Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 08 stycznia 2013r.


Goleniów, 04.12.2012r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

     • Pierwszy przetarg:

     • Obręb nr 2 miasta Goleniowa ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/303/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 15 lutego 2001r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa symbolem A17a MNJ- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość nie jest uzbrojona, a uzbrojenie działek nie zostało uwzględnione

w wieloletnim „Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Goleniów na lata 2012 - 2017”. Wcześniejsze uzbrojenie działek we własnym zakresie przez nabywców lub w przypadku zmiany „Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Urzadzeń Kanalizacyjnych na lata 2012 - 2017”.

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie drogi asfaltowej. Teren działki zakrzaczony

i zadrzewiony. Wyrównanie terenu nieruchomości oraz usunięcie zakrzaczeń i drzew na koszt nabywcy.

Przez działkę nr 356/6 przebiega napowietrzna linia energetyczna SN-15kV. Według informacji ENEA, planowany termin prac związanych ze zmianą przebiegu trasy linii napowietrznej przez ENEA Operator Sp. z o.o. to przełom 2013/2014r. Wcześniejsze usunięcie - na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci.

Przez działki nr 356/6 i 396/3 przebiega również podziemna linia energetyczna SN-15KV (linia kablowa). Istnieje możliwość zmiany przebiegu linii, ale może to się odbyć jedynie na koszt wnioskodawcy. Przebudowę kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej można wykonać po zawarciu stosownej umowy z ENEA Operator Spółka z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin. Warunki na likwidację kolizji zostaną określone przez ENEA Operator Spółka

z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin, na wniosek zainteresowanego oraz na podstawie kompletnego projektu zagospodarowania i uzbrojenia terenu.

 • działka nr 356/6 o powierzchni 690m2, KW 17424

 • działka nr 396/3 o powierzchni 57m2, KW SZ1O/00051815/7

 • działka nr 396/10 o powierzchni 10m2, KW 17424

Łączna powierzchnia nieruchomości: 757m2

Łączna cena wywoławcza : 80.370zł

Kolejny przetarg

I. Obręb nr 5 miasta Goleniowa ul. Łąkowa

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono sposobu zagospodarowania

w drodze decyzji. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów uchwalonym przez Radę Miejską w Goleniowie Uchwałą Nr XXXI/404/09 z dnia 30 czerwca 2009r. działka przeznaczona została pod tereny budownictwa mieszkaniowego w strefie rozwoju osadnictwa.

Kształt działki regularny, trapezowy, mocno wydłużony. Teren działki porośnięty dziko rosnącą trawą i krzewami. Konfiguracja terenu działki pagórkowata.

- działka nr 200/3 o powierzchni 951m2 , KW nr 49604

Cena wywoławcza : 94.420zł

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 25 maja 2012r., drugi na dzień 24 sierpnia 2012r., kolejny na dzień 15 listopada 2012r.

II. Obręb Kąty

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Prezydenta Miasta Szczecina o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi.

- działka nr 5 o powierzchni 1.772m2 , KW nr 1430

Cena wywoławcza : 53.020zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Prezydenta Miasta Szczecina o warunkach zabudowy nr 383/11 z dnia 19 września 2011r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 25 maja 2012r., drugi na dzień 24 sierpnia 2012r., kolejny na dzień 15 listopada 2012r.

III. Obręb Białuń nr 60G

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów zatwierdzonym uchwałą nr III-29-98 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 grudnia 1998r., działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przez działkę przebiega infrastruktura techniczna - sieć kanalizacji deszczowej.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci. Na działce rosną drzewa. W przypadku kolizji planowanej inwestycji

z istniejącym drzewostanem nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie

z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Na działce nr 26/16 zostanie ustanowiona służebność na rzecz Gminy Goleniów polegającą na prawie wejścia na teren nieruchomości w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych lub remontowych sieci kanalizacji deszczowej, z wpisem tego prawa do Księgi Wieczystej.

- działka nr 26/16 o powierzchni 2.165m2 , KW nr 23813

Cena wywoławcza : 60.060zł

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 25 maja 2012r., drugi na dzień 24 sierpnia 2012r., kolejny na dzień 15 listopada 2012r.

IV. Obręb Rurzyca

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego

z możliwością lokalizacji usług (typ i rodzaj projektowanych usług nie może być zaliczony do inwestycji wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko lub nie może być zaliczony do inwestycji, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagalny).

- działka nr 130/1 o powierzchni 3.000m2 , KW nr 15496

Cena wywoławcza : 298.380zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy nr 343 UA-IT-7335/498/2003.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 25 maja 2012r., drugi na dzień 24 sierpnia 2012r., kolejny na dzień 15 listopada 2012r.

V. Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Stefana Starzyńskiego

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Prezydenta Miasta Szczecin o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego z garażem.

- działka nr 18/26 o powierzchni 956m2 , KW SZ1O/00033845/4

Cena wywoławcza : 104.100zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Prezydenta Miasta Szczecin o warunkach zabudowy nr 411/11 z dnia 10 października 2011r.

Działka porośnięta dziko rosnącymi krzewami i trawą.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 19 marca 2012r., drugi na dzień 25 maja 2012r., kolejny na dzień 24 sierpnia 2012r., 15 listopada 2012r.

VI. Obręb Czarna Łąka

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego z funkcją mieszkalną, parterowego z poddaszem użytkowym.

- działka nr 1/22 o powierzchni 1.099m2 , KW SZ1O/00051216/8

Cena wywoławcza : 108.010zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy UA-AM-7335/493/2003 z dnia 31 grudnia 2003r., Decyzją Burmistrza nr 148 WAOŚ-TS-7335/493/03/2006 oraz Nr 263 z dnia 16 marca 2006r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 19 marca 2012r., drugi na dzień 25 maja 2012r., kolejny na dzień 24 sierpnia 2012r., 15 listopada 2012r.

VII. Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Stefana Starzyńskiego

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.

- działka nr 10/3 o powierzchni 616m2 , KW SZ1O/00051336/5

Cena wywoławcza : 69.510zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy nr 19 z dnia 13 stycznia 2011r.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 19 grudnia 2011r., drugi na dzień 08 lutego 2012r, kolejny na dzień 19 marca 2012r., 24 sierpnia 2012r., 15 listopada 2012r.

VIII. Obręb nr 11 miasta Goleniowa ul. Bolesława Chrobrego

Pod inwestycje polegające na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami.

1)

- działka nr 47/2 o powierzchni 1.060m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 79.680zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 698 z dnia 15 października 2009r.

Teren działki nierówny, z lekkim spadkiem w stronę ulicy B.Chrobrego, porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

2)

- działka nr 47/6 o powierzchni 954m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 72.280zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 702 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

3)

- działka nr 47/7 o powierzchni 1.171m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 88.590zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 703 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

4)

- działka nr 47/8 o powierzchni 1.080m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 80.520zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 704 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

5)

- działka nr 47/9 o powierzchni 1.992m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 146.930zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 700 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

6)

- działka nr 46/6 o powierzchni 1.313m2 , KW SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza : 101.840 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 700 z dnia 16 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

7)

- działka nr 46/8 o powierzchni 941m2 , KW SZ1O/00050391/1

Cena wywoławcza : 76.000zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów o warunkach zabudowy Nr 694 z dnia 15 października 2009r.

Teren działki porośnięty trawami i samosiejkami drzew.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 21 lipca 2011r, drugi 11 października 2011r., kolejny na dzień 24 sierpnia 2012r.,15 listopada 2012r.

IX. Obręb Krępsko

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Goleniów nr 232

o warunkach zabudowy z dnia 05 maja 2009r., WAOŚ - MSZ-7331/61/2009.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1. działka nr 76/15 o powierzchni 1.786m2 , ulica Piotra i Pawła nr 1c, KW 46005

Cena wywoławcza : 79.240zł

2. działka nr 76/17 o powierzchni 1.754m2 , ulica Piotra i Pawła nr 1 , KW 46005

Cena wywoławcza : 77.850zł

Na skraju działek nr 76/15 i 76/17 znajdują się słupy energetyczne podtrzymujące napowietrzną linię energetyczną. W przypadku kolizji inwestycji z istniejąca infrastrukturą przeniesienie na koszt nabywcy.

Teren działek porośnięty jest bezużytecznymi trawami i chwastami oraz samosiejkami krzewów i drzew.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza o warunkach zabudowy Nr 232.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 21 lipca 2011r., drugi na dzień 11 października 2011r., kolejny na dzień 08 lutego 2012r. , a następnie 24 sierpnia 2012r. , 15 listopada 2012r.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Niwelacja i uprzątnięcie terenu poszczególnych nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntów do zabudowy we własnym zakresie.

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 stycznia 2013r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 02 stycznia 2013r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 stycznia 2013r. Wadium należy wpłacać na konto: Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /..91/ 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 04-12-2012 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 04-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 04-12-2012 10:31