domańska

 

 

 

 

 

Goleniów, 7 listopada 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 08-11-2012 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 04-04-2024 16:44