Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o przetargu publicznym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 24 września 2013r.


Goleniów, 13.08.2013r.

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

     • I. Obręb nr 4 miasta Goleniowa ul. Rybacka osiedle „Zielone Wzgórza”

1) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 18 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym .

- działka nr 139/50 o powierzchni 941m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 67.810zł

2) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 6 MW MN - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej

z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym.

- działka nr 139/113 o powierzchni 1.003m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 59.990zł

- działka nr 139/114 o powierzchni 874m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 62.910zł

- działka nr 139/115 o powierzchni 952m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 68.410zł

- działka nr 139/116 o powierzchni 932m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 61.510zł

- działka nr 139/118 o powierzchni 915m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 65.800zł

- działka nr 139/119 o powierzchni 892m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 64.180zł

- działka nr 139/120 o powierzchni 1.041m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 62.360zł

3) W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 14 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym.

- działka nr 139/117 o powierzchni 892m2 , KW SZ 1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 59.260zł

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych ww. działek. Niwelacja i uprzątnięcie terenu na koszt Nabywców.

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

     • Teren działek porośnięty pojedynczymi drzewami samosiejkami.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2013r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 16 września 2013r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta

w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2013r. Wadium należy wpłacać na konto: Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /.91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 14-08-2013 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 13-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2013 11:10