Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o przeatrgu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 14 sierpnia 2013r.


Goleniów, dnia 2013.07.08

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Wojska Polskiego

Nieruchomość nie zabudowana znajdująca się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Sprzedaż udziału do 1/2 części w prawie własności działki nr 523 o powierzchni 0,0068ha, KW nr SZ1O/0007096/7

Łączna cena wywoławcza: 5.609zł

Kształt działki zbliżony do prostokąta, teren działki wydłużony. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

Przedmiotowa działka pełni funkcję drogi wewnętrznej.

Nieruchomość ze względu na zbyt małą powierzchnię oraz funkcję nie spełnia parametrów samodzielnej nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę, a tym samym nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, co jest uzasadnieniem wyboru formy przetargu.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony zostanie dla właścicieli nieruchomości położonych w Goleniowie przy ulicy Wojska Polskiego nr 8 i nr 9a, zlokalizowanych

na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 522/1 i 229.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2013r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1 , sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności przyległych nieruchomości wraz

z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 08 sierpnia 2013r., w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 09 sierpnia 2013r.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innemu oferentowi zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 010 , tel. 91 46-98-244, 91 46-98-243, e-mail: geodezja@goleniow.pl.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Goleniów , 08.07.2013r.

WPNS.6840. 11.2013.GP

Państwo

Urszula i Tadeusz

Ilczyszyn

ul. Wojska Polskiego nr 8

72-100 Goleniów

Sprawa :dotyczy zbycia w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w obrębie nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Wojska Polskiego.

W załączeniu przesyłamy ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości (sprzedaż udziału do 1/2 części) położonej w obrębie nr 2 miasta Goleniowa ulicy Wojska Polskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 523 o powierzchni 0,0068ha, wpisanej w Księdze Wieczystej KW nr SZ1O/0007096/7.

Z poważaniem,

Goleniów , 2012.10.19

K O M I S J A P R Z E T A R G O W A

Podaje do publicznej wiadomości listę osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości nie zabudowanej , położonej w obrębie nr 3 miasta Goleniowa przy ulicy Jana III Sobieskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 195/1 o powierzchni 88m2, dla której założono Księgę Wieczystą na wniosek zawarty w akcie notarialnym Rep. A. nr 3045/2012 z dnia 21 września 2012r.

1. Radomir Marciniak s. Jacka i Barbary

2. Krystyna Barbara Demska c. Jana i Teresy

Podpisy Komisji Przetargowej :

1. Anna Gałaj - Przewodnicząca ..........................................

2. Elżbieta Pirkoś - Członek ..........................................

3. Genowefa Palczak - Członek ..........................................

P R O T O K Ó Ł

Sporządzony w dniu 19 października 2012r. z posiedzenia Komisji Przetargowej

W dniu 25 października br.został ogłoszony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie nr 3 miasta Goleniowa przy ulicy Jana III Sobieskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 195/1 o powierzchni 88m2, dla której założono Księgę Wieczystą na wniosek zawarty w akcie notarialnym Rep. A. nr 3045/2012 z dnia 21 września 2012r.

Do uczestniczenia w przetargu uprawniony jest właściciel przyległej posesji przy ulicy Jana III Sobieskiego nr 23 zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 184 oraz użytkownik wieczysty przyległej posesji przy ulicy Jana III Sobieskiego nr 10 zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 194, 196 i 195/2.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu było przedłożenie następujących dowodów :

- aktualnych dokumentów potwierdzających prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości,

- dowód uiszczenia wadium.

Powyższe dowody zainteresowani winni byli przedłożyć do dnia 18 października 2012r. w Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM

w Goleniowie, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl.

Komisja Przetargowa w składzie :

1. Anna Gałaj - Przewodnicząca

2. Elżbieta Pirkoś - Członek

3. Genowefa Palczak- Członek

Stwierdziła, że w wyznaczonym terminie następujące osoby przedłożyły dokumenty:

1) Radomir Marciniak s. Jacka i Barbary, zam. w Goleniowie przy ulicy Jana III Sobieskiego nr 23:

  • akt notarialny Rep. A. 2138/2007 z dnia 02.03.2007r. umowa darowizny działki nr 184 położonej w obrębie nr 3 miasta Goleniowa przy ulicy Jana III Sobieskiego,

  • dowód wpłaty wadium (potwierdzenie wykonania przelewu - duplikat) z dnia 16.10.2012r. na kwotę 973zł /dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote/.

2) Krystyna Barbara Demska c. Jana i Teresy, zam. w Goleniowie przy ulicy Jana III Sobieskiego nr 10:

  • akt notarialny Rep. A. 3045/2012 z dnia 21.09.2012r. umowa oddania gruntu w wieczyste użytkowanie tj. działki nr 195/2 położonej w obrębie nr 3 miasta Goleniowa przy ulicy Jana III Sobieskiego,

  • dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu) z dnia 1o.10.2012r. na kwotę 972,96zł /dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąty sześć groszy/.

Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu dzisiejszym dokonała sprawdzenia dowodów i postanowiła o dopuszczeniu do uczestniczenia w przetargu ograniczonym następujących osób:

  1. Radomir Marciniak

  2. Krystyna Barbara Demska

Podpisy Komisji Przetargowej:

1. ...................................................

2. ...................................................

3. ....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 08-07-2013 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 08-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2013 13:01