Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

 

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację

Zadanie z obszaru priorytetowych zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Zadanie powinno być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

1) realizacji działań z zakresu profilaktyki w zwalczaniu chorób przewlekłych, nowotworowych,

2) prowadzenia działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców Gminy Goleniów lub wybranej docelowo grupy mieszkańców,

3) realizacja działań z zakresu udzielania pomocy psychologicznej dla chorujących na choroby przewlekłe, nowotworowe i rehabilitacji fizycznej osób po przebytej chorobie.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 17000 zł.

Uwaga! Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu Gminy Goleniów w części przeznaczonej na realizację zadania.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 2. Zlecenia wykonania zadań dokonuje się w formie powierzenia, tj. udzielenia dotacji na finansowanie ich realizacji.

 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 21 grudnia 2013 r.

 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku organizacja może:

a) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

b) przedstawić aktualizacje opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu.

 1. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków.

 

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 20 grudnia 2012 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową i pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) ocena czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. Kryteria merytoryczne:

a) ocena: czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie, czy oferta jest zgodna z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu (oceniana w skali 0 - 35),

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniana w skali 0 - 30),

c) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 35).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają finansowaniu.

 

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów, po wstępnej ocenie projektu pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Administracji i Spraw Społecznych Urzędu, dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizacje zadań w terminie 7 dni od daty przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2013, gwarantującej środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

 1. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 2. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 3. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 4. Możliwe jest sfinansowanie jednej oferty lub nie sfinansowanie żadnej z ofert.

 5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

 7. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 8. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

VIII. Dotacje przyznane w 2011 i 2012 r. na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

1) w 2011 r. - 21000 zł

2) w 2012 r. - 9000 zł

 

VIII. Regulacje końcowe

 • 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 • 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 914698203, 914698216.

 

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

 

 

 

Goleniów, 29 listopada 2012 r.

3

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 29-11-2012 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 15:55