Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o Przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 12 sierpnia 2013r.


Goleniów, dnia 2013.07.03

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II

i Księdza Franciszka Włodarczyka

Nieruchomości nie zabudowane znajdujące się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

1) działka nr 620/5 o powierzchni 100m2, dla nieruchomości nie urządzono Księgi Wieczystej.

Cena wywoławcza: 8.090zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 350/3 i 160, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki dojście jest możliwe przez działkę nr 620/8, która będzie obciążona służebnością przejścia na rzecz działki nr 620/5, wjazdu brak.

Działka nr 620/5 obciążona będzie nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 620/6, 620/7.

2) działka nr 620/6 o powierzchni 239m2, dla nieruchomości nie urządzono Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza: 19.850zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 467, 466, 620/2, 450/4, 450/5, 350/3, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki dojście jest możliwe przez działki nr 620/8, 620/5, które będą obciążone służebnością przejścia na rzecz dziaki 620/6, wjazdu brak.

Działka nr 620/6 obciążona będzie nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 620/5, 620/7.

3) działka nr 620/8 o powierzchni 124m2, dla nieruchomości nie urządzono Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza: 10.050zł

Nieruchomość nie spełnia parametrów samodzielnej nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 350/3 i 159, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki dojście jest możliwe bezpośrednio z ulicy Polskiej, dojazd z drogi publicznej.

Działka nr 620/8 obciążona będzie nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 620/5, 620/7, 620/6.

Na działkach znajdują się skamieniałości i betony, teren wymaga wyrównania. Niwelacja

i uprzątnięcie terenu działek na koszt nabywców. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywcy zobowiązani będą do przygotowania gruntu do użytkowania we własnym zakresie.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomości na dzień ogłoszenia przetargu nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2013r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium , w terminie do dnia 05 sierpnia 2013r.,

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM

w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 08 sierpnia 2013r.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika , który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 010 , tel. 46-98-244, 46-98-243,e-mail: geodezja@goleniow.pl.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowych nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Goleniów , 03.07.2013r.

WPNS.6840.25.2013.GP

Państwo

Krystyna i Ryszard

Jakubowscy

ul. Jana Pawła II nr 1

72-100 Goleniów

Sprawa : dotyczy zbycia w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonych w obrębie nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II i Księdza Franciszka Włodarczyka w Goleniowie.

W załączeniu przesyłamy ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polska, Jana Pawła II

i Księdza Franciszka Włodarczyka.

Zapraszamy do wzięcia udziału w licytacji i zakupu nieruchomości.

Z poważaniem,

Goleniów , 2003-06-12

K O M I S J A P R Z E T A R G O W A

Podaje do publicznej wiadomości listę osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości nie zabudowanej , położonej w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Paderewskiego , oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1182/1 o powierzchni 1.107m2, która wpisana jest w Księdze Wieczystej KW nr 26830 urządzonej dla nieruchomości Gminnej .

Oznaczenie w planie zagospodarowania: "C 85 UO - Teren usług oświaty .

Nieruchomość zostanie obciążona służebnością na rzecz właściciela działki nr 1182/2 , polegającą na prawie korzystania z szamba do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej .

1. Lidia i Jan Stasiak

zam. w Goleniowie przy ulicy Paderewskiego nr 9

Podpisy Komisji Przetargowej :

1. ..........................................

2. ..........................................

3. ..........................................

P R O T O K Ó Ł

Sporządzony w dniu 14 listopada 2002r. z posiedzenia Komisji Przetargowej

W dniu 25 października został ogłoszony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie nr 5 miasta Goleniowa przy ulicy Konstytucji 3 Maja , oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 342/24 o powierzchni 160m2 , dla której urządzono księgę wieczystą KW nr 27493; zabudowaną budynkiem zakładu wulkanizacji o powierzchni 86,36m2.

Do uczestniczenia w przetargu uprawnieni są właściciele przyległej posesji przy ulicy Konstytucji 3 Maja nr 23.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu było przedłożenie następujących dowodów :

- aktualnych dokumentów potwierdzających prawo własności do lokalu ,

- dowód uiszczenia wadium.

Powyższe dowody zainteresowani winni byli przedłożyć do dnia 11 listopada 2002r. w Wydziale Rolnictwa , Geodezji i Gospodarki Gruntami UGiM w Goleniowie.

Komisja Przetargowa w składzie :

1. Jerzy Kowalski

2. Anna Gałaj

3. Genowefa Palczak

Stwierdziła , że w wyznaczonym terminie następujące osoby przedłożyły dokumenty :

1) Joanna i Sebastian Łapot, zam. w Goleniowie przy ulicy Konstytucji 32 Maja 23/1:

- akt notarialny Rep. A. 4268/2002 z dnia 07.06.2002r. umowa darowizny lokalu mieszkalnego nr 23/1,

- zawiadomienie Sądu Rejonowego w Goleniowie - Wydziału Ksiąg Wieczystych z dnia 11 czerwca 2002r. , potwierdzające , że w Księdze Wieczystej kw nr 34680 figurują Sebastian Kazimierz Łapot , syn Henryka i Krystyny oraz Joanna Ryszarda Łapot , córka Ryszarda i Danuty - na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej jako właściciele lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w Goleniowie przy ulicy Konstytucji 3 Maja nr 23.

- dowód wpłaty wadium z dnia 08.11.2002r. na kwotę 2.265,90zł /dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy/.

Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu dzisiejszym dokonała sprawdzenia dowodów i postanowiła o dopuszczeniu do uczestniczenia w przetargu ograniczonym następujących osób :

1. Joanna i Sebastian Łapot

Podpisy Komisji Przetargowej:

1. ...................................................

2. ...................................................

3. ....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 08-07-2013 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 08-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2013 12:51