Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ?X Festyn Goleniowskich Organizacji Pozarządowych?


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „X Festyn Goleniowskich Organizacji Pozarządowych”

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji Festyn Goleniowskich Organizacji Pozarządowych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 10000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późń. zm).

 2. Zlecenia wykonania zadania dokonuje się w formie powierzenia, tj. udzielenia dotacji na finansowanie jego realizacji.

 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. W ramach kosztów projektu finansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy do do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w umowie.

 5. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostały faktycznie poniesione na potrzeby zadania,

c) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacone faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

d) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.

III. Termin i warunki realizacji zadnia

 1. Niniejszy konkurs obejmuje zadanie publiczne, którego realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 15 czerwca 2013 r. i kończy nie później niż 14 lipca 2013 r. (Określając termin realizacji zadania należy uwzględnić czas niezbędny do jego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia. Termin ten nie może być dłuższy niż do 15 lipca 2013 r.).

 2. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10 % wartości danej kategorii wydatków.

 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku organizacja może:

1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

2) przedstawić aktualizację opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu.

 1. Zadanie powinno charakteryzować się wysokim poziomem realizacji.

 2. Zadanie powinno mieć charakter ogólnodostępny.

 1. Podmiot realizujący zadanie obowiązany jest zapewnić na potrzeby organizacji projektu:

a) udział w Festynie co najmniej 15 organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Goleniów,

b) możliwość prezentacji w formie występów, pokazów podczas Festynu wszystkim zainteresowanym organizacjom działającym na terenie Gminy Goleniów,

c) możliwość zorganizowania stanowisk wystawowych dla przynajmniej 15 organizacji pozarządowych z możliwością podłączenia się do energii elektrycznej.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „X Festyn Goleniowskich Organizacji Pozarządowych”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 16 maja 2013 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową i pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

V. Warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno charakteryzować się wysokim poziomem realizacji.

 2. Zadanie powinno mieć charakter ogólnodostępny.

3. Podmiot realizujący zadanie obowiązany jest zapewnić na potrzeby organizacji projektu:

a) udział w Festynie co najmniej 15 organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Goleniów,

b) możliwość prezentacji w formie występów, pokazów podczas Festynu wszystkim zainteresowanym organizacjom działającym na terenie Gminy Goleniów,

c) możliwość zorganizowania stanowisk wystawowych dla przynajmniej 15 organizacji pozarządowych z możliwością podłączenia się do energii elektrycznej.

VI. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) wartość merytoryczna oferty: rezultaty i oddziaływanie projektu, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy (oceniana w skali 0 - 35),

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniana w skali 0 - 30),

c) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 35).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają finansowaniu.

VII. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów, po wstępnej ocenie projektu pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Administracji i Spraw Społecznych Urzędu, dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania w terminie 7 dni od terminu zakończenia składania ofert.

 2. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 3. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 4. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 5. Możliwe jest finansowanie jednej oferty lub nie finansowanie żadnej z ofert.

 6. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 7. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 8. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

VIII. Zrealizowane przez Gminę Goleniów w 2012 r. zadania tego samego rodzaju przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyniosły 15000 zł.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Goleniów, 25 kwietnia 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 25-04-2013 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2013 14:49