Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Zadania z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczących organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym:

 

Zadanie I Organizowanie wypoczynku stacjonarnego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Zadanie II Organizowanie form wyjazdowych wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. Preferowane będą oferty obejmujące dzieci i młodzież spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 351 zł)

 

25 000,00 zł

 

 

Uwaga! Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu Gminy Goleniów w części przeznaczonej na realizację zadania.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536z póżn. zm.).

 2. Zlecenia wykonania zadań dokonuje się w formie powierzenia, tj. udzielenia dotacji na finansowanie ich realizacji.

 1. W przypadku realizacji zadania II obejmującego dzieci i młodzież spełniające kryteria ustawy o pomocy społeczne - kwalifikacji uczestników wyjazdu dokonuje organizator we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goleniowie.

 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 3. W przypadku gdy suma finansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokość finansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji organizator konkursu może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość finansowania poszczególnych pozycji.

W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane w okresie ferii zimowych, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 25 stycznia 2013 r. i kończy nie później niż 10 lutego 2013 r.

Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczenia kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie.

 1. Realizacja zadania powinna:

a) uwzględniać organizację wypoczynku w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach lub w miejscu zamieszkania,

b) uczestnikami zorganizowanego wypoczynku mogą być tylko dzieci i młodzież - mieszkańcy Gminy Goleniów,

c) gwarantować uczestnikom atrakcyjny program ze szczególnym uwzględnieniem zajęć sportowo - rekreacyjnych, krajoznawczo - turystycznych i edukacyjno - kulturalnych,

d) w formach wyjazdowych zapewnić transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i kadry.

 1. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs dotyczący organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 20 grudnia 2012 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową i pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Na każde z zadań będące przedmiotem konkursu należy złożyć odrębną ofertę.

 4. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jeden podmiot na dane zadanie spowoduje wyłączenie go z procedury konkursowej.

 

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) wartość merytoryczna oferty: atrakcyjność oferty programowej rozumiana w szczególności jako różnorodność zajęć, dostosowanie zajęć do adresata wypoczynku, jego wieku, potrzeb rozwojowych, liczba uczestników wypoczynku, czas trwania wypoczynku (oceniana w skali 0 - 35),

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniana w skali 0 - 30),

c) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 35).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają finansowaniu.

 

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów, po wstępnej ocenie projektu pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Administracji i Spraw Społecznych Urzędu, dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizacje zadań w ciągu 7 dni od daty przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2013, gwarantującej środki finansowe na realizację przedmiotowych zadań.

 1. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 2. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 3. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 4. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest finansowanie więcej niż jednej oferty, finansowanie jednej oferty lub nie finansowanie żadnej z ofert.

 5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

 7. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 8. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

VII. Zrealizowane w 2011 r. i w 2012 r. przez Gminę Goleniów zadania publiczne tego samego rodzaju i wysokość dotacji na ich realizację:

rok 2011 - 1) organizacja różnych firm wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: 23830 zł,

2) organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: 95891 zł,

rok 2012 - 1) organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: 25000 zł,

2) organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: 105000 zł.

 

VIII. Regulacje końcowe

 • 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 • 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 914698203, 914698216.

 

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goleniów, 29 listopada 2012 r.

4

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 29-11-2012 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 15:55