Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o przetargu na zbycie nieruchomości gminnych w dniu 22 lutego 2013r.


Goleniów, 17.01.2013r.

 

 

              • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

 

Pierwszy przetarg:

 

I. Obręb nr 9 miasta Goleniowa ul. Maszewska

- działka nr 14 o powierzchni 5.800m2 , KW brak.

Cena wywoławcza : 453.940zł.

Sposób zagospodarowania wynikający z Decyzji Burmistrza Nowogardu nr 44/WZ/2012

z dnia 24 sierpnia 2012.r.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie salonu samochodowego z częścią biurowo - socjalną i magazynu - hurtowni materiałów budowlanych z częścią biurowo - socjalną wraz z urządzeniami budowlanymi.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Nowogardu nr 44/WZ/2012 o warunkach zabudowy z dnia 24 sierpnia 2012r.

Działka porośnięta dziko rosnącymi krzewami i trawą.

 

II. Obręb Krępsko, gmina Goleniów:

- działka nr 318/5 o powierzchni 2.599m2 , KW SZ1O/00038674/9.

Cena wywoławcza : 69.840zł.

Sposób zagospodarowania nieruchomości wynikający z Decyzji Burmistrza Gminy Maszewo nr 32/2012 z dnia 27czerwca 2012.r.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwóch zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przyłączy infrastruktury technicznej dla potrzeb planowanej inwestycji.

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji należy uzyskać u Starosty Goleniowskiego zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych na koszt Inwestora; nabywcy zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2 - tygodniowym.

Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rogiem działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącą infrastrukturą - przeniesienie na koszt nabywcy w uzgodnieniu z właściwym organem sieciowym.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Decyzją Burmistrza Gminy Maszewo o warunkach zabudowy Nr 32 z dnia 27 czerwca 2012r.

 

 

 

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej.

 

Niwelacja i uprzątnięcie terenu nieruchomości na koszt nabywcy.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntów do zabudowy we własnym zakresie.

 

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2013r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 15 lutego 2013r. określone w ogłoszeniu wadium, przy czym należy dokonać wpłaty z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2013r. Wadium należy wpłacać na konto: Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

 

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

 

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /..91/ 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 22-01-2013 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Przesmycki 26-03-2013 13:23