Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 28.10.2013r.


Data: 25.09.2013r.

 

 

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

 

 

ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

 

Przedmiotem przetargu są stanowiska handlowe w nowej lokalizacji targowiska przy ul. Zielona Droga, wyznaczone z działek: nr 14 i nr 15, położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Goleniów.

 

1. Stanowisko nr 19 o pow. 13,68 m2

Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny wynosi: 271,82zł

Minimalne postąpienie wynosi: 25,00zł

2. Stanowisko nr 15 o pow. 45,60 m2

Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny wynosi: 906,07zł

Minimalne postąpienie wynosi: 50,00zł

Wadium na każde stanowisko przeznaczone pod działalność gospodarczą - handlową wynosi: 2 000,00 (dwa tysiące ) zł.

 

Przetarg odbędzie się 28.10.2013r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala 117.

Wadium należy wnosić w gotówce z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 22.10.2013r. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy i Miasta

w Goleniowie: Bank PEKAO S.A. I/O Goleniów NR 28124038391111000044134794. Kopie dowodu wniesienia wadium należy przedłożyć w terminie do dnia 23.10.2013r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Pl. Lotników 1, w pokoju nr 005.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jakie stanowisko handlowe dokonana jest wpłata.

Przed przystąpieniem do przetargu każdy zainteresowany winien zapoznać się z lokalizacją stanowisk handlowych. Mapa z lokalizacją stanowisk jest do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta

w Goleniowie Plac Lotników 1 , pokój nr 005.

Do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę stanowisk handlowych zostaną zakwalifikowani oferenci, którzy są zainteresowani miejscami nr 19, 15 i przed lub w czasie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, złożyli wnioski w Urzędzie Gminy i Miasta

w Goleniowie o ich dzierżawę , wniosą wadium i kopie dowodu wpłaty przedłożą w wyznaczonym terminie.

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Pl. Lotników 1 w dniu 24.10.2013r.

W dniu 28.10.2013r. przed rozpoczęciem przetargu, każdy oferent zakwalifikowany

do uczestnictwa zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości gminnej został ograniczony do oferentów, którzy
są zainteresowani stanowiskami handlowymi nr 19,15 i przed lub w czasie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia złożyli wnioski. Na dzierżawę przedmiotowych stanowisk zastosowano tryb przetargowy zgodnie z Zarządzeniem nr 127/2010

 

Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania
i wynajmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów oraz ich obciążania, ponieważ
o zawarcie umów ubiega się więcej niż jeden oferent.

Do wylicytowanej stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium uczestnikowi, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego

a innym uczestnikom zostanie zwrócone w całości.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się

od złożenia podpisu pod umową przedwstępną i umową dzierżawy.

Umowy dzierżawy na użytkowanie gruntu pod poszczególnymi stanowiskami handlowymi zostaną poprzedzone umowami przedwstępnymi. Umowa przedwstępna daje Dzierżawcy prawo

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat po wybudowaniu pawilonu handlowego. Jako ostateczny termin zawarcia umowy dzierżawy wyznacza się na dzień 11.02.2014r.

 

Czynsz płatny z góry do 10-go każdego miesiąca. Czynsz za wydzierżawiony grunt gminny będzie podwyższany z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
i Miasta w Goleniowie, pokój nr 005, tel. 91 46-98-248.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia

o przetargu.

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

 

Robert Krupowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 26-09-2013 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 26-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Teresa Kaźmierczak 26-09-2013 14:44